ساخت و سازهای شهری

بیشتر تغییر در کاهش اراضی کشاورزی و تبدیل آنها به ساخت و سازهای شهری و غیر کشاورزی مواجه است .
روستای فخب در سال ۱۳۷۵ در فاصله ۴ کیلومتری شمال شهر رشت قرار داشته که به علت گسترش کالبدی شهر در شمال در حاشیه محور رشت به پیربازار و رشدکالبدی روستا در جهات غرب و جنوب فاصله این روستا از محدوده شهر در سالهای اخیر به یک کیلومتر کاهش یافته و همچنین در طرح پیشنهادی طرح جامع شهر رشت در سال ۱۳۸۵ بخش اعظمی از روستا به محدوده رشت الحاق گردیده و به مانند روستای پستک قسمتی از آنها به عنوان محلات شهری قلمداد می گردند .
روستا سیاه اسطلخ که یکی از روستاهای پرجمعیت دهستان پیر بازار محسوب می گردد و بالغ بر ۴۰۰۰ نفر جمعیت را در خود جای داده است در سال ۱۳۷۵ در فاصله ۳ کیلومتری از شهر رشت قرار داشته اما در سالهای اخیر با توجه به توسعه فیزیکی شهر رشت قسمتی از روستا به استثنای پایین محله سیاه اسطلخ جزء محدوده شهر رشت قرار گرفته است که بر اساس بررسیهای میدانی بسیار از مزارع شالیزاری محدوده الحاقی تغییر کاربری یافته و تبدیل به کاربریهای غیر از فعالیتهای کشاورزی شده اند که بیشترین سهم تغییرات نیز شامل کاربریهای مسکونی است که هم از لحاظ حجم و به لحاظ پراکندگی در رتبه اول کاربریهای جایگزین قرار گرفته اند .
فاجعه آمیز تر اینکه کوتاه بودن بعد مسافت روستاهای دهستان با نخستین شهر استان گیلان ، رشت موجب تشویق اقشار برخوردار و غیر بومی برای به اصطلاح سرمایه گذاری (البته نه سرمایه گذاری مولد حتی صنایع تبدیلی) بلکه سرمایه گذاری جهت احداث اماکن تفریحی (خانه دوم)و در نهایت نابودی هرچه سریعتر این اراضی خواهد شد . با بررسی ۲ عامل نامبرده یعنی درآمد زیر خط فقر و از سوی دیگر رونق خرید و فروش اراضی می تواند از علت های اصلی کاهش سطح زیر کشت اراضی کشاورزی روستاهای دهستان پیر بازار باشند .
از مجموع ۳۰۰ نفر جامعه آماری موجود در دهستان پیربازار شهرستان رشت ۴۳ نفر از پاسخ دهندگان معتقدند که تاثیر فاصله روستا از محدوده شهری در کاهش اراضی کشاورزی کم، ۱۲۸ نفر از پاسخ دهندگان متوسط، ۶۴ نفر از پاسخ دهندگان زیاد و ۶۵ نفر از پاسخ دهندگان بسیارزیاد بیان نموده اند

جدول ۴-۷ : میزان فاصله روستا از محدوده شهری در کاهش اراضی کشاورزی
شرح
بسیارکم
کم
متوسط
زیاد
بسیارزیاد
تعداد
۰
۴۳
۱۲۸
۶۴
۶۵
درصد
۰
۱۴.۳
۴۲.۶
۲۱.۳
۲۱.۶

بنابراین با توجه به جدول فوق ۱۴.۳ درصد از پاسخ دهندگان تاثیر فاصله روستا از محدوده شهری در کاهش اراضی کشاورزی را کم، ۴۲.۶ درصد از پاسخ دهندگان متوسط، ۲۱.۳ درصداز پاسخ دهندگان زیاد و ۲۱.۶ درصد از پاسخ دهندگان تاثیر فاصله روستا از محدوده شهری در کاهش اراضی کشاورزی بسیارزیاد می دانند.
نمودار۴-۷ :میزان فاصله روستا از محدوده شهری در کاهش اراضی کشاورزی

این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید