مراحل اجرای پروژه یا چرخه ی حیات پروژه ها چگونه است؟

مراحل اجرای پروژه یا چرخه ی حیات پروژه:

به طور کلی پروژه مجموعه فعالیت هایی است که شروع وپایان دارد وهدفمند است یا به عبارت دقیق تر پروژه تلاشی است که درآن منابع انسانی، مواد و منابع مالی بصورت جدیدی سازماندهی شده اند. تایک محدوده یکتایی ازکار با مشخصات معین در محدودیت زمانی وهزینه ای جهت رسیدن به یک تغییر مطلوب که به طور کمی و کیفی اهدافش تعریف شده اند انجام می پذیرد. پروژه ها عموماً به طور مستقل ازیکدیگر اجراء می شوند. لذا کلیه شرایط آنها نیزمنحصر به خودشان بوده و قابل تعمیم به سایر پروژه ها نیست. این موضوع حتی برای پروژه ها یی که به طور همزمان شروع ویا خاتمه می یابد نیز صادق است. دست اندر کاران ومجریان پروژه ها برای مدیریت آنها وهمچنین برخی ملاحظات سازمانی (افزایش بهره وری در کار، زمان ونیروی انسانی)، آنها رابه مراحل مختلفی تقسیم می نماید. مراحل اجرای پروژه را چرخه حیات آنها نیز می نامند پروژه، عملیات تکراری نیست منحصر به فرد است مستمر نیست، از نظر زمانی محدودیت دارد، تغییر جهشی ایجاد می کند، باعث بهم زدن تعادل موجود سیستم می شوند، متغیر وگذرا است در پروژه تأکید بر اهداف است وبه علت نوبودن عامل ریسک وعدم قطعیت وجود دارد (صیبحه،1381).

2-3 چرا پروژه انجام می شود؟

علل انجام پروژه علی رغم ریسک وعدم قطعیت، آن است که وضعیت موجود جوابگوی سطح استاندارد نیست. وبازار و مردم به انجام پروژه نیاز دارند یا به جهت انتقال وتوسعه تکنولوژی است و وضعیت فعلی جوابگوی یک سری الزامات نیست که با اجرای پروژه با یک جهش به خواسته های مورد نظر می رسیم وپروژه باعث پاسخ به تقاضای بازار، رفع نیازهای مؤسسه، ارتقاء وتوسعه تکنولوژی و برآورده شدن نیازهای قانونی می شود (صبا و دیگران ،391). اولین مفهوم مدیریت پروژه که اهداف مدیریت پروژه هم گفته می شود، مفهوم زمان، هزینه وکیفیت است. انتظار ازمدیر، آن است که مسائل مدیریتی را درذهن درشت ببیند. مثلاً انتظار هست که مدیر ببیند آیا طراح درست انتخاب شده است یا نه و یا طرح درست کارمی کند، کار کارشناسی است یا تشخیص این که در پروژه اولویت با کدام یک از سه عامل (زمان، هزینه وکیفیت) است. مبنای اولویت بندی کدام است، مثلاً اگر پیمانکار باگرفتن مبالغی اضافه برقرار داد کار را زودترانجام دهد چه باید کرد؟

 

2-4 مبنای اولویت بندی در پروژه ها:12

الف- در پروژه های عمرانی وملی مبنای اولویت بندی مطالعات وامکان سنجی است.

ب- در پروژه های کوچک نظر کار فرما مبنای اولویت بندی است.

دریک بنای تاریخی یا مسجد، کیفیت مهم است نه هزینه وزمان اما اگر برای انجام یک کاری مثلاً بازیهای المپیک بخواهد شروع شود وسالن های مورد نیاز آماده نباشد. بعضی مشخصات پروژه را کم می کنند وگاهاً با کم کردن کیفیت زمان را کاهش می دهند. مدیر پروژه مشخصات را موازنه می کند، بیشتر از کیفیت برای کاهش زمان سرمایه می گذارند

2-5 مراحل پروژه و مشخصات آن:

هریک ازمراحل پروژه با شروع و خاتمه یک یاچند فعالیت عمده شناسایی می گردد. به نحوی که شروع و خاتمه هرمرحله کاملاً مشخص است. بطور مثال می توان ازامکان سنجی و مطالعات اقتصادی، طراحی ومهندسی، تدارکات وامور کالا، سیویل و ساختمان نصب و راه اندازی بعنوان مراحل اجرایی یک پروژه نام برد. معمولاً در پروژه ها در پایان اجرای هر مرحله ارزیابی عملکرد انجام نمی گرددوباعث اختلال در اجرای مراحل بعدی می شود. میزان انجام هزینه ها واستفاده از نیروهای انسانی در مراحل اولیه اجرای پروژه ها عموماً کمتر بوده، به مرورافزایش یافته وهنگامیکه پروژه به خاتمه نزدیک می شود، این میزان سریعاً کاهش می یابد(احمدی،1385)

 

 

 

 

 

 

شکل(2-1) چرخه حیات پروژه

 

 

مراحل میانی
مصرف

منابع

مرحله آغازین
شکل شماره 2-1
زمان
مرحله پایانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همان طوری که از شکل 2-1 پیداست، مرحله ی اول، مطالعات امکان سنجی است. در این مرحله تحلیل های مختلفی باید انجام گیرد. که عبارتند از:

1- نوع محصولات یا تعداد خطوط تولید ومشخصات فنی آنها

2- تأثیرپروژه برتراز پرداختها (سرمایه وداراییهای مؤسسه)

3- مراحل تولید وعوامل اقتصادی مرتبط با آن

4- مشخصات فنی ماشین آلات مورد نیاز چه خارجی چه داخلی

5- فروشندگان تجهیزات ومواد اولیه

6- مهارت ها ودوره های مورد نیاز به ویژه دوره های بهره برداری

7- نیازهای محل جغرافیایی محل اجراء پروژه

8-سرمایه ی لازم، ترکیب وجریان نقدینگی پروژه

9-هزینه ها ودرآمدهای پروژه در سالهای بعد وزمان بهره برداری

همان طوری که در نمودارفوق الذکرمشخص شده است در مرحله اجراء منابع زیادی مصرف می شود. هزینه ها در مرحله امکان سنجی و طراحی روی کاغذ و یادر حافظه رایانه است واگر اشتباه انجام شود فقط هزینه وزمان برای پاک کردن یک خط روی کاغذ یا در نرم افزارها ی کامپیوتر است ولی در مراحل اجراء هزینه توقف کارگاه پرداخت خسارات به پیمانکار، هزینه تخریب، طولانی شدن زمان اجرای پروژه، تعدیل، تورم وهزاران مشکلات دیگر را که منجر به ایجاد هزینه های سنگین می شودبه دنبال دارد. متأسفانه در پروژه های خطوط انتقال به امکان سنجی وطراحی زیاد بهاء داده نمی شود؛ و ارزیابی این مرحله انجام نمی گردد. که اغلب اجراء را دچار مشکل می کند و درزمان بهره برداری تا آخر عمر سیستم اشکالات نهفته ودائمی که بهره برداری را گرفتار می کند وجود دارد. درخطوط انتقال وفوق توزیع پروژه های زیادی داشته ایم که به علت خوب انجام نشدن فازهای امکان سنجی وطراحی، در اجراء فاصله سیم از زمین حین سیم کشی در حد استاندارد نبوده. ودر مناطق صعب العبور در آخرین مراحل اجرایی (مرحله سیم کشی) مجبور به بتن ریزی، دمونتاژ برج، خاک برداری کوه وتوقف پیمانکار اجرایی سیم کشی شده ایم. یا در محل تقاطع خطوط فاصله سیمها باهم رعایت نشده ودوباره در این مرحله کار متوقف ومطالعه وطراحی در مرحله اجراءشروع شده است. معمولاً پروژه ها در سطح استانی وملی هماهنگ نیستند؛ و در مرحله اجراء با هم تداخل دارند. شرکت نفت لوله های انتقال نفت وگاز رادرهمان مسیری می خواهد اجراء وحفاری کند که خطوط انتقال برق طراحی شده اند. ودر مرحله اجراء این تداخل مشاهده شده است. سازمانهای مختلف اغلب باهم اصطکاک ودرگیری دارند. شهرداریها در خطوطی که ازحریم شهرها می گذرد. منابع طبیعی درمراتع وجنگلها و اداره محیط زیست، پادگانها نظامی، به علت روشن نبودن قوانین برای تصرف حریم خطوط هرکدام به نحوی مشکلات حقوقی ایجاد وباعث تاخیر پروژه ها می گردند.