آوریل 17, 2021

مقاله دانشگاهی – مطالعه تطبیقی و ویژگی های حق بر غذای کافی در ایران و حقوق بین الملل بشر- …

کلانتری، عیسی؛ خادم آدم، ناصر، ” سیاست اصلاح الگوی تغذیه، فیزیولوژی تغذیه و اقتصاد مواد غذایی”، موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، فصلنامه علمی و پژوهشی اقتصاد کشاورزی و توسعه، چاپ دوم، ۱۳۷۶٫
کمالان، مهدی، منشور سازمان ملل متحد، چاپ دوم، کاملان، ۱۳۸۸٫
محلاتی، صلاح الدین، ارتباط تنگاتنگ و خطرناک فرهنگ اقتصاد و نظام های غذایی، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، تابستان و پاییز ١٣٨٠.
مصفا، نسرین، مستقیم، بهرام، و همکاران، « چالش های کم کهای بشردوستانه در خاورمیانه»، چاپ اول، انتشارات وزارت امورخارجه، ۱۳۸۶٫
ممتاز، جمشید؛ رنجبران، امیرحسین، حقوق بین الملل بشردوستانه، مخاصمات مسلحانه داخلی، میزان، ۱۳۸۴٫
موسسه پژوهش های برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی ، ” تعاریف و مبانی نظری امنیت غذایی “، فصلنامه علمی – پژوهشی اقتصاد کشاورزی و توسعه ، سال دوم ، پاییز ۱۳۷۳ .
مهرپور، حسین، نظام بین المللی حقوق بشر، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۷٫
وارنر، دانیل، حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، کنکاشی برای جهانی شدن، ترجمه سلاله حبیبی امین، انتشارات دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۲٫
وزارت جهاد کشاورزی، موسسه پژوهش های برنامه ریزی اقتصادی و کشاورزی، ” مبارزه با گرسنگی و سوء تغذیه”، فصلنامه علمی – پژوهشی اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال پنجم، ویژه نامه اجلاس جهانی غذا، زمستان ۱۳۷۶٫
هنکرتز، ژان ماری، و لوئیس دوسوالدیک، حقوق بین المللی بشردوستانه عرفی، ترجمه دفتر امور بین الملل قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران وکمیته بین المللی صلیب سرخ، مجد، .۱۳۸۷
Action against Hunger, Information sheet, Available at: http://www.actionag ainsthunger.org /take-action.
Amrei Muller, “Limitations and Derogations from Economic, Social and Cultural Rights”, Human Rights Law Review, Vol. 9, 2011,
Andersen, Per Pinstrup (1999), World Food Prospects : Critical Issues for The Early Twenty -First Century, Washington D.C: International Food Policy Research Institute
Brush, Stephen B (2005), Farmers’ Rights and Protection of Traditional Agricultural Knowledge, Washington D.C: International Food Policy Research Institute (IFPRI).
Commission on Human Right (CHR), “The Right to Food”, Report by the Special Reporter on the right to food, 2001, available at: www.CHR.org.
Commission on Human Rights Resolutions, (17 April 2000), Available at: www.un.org /terrorism /pdfs/2 /G0014048.pdf.
Committee of Economic, Social and Cultural Right, General Comment NO. 20, Geneva, May 1999.
Committee on Economic , Social and Cultural Rights , Adopted by the Economic and Social Council , Resolution 77, 1985.
Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), Relationship between Economic Sanctions and Respect for Economic, Social and Cultural Rights. General Comment No. 8, 1997
Committee on World Food Security, at: http://www.fao.org/cfs/en/.
De Schutter, Olivier (2009), International Trade in Agriculture and the Right to Food, a report presented to the Human Rights Council session of March 2009: (A/HRC/10/005/Add.2), Geneva.
De Schutter, Olivier, International Trade in Agriculture and the Right to Food, a report presented to the Human Rights Council session of March 2009: (A/HRC/10/005/Add.2), Geneva.
Diouf , Jacques (2011), FAO at Work, Women –key to food security, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome. Property.
Diouf , Jacques (2011), FAO at Work, Women –key to food security, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.
Diouf , Jacques (2011), FAO at Work, Women –key to food security, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.
FAO (2002), Declaration of the World Food Summit: Five Years Later, International alliance Against Hunger, Operative Paragraph 10, Report of The World Food Summit: Five Years Later, Part one, Appendix, Rome,.Available at: http: //www.fao.org/DOCREP /MEETING /005/Y7106E /Y7106 E09.htm.
FAO (2005), Voluntary Guidelines (Guideline8), Food and Agriculture Organization of The United Nations, Rome, Available at: http://www.fao.org/docrep/meeting /009 /y9825e /y9825e00.htm.
FAO (2005), Voluntary Guidelines (Guideline8), Food and Agriculture Organization of The United Nations, Rome, Available at: http://www.fao.org/docrep/meeting /009 /y9825e /y9825e00.htm.
FAO (2009), Root and Branch Review, Final Report, Available at: http://www.fao.org /uploads/media /FAO_RBR _Final Deliverable _v1_1.pdf.
FAO (2009), Special Programme Food Security, National Programmes, Available at: http: //www.fao.org /spfs /national-programmes-spfs/nationalpro.
FAO (2011), The State of Food Insecurity in the World, FAO Publication, Rome, Available at : http://www.fao.org/docrep/014/i2330e/i2330e.pdf.
FAO, “More People Than Ever Are Victims Of Hunger, 1.02 Billion People Hungry”, Rome, 19 Jun 2009.
eneral Comment 12, Committee on Economic, Social and Cultural Rights, the Right to Adequate Food (Article 11 of the Covenant), UN Document No E/C/12/1999/5, (12 May 1999), Available at: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf /0/3d02758c70703 1d580 256 77f003b73b9.
General Comment NO. 20, Commission of Economic, Social and Cultural Rights.
General Comment No.12:The Right to Adequate Food (Art 11 of the International Cvenant on Economic , Social and Cultural Rights, United Nations Committee of Economic Social and Cultural Rights Twentieth Session, General, 26 April-14 may 1999(UN doc.E/C .12/1999/5)-Art 6 :”The Right To adequate Food is realized when every man/ Woman and Child.Alone or in community with other physical and economic access to all times to adequate food or means for its procurement.
Heyzer, Noeleen (2009), Sustainable Agriculture and Food Security in Asia and the pacific, United Nations Economic and Social Commission for Asia and The Pacific (ESCAP), United Nations publication, Bangkok.
IFAD, Available at: http://www.ifad.org/operations/index.htm.
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), (1996), Available at: http://www2.Ohchr.org /english/law/cescr.htm.
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, article 2, paragraph 2.
Jean Ziegler, The right to food , Commission on Human Rights, Fifty-seventh session.
Jean Ziegler, The right to food , Commission on Human Rights, Fifty- ninth session, January 2003.
Jean Ziegler, The right to food , Commission on Human Rights, Fifty-eighth session, January 2002.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.