فارماکولوژی بالینی و سم شناسی متادون

– فارماکولوژی بالینی و سم شناسی متادون:

واسه به کار گیری موثر و مطمئن، آشنایی با سه ویژگی فارماکولوژیک متادون خیلی با اهمیته. اول اینکه پس از مصرف، سطح خونی متادون به آهستگی و در ظرف چهارساعت به قله می رسه، دوم اینکه نیمه عمر اون طولانی و حدود ٢۵ ساعته و دست آخر و از همه مهمترآنکه شاخص درمانی متادون کمه یعنی فاصله بین سطوح درمانی و سمی دارو در خون آمه. دوز برابر متادون می تونه در افراد جور واجور اثرات متفاوتی داشته باشه. این دارو دارای مدت اثر طولانی بوده و خونه و مخدره. اثر درمانی متادون از اتصال اون به گیرنده های اوپیوئیدی ناشی می شه. اثر عبور ابتدایی  این دارو در کبد بسیار بالاست.  متادون واسه حمل در خون و در بافتها به آلبومین و بقیه پروتئینها در ریه، کلیه، کبد و طحال وصل می شه و کم کم تعادلی آهسته میون این بافتا و خون در روزای ابتدایی پس از درمان شکل میگیره و پس از چند بار مصرف باعث تجمع می شه. واسه به کار گیری مطمئن از متادون لازمه مریضایی که دچار مشکل سوءمصرف مواد هستن فارماکولوژی اون رو بفهمن.به کار گیری همزمان از بقیه مواد و داروهای ضعیف کردن کننده دستگاه مرکزی عصبی به همراه متادون با خطر جدی مسمومیت همراهه (فاگیانو[1] و همکاران، 2003). بیشترین خطر مسمومیت در روزای ساده درمان یعنی وقتیه که تعادل میان سطح متادون در بافتها و خون ساخته میشه و این تعادل با مصرف منظم دارو به وسیله مریض برقرار می شه (برقرار، 1997).

2-8- راهبردای مقابله[2] و اعتیاد

سیکوئیرا و همکاران (2000) با مقایسه سبک‌های مقابله با استرس معتادین و افراد سالم تو یه جمعیت 954 نفری از نوجوانان 12 تا 21 ساله به این نتیجه رسیدن که افراد وابسته به مواد مخدر از روشهای منفی مقابله با استرس بیشتر به کار گیری می‌کنن.

پس ناتوانی در رویارویی با عوامل استرس زا و این باور که مصرف مواد یافته های مطلوبی رو در برخواهد داشت پایه گسترش و روی آوردن به مصرف مواده. این روزا در مورد رابطه راهبردهای مقابله و سوء مصرف مواد بررسیای کمی صورت گرفته. کویر و همکاران (1998) سبک مقابله‌ای متمرکز بر مسئله، متمرکز بر هیجان و سبک مقابله‌ای بر اساس مصرف الکل و بقیه مواد و انتظار افراد رو از مصرف اون رو مورد بررسی قرار داده‌ان، اونا نوشیدن یا سوء مصرف مواد به خاطر مقابله با شرایط رو به عنوان قوی ترین پیش بینی کننده اندازه مصرف مواد، ملاک خوبی واسه پیش بینی مصرف مواد در آینده س (به نقل از حاجی پور1381).

در تحقیق به خاطر بررسی پاسخای مقابله ای مصرف دوباره مواد در نوجوانان، توانمندی مقابله ای ضعیف تر با استرس(مثل به کار گیری کم از حل مسئله و راهبردهای غیر موثر با اندازه بیشتری از برگشت رابطه داشته(مایزر و براون[4]، 1990). گورمن و رونی[5] (1989) جهت مشخص کردن راهبردهای مقابله ای با فشار روانی معتادان و خونواده هاشون مطالعه ای انجام دادن. اونا در یافته های تحقیق خود به این اشاره کردن که معتادان از سبکای مقابله ای متفاوت به کار گیری می کنن و عادی ترین سبک مقابله ای روش غیر موثر دوری رفتاری بوده (به نقل از سموعی 1378).

سیمون و رابرتسون[6] (1989) الگوهای سوءمصرف نوجوانان رو با فشار روانی و روش های مقابله با این فشارها رو روی 343 نوجوانان در گروه سنی 17-13 ساله مورد بررسی قرار دادن. یافته های نشون دهنده اون بود که افزایش سوء مصرف مواد با افزایش دوری والدین، دوستان منحرف، عزت نفس پایین و روش های مقابله اجتماعی و ناموثر در رابطه بوده که هم مشاوره فردی و هم خونواده درمانی واسه اونا پیشنهاد شده (سموعی 1378). رابطه ین فرایندهای مقابله ای اختصاصی و تغییر رفتار رو در جمعیتای بالینی، غیر بالینی و مورد بررسی قرار داده که آدمایی که حل کننده یموفق مشکلات هستن به طور معناداری راهبردهای رفتاری بیشتری رو میدن و از رد آرزومندانه و خود سرزنش گری کمتری به کار گیری می‌کنه (رایان، راتزین، و نورکروس[7]، 1989). سوء مصرف مواد و الکل ممکنه وقتی که خواسته های موقعیتی بالاتر از توان مقابله ای فرد باشن اتفاق بیفته و مصرف الکل و بقیه مواد به عنوان تنها روش رسیدن به نتیجه های مطلوب تلقی می شه (ابرامز و تایوار[8] 1987، به نقل از حاجی پور، 1381). بررسیای انجام شده درباره استرس بر این نکته مهم تاکید دارن که کیفیت رفتار، فقط به وجود اومده توسط استرس نیس بلکه چیزی که سلامتی رفتار رو پیش بینی می‌کنه روش آزمایش فرد از استرس و روشای مقابله با اینه (توئیتس، 1986 به نقل از حاجی پور، 1381). هرگونه جواب مقابله‌ای رفتاری(مثل فرار از موقعیتها) و راهبردهای شناختی (مثل به کار گیری حواسپرتی و فکر کردن در مورد نتیجه موضوع) به طور برابری در جلوگیری از برگشت مصرف موثربوده ان و خودتنبیهی در جلوگیری از برگشت غیرموثر بوده(شیفمن[9]،1984،به نقل از حاجی پور، 1381).

شفیعی امیری و آریایی فر هم با بررسی رابطه بین راهبردهای مقابله‌ای، هیجان خواهی و سبک‌های دلبستگی بر روند سوء مصرف مواد روی 230 نفر از دانشجویان کارشناسی تهران نشون دادن که به کار گیری راهبردهای مقابله‌ای به درد نخور دلیل تمایل جوانان به سوء مصرف مواد می‌شه. حاجی پور (1381) در بررسی روی گروهی از معتادان مواد افیونی گزارش کرد که معتادان در مقایسه با افراد سالم نگرشای ناکارامد بیشتری داشته و از راهبردهای مقابله ای بر اساس هیجان و کنترل جسمی بیشتر به کار گیری می کنن. در بررسی ابراهیمی و موسوی (1378) الگوی مقابله با استرس معتادین خود مصرف با الگوی مقابله ای گروه دلیل دارای فرق معناداری گزارش شده. طوفانی و جوانبخت هم (1380) به دنبال بررسی خود گزارش کردن که معتادان از راهبردهای مقابله‌ای حل مسئله ای به آزمایش شناختی و جلب ساپورت اجتماعی کمتر و از راهبردهای مقابله جسمی کردن و کنترل هیجانی بیشتری به کار گیری می کنن.

[1] Faggiano

[2] Coping Methods

[3] Siqueira

[4] myser & braon

[5] Gorman & ronny

[6] Simon & Robertson

[7] Rian, ratzine, nurcrus

[8] ebram & taivar

[9] shifman