محصولات زراعی

موقعیت جغرافیایی را نشان می دهد.

جدول ۳-۱: مشخصات ایستگاه مورد استفاده در تحقیق
نوع‏ایستگاه
طول‏جغرافیایی
عرض‏جغرافیایی
ارتفاع‏ از‏سطح‏دریاm))
دوره‏آماری
ایستگاه
سینوپتیک
E 36 49
N 15 37
۷-
۱۹۸۹- ۱۳۶۰
رشت
سازما ن هواشناسی استان گیلان ،۱۳۸۷

۳-۱-۴- بارندگی سالانه :
بررسی بارندگی سالانه دهستان می تواند دیدگاهی کلی از میزان بارش در طول سال و نیز نوسانات آن را ارائه دهد و بدین منظور آمار ایستگاه رشت دردوره(۳۰ ساله)مورد بررسی قرار گرفت . در جدول شماره ( ۳-۲) خلاصه ویژگیهای آماری بارندگیهای سالانه ایستگاه هواشناسی رشت در دوره ۳۰ ساله را نشان می دهد.در این جدول ضریب تغیرات ۶/۱۸ درصد می باشد ، که نشان می دهد بارندگی سالانه از نظم خوبی برخوردار است.

جدول ۳-۲ ویژگیهای آماری بارندگیهای سالانه ایستگاه هواشناسی رشت
نام ایستگاه
میانگین
حداکثر
حداقل
رشت
۶/۱۳۴۱
۲/۱۹۳۷
۴/۹۸۸

۳-۱-۵- بارندگی ماهیانه :
توزیع ماهانه بارندگی در ماههای مختلف سال برای ایستگاه رشت با توجه به دوره آماری ۳۰ ساله محاسبه و در جدول شماره ( ۳-۳ ) نشان داده شده است. با توجه به جدول مشخص می شود که در کلیه ماههای سال در دهستان بارندگی اتفاق می افتد و در حقیقت ماه خشک وجود ندارد.

جدول ۳-۳ : توزیع ماهانه پارامتر بارندگی ایستگاه هواشناسی رشت
شهریور
مرداد
تیر
خرداد
اردیبهشت
فروردین
اسفند
بهمن
دی
آذر
آبان
مهر
نام ایستگاه
۹/۱۳۲
۳/۵۶
۷/۵۸
۹/۴۰
۹/۶۰
۸/۶۵
۶/۱۱۶
۷/۱۲۹
۴/۱۲۴
۱/۱۵۲
۴/۱۷۶
۸/۱۸۳
رشت

۳- ۱- ۶- بارش فصلی و ماهانه:
تنها میزان بارندگی متوسط در یک منطقه برای بررسی رفتاری منطقه کفایت نمی کند و توزیع بارندگی در طول سال بطور ماهانه از اهمیت ویژه ای در مطالعات طرحهای مختلف برخوردار است بدین منظور لازم است از نزدیک ترین ایستگاه به محدوده طرح استفاده نموده و از طریق ضرایب درصد بارندگی ماهانه آن، توزیع ماهانه بارندگی را در منطقه محاسبه نمود.
به منظور تعیین بارش ماهانه و فصلی در منطقه طرح مقادیر بارش ماهانه ایستگاه سینوپتیک رشت به عنوان معرف وضعیت بارش سالانه منطقه مورد مطالعه در نظر گرفته شده است با توجه به اطلاعات این ایستگاه، متوسط بارش ماهانه و فصلی منطقه طرح در دوره شاخص برآورد گردیده است.

جدول ۳-۴ : جدول متوسط و درصد بارش ماهانه ، فصلی در ایستگاه رشت
فصل
بارش فصلی به درصد
میانگین بارش فصلی(میلیمتر)
درصد بارش ماهانه
بارندگی ماهانه(mm )
ماههای سال
پائیز
۷۱/۳۸
۲۷/۱۶۸
۳۸/۱۴
۵/۱۸۷
مهر

۹۳/۱۲
۶/۱۶۸
آبان

۴/۱۱
۷/۱۴۸
آذر
زمستان
۷۷/۲۸
۰۳/۲۵
۲۴/۹
۵/۱۲۰
دی

۴۱/۱۰
۱۳۵
بهمن

۱۲/۹
۹/۱۱۸
اسفند
بهار
۰۱/۱۳
۵۷/۵۶
۲۷/۵
۷/۶۸
فروردین

۴۶/۴
۱/۵۸
اردیبهشت

۲۹/۳
۹/۴۲
خرداد
تابستان
۵۱/۱۹
۷۷/۸۴
۴۷/۳
۲/۴۵
تیر

۲۱/۴
۹/۵۴
مرداد

۸۲/۱۱
۲/۱۵۴
شهریور

۱۰۰
۷۷/۸۴
۱۰۰
۹/۱۳۰۳
سالانه

عمده بارندگی در منطقه مورد مطالعه در ماه مهر رخ می دهد و این ماه به تنهایی ۳۸/۱۴ درصد از بارش های سالانه را تشکیل می دهد.ماه های خرداد و تیربا حدود ۲۹/۳ درصد از بارش های سالانه، خشک ترین ماه های سال محسوب می گردند.

نمودار ۳-۱ :میانگین بارندگی ماهانه به میلی متر در ایستگاه رشت

پربارشترین فصل سال پاییز است که بطور متوسط ۷۱/۳۸درصد از کل بارش سالانه در این فصل رخ می دهد. فصل زمستان با حدود ۷۷/۲۸ درصد از کل بارش سالانه در رتبه بعدی قراردارد.فصول تابستان و بهار به ترتیب ۰۱/۱۳ و ۵/۱۹ درصد از کل بارش سالانه را تشکیل می دهند.

نمودار ۳-۲ : بارندگی فصلی به میلی متر در ایستگاه رشت

نمودار ۳-۳: در صد بارندگی فصلی در ایستگاه رشت

۳- ۱- ۷- درجه حرارت:
به علت استقرار هوای استان گیلان در بین ارتفاعات البرز و دریای خزر و برخورداری استان از رژیم اقلیمی معتدل خزری، رطوبت هوا در سطح استان در حد بالائی قرار داشته و به این جهت عامل رطوبت موجب تعدیل درجه حرارت هوا در تابستان و زمستان، به ویژه در نواحی جلگه ای نزدیک به دریا می گردد و این امر از بالا رفتن درجه حرارت هوا در تابستان و افت شدید دما در ماه های سرد سال جلوگیری می کند.
میانگین دمای هوا در سردترین ماه سال در دی ماه به ۱/۲ درجه سانتی گراد و در فصل تابستان به دلیل رطوبت زیاد هوای رشت، دمای هوا افزایش چشمگیری نداشته و مقدار آن در تیر ماه و مراداد ماه به ترتیب به ۱/۲۵ و ۸/۲۴ درجه سانتی گراد می رسد با شروع فصل پائیز، کاهش دمای هوا که پس از تیرماه آغاز می شود، با شتاب بیشتری تداوم یافته و در آذرماه که آخرین ماه فصل پائیز است، به ۷/۸ درجه سانتی گراد می رسد.

جدول ۳- ۵ : میانگین ماهانه دما در ایستگاه رشت (دوره آماری)
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
۲/۱۴
۱/۱۹
۲۳
۱/۲۵
۸/۲۴
۲۲
۳/۱۷
۷/۱۲
۷/۸
۱/۲
۴/۲
۵
نمودار ۳-۴ : نمودار میانگین درجه حرارت ماهانه ایستگاه رشت


۳- ۱-۸- کمینه دما
میانگین حداقل دمای شهر رشت در سردترین ماه های سال ، در آذرماه ۹/۳ و در دی ماه ۳/۲ و در بهمن ماه ۲/۲ می باشد، مقدار این شاخص در خنک ترین روزهای تابستان در تیر و مرداد به میانگین ۷/۲۰ و ۶/۲۰ درجه سانتی گراد می رسد .

.جدول ۳-۶ : میانگین حداقل های دمای سالانه ایستگاه رشت (دوره آماری)
ماه ها
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
میانگین حداقل دما (سانتیگراد)
۷/۹
۱۴
۳/۱۸
۷/۲۰
۶/۲۰
۶/۱۷
۳/۱۳
۶/۸
۹/۳
۳/۲
۲/۲
۲/۵
نمودار ۳-۵ : نمودار میانگین درجه حرارت ماهانه ایستگاه رشت

۳-۱-۹- بیشینه دما:
میانگین حداکثر دمای هوای رشت در گرمترین ماه های سال در خرداد ۶/۲۶ و در تیرماه ۴/۲۹ و در مرداد ماه ۷/۲۸ درجه سانتی گراد است، این در حالی است که در فصل زمستان، گرمترین روزها به دمایی برابر با ۸ درجه سانتی گراد در ماه های دی و بهمن می رسد.جدول شماره (۳-۸). به دلیل رطوبت موجود در هوا در شهر رشت، این شهر از سرماهای شدید و گرماهای طاقت فرسا مصون است.

جدول ۳-۷ : میانگین حداکثر های دمای سالانه ایستگاه رشت
ماه ها
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
سالانه
میانگین حداکثر دما (سانتیگراد)
۴/۱۶
۲۱
۶/۲۶
۴/۲۹
۷/۲۸
۲۵
۶/۱۹
۵/۱۴
۳/۱۰
۸/۸
۱/۸
۶/۱۰
۲/۱۸

نمودار ۳-۶ : نمودار میانگین درجه حرارت ماهانه ایستگاه رشت

۳- ۱-۱۰- رطوبت نسبی:
شهرستان رشت یکی از مرطوب ترین مناطق ایران است به طور کلی در استان گیلان توزیع رطوبت هوا در مناطق و شهرهای ساحلی استان به شدت تحت تأثیر رژیم اقلیمی دریای خزر قرار دارد و مناطق دور از ساحل و نواحی کوهستانی استان دارای تفاوت های شاخصی است، با گذار از نوار ساحلی استان به سمت ارتفاعات، به تدریج از رطوبت هوا کاسته شده و ویژگی های اقلیم ییلاقی پدیدار می شود، که در تلفیق با دمای مساعد این مناطق شرایط بسیار مطلوبی از نقطه نظر اقلیم آسایش فراهم می آید.در فصل پائیز هجوم توده هوای سرد از مراکز پرفشار شمالی به استان گیلان که از نخستین ماه های پائیز آغاز می گردد و جذب رطوبت توسط این توده های هوا از منبع رطوبتی دریای خزر موجب بارندگی های وسیع پائیز استان گیلان می گردد که به تبع آن رطوبت هوا نیز در این فصل بیش از سایر فصل ها شده و به این سبب فصل پائیز در دهستان پیربازار مرطوب ترین فصل هاست.

جدول ۳-۸ : میانگین حداقل و حداکثر های نم نسبی شهرستان رشت (دوره آماری)
ماه ها
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
سالانه
میانگین نم نسبی
۸۳
۸۲
۷۷
۷۴
۷۸
۸۴
۸۸
۸۷
۸۵
۸۴
۸۷
۸۶
۸۲
حداکثر
۹۵
۹۵
۹۲
۹۱
۹۲
۹۶
۹۷
۹۶
۹۵
۹۴
۹۶
۹۵
۹۵
حداقل
۶۹
۶۷
۶۱
۵۷
۶۲
۷۰
۷۶
۷۴
۷۱
۶۹
۷۴
۷۴
۶۰
مقایسه مقادیر نم نسبی هوا در مرطوب ترین و خشک ترین ماه های رشت که به ترتیب ۸۶درصد در ماه های پائیز و ۷۴درصد در تیرماه است، نشان می دهد که این اختلاف نم نسبی هوا در ماه های خشک و مرطوب سال در شهرهایی که تحت اثر رژیم رطوبتی دریا قرار ندارد، مثلاً شهر سنندج، به ۴۶درصد می رسد.

نمودار ۳-۷ : میانگین رطوبت نسبی ماهانه ایستگاه سینوپتیک رشت

در بررسی پارامترهای نم نسبی هوا در رشت، مشخص می شود که میانگین نم نسبی هوا در سردترین فصل سال در زمستان، در طول ماه های دی و بهمن و اسفند، ۷/۸۵ درصد و در گذار به طرف بهار اندکی از رطوبت هوا کاسته می شود و مقدار آن در فروردین به ۸۳، دراردیبهشت به ۸۲ و در خرداد به ۷۵ درصد می رسد.

۳- ۱-۱۱- تعداد روزهای همراه با یخبندان :
شهرهای استان گیلان و نقاط ساحلی به دلیل توزیع قابل ملاحظه رطوبت هوا و نقش تعدیل کننده رطوبت در سرمای هوا، به میزان قابل توجهی از رخداد یخبندان و پی آمدهای ناشی از آن مصون بوده و در مناطق کوهستانی استان به سبب برودت هوا و دور بودن از رژیم رطوبتی دریای خزر ، بر تعداد روزهای یخبندان افزوده می شود.در شهر رشت، مرکز استان گیلان، که از اقلیم مرطوبی برخوردار است، تعداد روزهای یخبندان در سال به طور متوسط به ۲۷ روز می رسد ، و دی ماه با ۹/۹ روز یخبندان بیشترین تعداد روزهای همراه با نم را در بین سایر ماه ها در اختیار دارد. جدول شماره (۳-۱۲ ) تعداد روزهای همراه با پدیده های مختلف را نشان می دهد.

