محصولات کشاورزی

……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۸
پیوست …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۰
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۶

فهرست شکلها
عنوان شکل صفحه
شکل ۳-۱. تصویر دو بعدی اندازه ذرات نانواکسیدروی با استفاده از میکروسکوپ تونلی روبشی (STM) …………………… 36
شکل۳-۲. تصویر توپوگرافی نانوذرات اکسیدروی با استفاده از میکروسکوپ تونلی روبشی (STM) …………………………… 37
شکل۳-۳. تصویر اندازه ذرات اکسیدروی نانو با میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) …………………………………………….37
شکل۳-۴ تصویر اندازه ذرات اکسیدروی معمولی با میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) ……………………………………… 38

فهرست جدولها
عنوان جدول صفحه
جدول ۲-۱ سمیت نانواکسیدروی در برخی محصولات کشاورزی…………………………………………………………………………….. ۲۹
جدول ۳-۱ خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک قبل از آزمایش …………………………………………………………………………….. ۴۳
جدول ۴-۱ تاثیر نوع اکسیدروی (نانو و معمولی) بر شاخصهای جوانه زنی بذر لوبیا ………………………………………………….. ۴۸
جدول ۴-۲ اثرسطوح مختلف اکسیدروی بر شاخصهای جوانه زنی ………………………………………………………………………….. ۴۹
جدول ۴-۳ اثر متقابل نوع اکسیدروی (نانو و معمولی) و سطوح اکسیدروی بر شاخصهای جوانه زنی بذر ……………………. ۵۴
جدول ۴-۴ اثر نوع اکسیدروی (نانو و معمولی) بر صفات مورد ارزیابی روی لوبیا………………………………………………………… ۵۵
جدول ۴-۵ اثرسطوح اکسیدروی بر صفات مورد ارزیابی روی لوبیا …………………………………………………………………………… ۵۶
جدول ۴- ۶ اثر متقابل نوع اکسیدروی (نانو و معمولی) و سطوح مختلف آن بر صفات مورد ارزیابی روی لوبیا ………………. ۵۸
جدول ۴-۷ اثر نوع اکسیدروی (نانو و معمولی) بر شاخصهای رشدی لوبیا ……………………………………………………………….. ۶۰
جدول ۴-۸ اثر قارچ گلوموس اینترارادیسس بر شاخصهای رشدی و وزن خشک اندام هوایی و ریشه و عملکرد دانه در گلدان …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۱
جدول ۴-۹ اثر سطوح اکسیدروی بر شاخصهای رشدی لوبیا …………………………………………………………………………………… ۶۳
جدول ۴-۱۰ اثر متقابل نوع اکسیدروی ( نانو و معمولی) و قارچ گلوموس اینترارادیسس بر شاخصهای رشدی لوبیا……….. ۶۴
جدول ۴-۱۱ اثر متقابل قارچ گلوموس اینترارادیسس و سطوح اکسیدروی بر شاخصهای رشدی لوبیا …………………………. ۶۷
جدول ۴-۱۲ اثر متقابل نوع اکسیدروی (نانو و معمولی) و مقادیر آن بر شاخصهای رشد ……………………………………………. ۷۱
جدول ۴-۱۳ اثر متقابل اکسیدروی (نانو و معمولی)، سطوح آنها و قارچ گلوموس اینترارادیسس بر شاخصهای رشدی گیاه لوبیا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۴
جدول ۴-۱۴ اثر نوع اکسیدروی بر غلظت عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم گیاه …………………………………………………………… ۷۶
جدول ۴-۱۵ اثر قارچ گلوموس اینترارادیسس بر غلظت عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم گیاه ……………………………………….. ۷۷
جدول ۴-۱۶ اثر سطوح اکسیدروی بر غلظت عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم گیاه ………………………………………………………. ۷۸
جدول ۴-۱۷ اثر متقابل قارچ گلوموس اینترارادیسس و نوع اکسیدروی بر غلظت عناصر نیتروژن،فسفر و پتاسیم گیاه ……… ۷۹
جدول ۴-۱۸ اثر متقابل نوع اکسیدروی و سطوح آنها برغلظت عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم گیاه ………………………………. ۸۰
جدول ۴-۱۹ اثر متقابل قارچ گلوموس اینترارادیسس و سطوح اکسیدروی بر غلظت عناصر نیتروژن ، فسفر و پتاسیم
گیاه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۱
جدول ۴-۲۰ اثر متقابل قارچ گلوموس اینترارادیسس ، نوع و سطوح اکسیدروی بر غلظت عناصر نیتروژن ، فسفر و پتاسیم گیاه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۲
جدول ۴-۲۱ اثر نوع اکسیدروی (نانو و معمولی) بر غلظت روی، مس و آهن در گیاه لوبیا ………………………………………….. ۸۳
جدول ۴-۲۲ اثر قارچ گلوموس اینترارادیسس ( با حضور و عدم حضور قارچ ) بر غلظت عناصر روی ، مس و آهن گیاه لوبیا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۴
جدول ۴-۲۳ اثر سطوح اکسیدروی بر غلظت عناصر روی، مس و آهن گیاه لوبیا ………………………………………………………. ۸۵
جدول ۴-۲۴ اثر متقابل قارچ گلوموس اینترارادیسس و نوع اکسیدروی بر غلظت روی، مس و آهن گیاه لوبیا ……………… ۸۶
جدول ۴-۲۵ اثر متقابل نوع اکسیدروی و سطوح آنها بر غلظت عناصر روی، مس و آهن در گیاه لوبیا …………………………. ۸۷
جدول ۴-۲۶ اثر متقابل قارچ گلوموس اینترارادیسس و سطوح اکسیدروی بر غلظت عناصر روی ، مس و آهن در گیاه لوبیا ……..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۸
جدول ۴-۲۷ اثر متقابل قارچ گلوموس اینترارادیسس، نوع و سطوح اکسیدروی بر غلظت عناصر روی، مس و آهن در گیاه لوبیا ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۰
جدول ۴-۲۸ اثر نوع اکسیدروی (نانو و معمولی) بر pH خاک ……………………………………………………………………………….. ۹۱
جدول ۴-۲۹ اثر قارچ گلوموس اینترارادیسس بر pH خاک ……………………………………………………………………………………. ۹۱
جدول ۴-۳۰ اثر سطوح اکسیدروی بر pH خاک …………………………………………………………………………………………………… ۹۱
جدول ۴-۳۱ اثر متقابل نوع اکسیدروی و قارچ گلوموس اینترارادیسس بر pH خاک …………………………………………………. ۹۲
جدول۴-۳۲ اثر متقابل نوع اکسیدروی (نانو و معمولی) و سطوح آنها بر pH خاک ……………………………………………………. ۹۲
جدول ۴-۳۳ اثر متقابل قارچ گلوموس اینترارادیسس و مقادیر آنها بر pH خاک ……………………………………………………….. ۹۳
جدول ۴-۳۴ اثر متقابل قارچ گلوموس اینترارادیسس، نوع اکسیدروی و سطوح آنها بر pH خاک ……………………………….. ۹۴
جدول ۴-۳۵ اثر نوع اکسیدروی (نانو و معمولی) بر EC خاک ………………………………………………………………………………. ۹۵
جدول ۴-۳۶ اثر قارچ گلوموس اینترارادیسس بر EC خاک …………………………………………………………………………………… ۹۵
جدول۴-۳۷ اثر سطوح اکسیدروی بر EC خاک ………………………………………………………………………………………………….. ۹۶
جدول ۴-۳۸ اثر متقابل نوع اکسیدروی (نانو و معمولی) و قارچ گلوموس اینترارادیسس بر EC خاک ………………………… ۹۶
جدول ۴-۳۹ اثر متقابل قارچ گلوموس اینترارادیسس و سطوح اکسید روی بر EC خاک ……………………………………………. ۹۷
جدول ۴-۴۰ اثر متقابل نوع اکسیدروی و سطوح آنها بر EC خاک …………………………………………………………………………. ۹۸
جدول۴-۴۱ اثر متقابل قارچ گلوموس اینترارادیسس، نوع و سطوح اکسید روی بر EC خاک ……………………………………. ۹۹
جدول ۴-۴۲ اثر نوع اکسیدروی بر غلظت عناصر روی، آهن و مس در خاک ………………………………………………………….. ۱۰۰
جدول ۴-۴۳ اثر قارچ گلوموس اینترارادیسس بر مقادیر عناصر روی، آهن و مس قابل دسترس خاک ………………………… ۱۰۱
جدول ۴-۴۴ اثر سطوح اکسیدروی بر مقادیر عناصر روی، آهن و مس قابل دسترس خاک ……………………………………….. ۱۰۱
جدول ۴-۴۵ اثر متقابل قارچ گلوموس اینترارادیسس و نوع اکسیدروی بر مقادیر عناصر روی ، آهن و مس قابل دسترس خاک ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۲
جدول ۴-۴۶ اثر متقابل سطوح اکسیدروی و قارچ گلوموس اینترارادیسس بر مقادیر روی ، آهن و مس قابل دسترس خاک ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۳
جدول ۴-۴۷ اثر متقابل نوع و سطوح اکسیدروی بر مقادیر عناصر روی، آهن و مس قابل دسترس خاک ……………………. ۱۰۴
جدول ۴-۴۸ اثر متقابل نوع و سطوح اکسیدروی برمقادیر عناصر روی، آهن و مس قابل دسترس خاک …………………….. ۱۰۵

فصل اول: مقدمه
۱- مقدمه
در طی پنجاه سال گذشته، پیشرفت فناوری تولید مواد شیمیایی، انقلابی را در تولید محصولات کشاورزی به وجود آورده است (واسیلیسکی، ۲۰۰۳). با شروع کشاورزی صنعتی که دو عامل مهم آن استفاده از ارقام پر محصول و کود پذیر گیاهان زراعی و بکارگیری کودهای شیمیایی بودند، تولید محصولات کشاورزی دگرگون و رشد فزایندهای ایجاد شد. تغییرات ایجاد شده در طبیعت در اثر دخالتهای انسان در خاک، آب و جو به دلیل استفاده از مواد شیمیایی مختلف برای افزایش بهرهوری گیاهان از یک طرف و مصرف حدود ۱۰ برابر انرژی برای تولید یک واحد از محصول نسبت به قرن گذشته از طرف دیگر، منجر به جستجو جهت دستیابی به روشهای جدید در تولید محصولات کشاورزی شده است (آلاجاجیان، ۲۰۰۷; واسیلیسکی، ۲۰۰۳).
کاربرد نانوتکنولوژی در کشاورزی حتی در سطح جهانی، در مرحله ظهور است. علوم نانو منجر به توسعه و بهبود کاربردهای ارزان نانوتکنولوژی برای پیشبرد رشد گیاهان شده است. نانوذرات۱ و نانوکپسولها ابزاری کارا برای توزیع آفت کش ها و کودها در شکل کنترل شده با مکان هدف مشخص هستند، بنابراین خسارت زیست محیطی را کاهش میدهند. نانوتکنولوژی نقش مهمی در بهبود روشهای موجود مدیریت گیاهان زراعی بازی میکند. مواد شیمیایی زراعی از طریق آبشویی، تجزیه توسط نور، هیدرولیز و تجزیه میکروبی، بخش یا درصد خیلی کمی از آنها در محل هدف قرار میگیرند. از این رو کاربردهای مکرر برای داشتن یک کنترل موثر مورد نیاز است که باعث برخی اثرات نامطلوب نظیر آلودگی آب و خاک میگردد (نایر و همکاران، ۲۰۱۰).
تغییرات در فناوری، عامل اصلی شکل گیری کشاورزی نوین شده است. در بین آخرین خط نوآوریهای فناوری، نانوتکنولوژی موقعیت برجستهای در تحول کشاورزی و تولید غذا اشغال نموده است. توسعه وسایل و مواد نانو میتواند کاربردهای جدیدی را در بیوتکنولوژی گیاهی و کشاورزی باز نماید. اخیراً تمرکز اصلی در تحقیقات روی کاربرد نانوتکنولوژی در زمینه الکترونیک، انرژی و پزشکی میباشد. تجربیا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *