مؤلفه ­های سنجش کلاسی کدامند؟

مؤلفه­های سنجش کلاسی

مک میلان (2001) معتقد است سنجش دارای چهار مؤلفه عمده و متوالی است:

هدف، روش اندازه­گیری یا توصیف، ارزشیابی و استفاده. این مؤلفه­ها در شکل 1-2 نشان داده شده است.

هدف

چرا من سنجش انجام میدهم؟ در این کار می خواهم به چه چیزی برسم؟

ارزشیابی و استفاده

من چگونه نتایج را تفسیر خواهم کرد؟ من چه استانداردها یا معیارهایی را استفاده خواهم کرد؟

روش اندازه­گیری یا توصیف

چه روش هایی باید برای جمع آوری اطلاعات استفاده شوند؟

 

 

 

 

 

شکل 3-2 : مؤلفه­های عمده سنجش کلاسی (مک میلان، 2001)

هدف

سنجش با شناسایی هدف خاص برای جمع آوری و تفسیر اطلاعات آغاز می­شود. دلایل زیادی برای سنجش دانش آموزان وجود دارد. معلمان، مدیران مدارس، والدین، سیاست­مداران، دانشکده­ها و … به دلایل مختلف به سنجش دانش آموزان و نتایج آن نیاز دارند. مک میلان (2001) گفته است هدف­های سنجش کلاسی بر تصمیم گیری های معلم متمرکز و عبارتنداز:

– تعیین این که  آیا دانش آموزان بر یک مفهوم یا مهارت تسلط دارند.

– برانگیختن دانش آموزان برای درگیری بیشتر در یادگیری

– واداشتن به یادگیری محتوا به طریقی که آنها بر کاربرد و سایر مهارتهای استدلالی تأکید کنند.

– کمک به ایجاد نگرش مثبت درباره یک موضوع

– در میان گذاشتن آنچه که دانش آموزان می دانند و میتوانند عمل کنند با والدین

– ارائه بازخورد به دانش آموزان درباره آنچه که آنها می دانند و می توانند عمل کنند.

مک میلان (2001) روندهای اخیر در هدف های سنجش کلاسی را خلاصه کرده است. این خلاصه و فهرست در جدول 1-2 نشان داده شده است.

جدول 1-2 :روندهای اخیر در هدف سنجش های کلاسی (مک میلان، 2001)

از به
تأکید صرف بر نتایج پس از یادگیری

واقعیت ها و مهارت­های مجزا و نا مربوط

سنجش با تکالیف غیر بافت مند

پاسخ های درست واحد

ارائه بازخورد کم به دانش آموزان

سنجش گهگاهی

کنترل کردن و مستند کردن

ارائه دانش با تکالیف  غیر واقعی

دانستن و فهم ساده

حفظ کردن

سنجش فرایند در طول یادگیری

مهارت های یکپارچه

سنجش با تکالیف بافت­مند

پاسخ های درست زیاد

ارائه بازخورد زیاد به دانش آموزان

سنجش مداوم

برانگیختن

ارائه دانش با تکالیف واقعی

فهم عمیق و کاربستن

فکر کردن

 

پس از مشخص شدن هدف­های سنجش، اطلاعات مورد نیاز برای برآورد هدف­های مذکور ضرورت می­یابد. بنابراین در این جا روش­های مناسب برای جمع آوری و ترکیب اطلاعات، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد

این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.