جدول ۳-۹: میانگین تعداد روزهای پدیده های مختلف جوی در ایستگاه رشت
ماه ها
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
سالانه
روزهای همراه با توفان
۰
۱/۰
۱/۰
۵/۰
۵/۱
۲/۱
۶/۰
۱۵/۰
۶/۰
۷/۰
۲/۰
۲/۰
۲/۶
روزهای همراه با برف
۴/۲
۸/۲
۵/۱
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۱/۰
۷/۰
۵/۷
روزهای همراه با گردوخاک
۱/۰
۲/۰
۱/۰
۱/۰
۱/۰
۲/۰
۱/۰
۰
۱/۰
۱/۰
۲/۰
۱/۰
۴/۱
روزهای بادیدافقی کمتر از ۲کیلومتر
۹/۸
۲/۸
۹/۸
۸/۶
۹/۴
۵/۲
۱/۱
۷/۱
۹/۳
۷
۶/۶
۶/۶
۵/۶۷
روزهای همراه با یخبندان
۲/۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۹/۰
۶/۵
۹/۹
۴/۷
۵/۳
۵/۲۷

۳-۱- ۱۲- منابع آب :
آب کشاورزی :
تامین آب مورد نیاز جهت رشد محصولات زراعی جزء عمده ترین مواد لازم در بخش کشاورزی به حساب می آید ، در این میان برنج برای اینکه از بازدهی مطلوبی برخوردار باشد باید در طول دوره رشد خود از آب کافی بهره مند گردد . آب مورد نیاز شالیزارهای برنج توسط رودخانه سفید رود در دوره زراعت تامین می شود . بیشتر آبهای کشاورزی محدوده مطالعاتی از رودهای کوچک و بزرگی که از سفید رود نشات می گیرند تامین می شود که مهمترین این رودخانه ها در دهستان پیر بازار عبارتند از گوهر رود – زرجوب که در بالادست از خمامرود منشعب می گردد. رودخانه سفیدرود دارای طول شاخه اصلی ۵/۶۴۷ کیلومتر ، مساحت حوضه آبخیز ۵۷۸۸۰ کیلومتر و حجم آبدهی سالانه ۹۹۴/۵۹۵۲ میلیون متر مکعب در سال با دبی لحظه ای ۱۰۸۰ متر مکعب در ثانیه طبق آمار هیدرومتری می باشد (معاونت برنامه ریزی استانداری گیلان ، ۱۳۸۵) .
از آنجایی که دوره کشاورزی با دوره بارندگی مطابقت ندارد بنابراین ایجاد سد های کوچک مرسوم به آبند در عرض نهرهای محلی و ذخیره سازی آب باران با بررسی های دقیق آبشناسی یکی از راهکارهای مناسب در تامین آب مطمئن کشاورزی به حساب می آید .
منابع آب محدوده مورد مطالعه همچنین جزو حوزه آبخیز رودهای فومنات نیز محسوب می شود که مرز غربی این حوزه ، حوزه آبخیز شفا رود و حد شرقی آن ،اراضی غربی سفید رود وسیاهرود (رشت) ورود پیر بازار است و از شمال به تالاب انزلی واز جنوب به ارتفاعات تالش جنوبی محدود می شود.رودهای این منطقه در امتداد جنوب غربی – شمال شرقی تا امتداد جنوبی – شمالی جریان دارد . رود پسیخان وپیر بازار از جمله رودهای مهم این منطقه هستند. رود پیر بازار از دو رودخانه سیاهرود در شرق شهر رشت وگوهر رود در غرب این شهر به وجود آمده است .هر دو رودخانه از ارتفاعات چوماچا وبهدان سر چشمه می گیرند .میانگین آب جاری سالانه این رود ۱۷۰ میلیون متر مکعب است .در قسمت شرقی فومنات نیز اراضی دلتایی قدیمی ساحلی سمت چپ سفید رود را تشکیل می دهد که از جنوب به شمال عبارتند از :رودخانه طش ،بیجرود ،قنادی ،خمام رود که ۱۲۶ میلیون متر مکعب از آب سالانه این جریان ها در دوره آبیاری برنج زارها جاری است. سایر رودخانه های شهرستان که از تجمع هرز آب ها تشکیل شده اند عبارتند از : کفترود ، نورود ، اوشمک ، آرما جوب ، تامنتو جوب وکشل خاله . به علت برخورداری از بارش های فراوان ، شبکه متراکم رودها و تغذیه خوب سفره های زیر زمینی ، سطح آ ب های زیر زمین منطقه همواره بالا بوده و آب زراعی دهستان پیر بازار از طریق منابع آب سطحی وزیر زمینی مو جود در منطقه تامین می گردد. آب آشامیدنی دهستان پیر بازار از طریق شبکه آبرسانی تامین می گردد ودر برخی از واحدهای روستایی چاه های خانگی منبع تامین آب می باشد(مولائی هشتجین،۱۳۸۰).

۳-۱-۱۳- خا ک :
منطقه مورد مطالعه در جلگه مرکزی گیلان قرار دارد که از حاصلخیز ترین نقاط کشور محسوب می شود .شرایط اقلیمی خاص این ناحیه در تشکیل خاک های آن نقش عمده ای دارد . تکامل خاکهای منطقه عمدتا تحت اثر رطوبت وآب صورت گرفته است وخاک منطقه از نوع خاکهای اسیدی عمیق با بافت بسیار سنگین

این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید