رگرسیون لجستیک و هورمون رشد

yijklm = µ + hysi +pj+ gk +sirel +b1(FCAijklm) + eijklm
yijklm= عملکرد تولیدی یا تولید مثلی حیوان mام، با ژنوتیپ k، در دستهی lامین گاو نر، jامین شکم زایش، iامین دستهی گله- سال- فصل زایش
Widget not in any sidebars

µ= میانگین کل
hysi= اثر ثابت iامین گله – سال- فصل زایش
pj= اثر ثابت jامین شکم زایش
gk= اثر ثابت kامین ژنوتیپ
sirel= اثر تصادفی lامین گاو نر
b1= ضریب رگرسیون متغیرهای وابسته (صفات) از سن در هنگام اولین زایش
FCAijklm= سن در هنگام اولین زایش در گاو mام، با ژنوتیپ kام، در دستهی l امین گاو نر، j امین شکم زایش، iامین گله – سال – فصل زایش
eijklm= اثر تصادفی باقیمانده با میانگین صفر و توزیع نرمال
واکاوی چندریختیها با صفات تولیدی و تولید مثلی با استفاده از نرمافزارSAS انجام شد. آنالیز همراهی صفات پیوسته با رویهی MIXEDو صفات گسسته با رویهی GENMOD انجام شد. میانگین حداقل مربعات ژنوتیپها در صفات پیوسته، در سطح 5 درصد با هم مقایسه شدند. در واکاوی صفات گسسته، ژنوتیپهای هر ژن با روش رگرسیون لجستیک مقایسه شدند و در آن از معیار نسبت بخت استفاده شد.
دادههای تولید شیر از مرکز اصلاح نژاد دام کشور گرفته شدند و دادههای صفات تولیدمثلی از مدیریت گاوداریهای مورد مطالعه، دریافت شدند. شمار دادهها برای هر یک از صفات تولید شیر، فاصلهی زایش، سختزایی، تعداد تلقیح به ازای هر آبستنی، مردهزایی، دوقلوزایی، نخستین فحلی پس از زایش و رزوهای باز، 452 داده بود. در واکاوی صفات پیوسته، افزون بر مقایسهی میانگین ژنوتیپهای هر ژن، اثر جایگزینی اللها نیز بررسی شد.
فصل چهارم

یافتهها
4-1- DNA ژنومیک
کیفیت و کمیت DNA ژنومیک بوسیله الکتروفورز با ژل آگارز یک درصد و دستگاه نانودراپNanodrop)) مدل T100 بررسی شد. غلظت DNA استخراج شده، 50-30 نانوگرم DNA در هر میکرولیتر بود. نتایج الکتروفورز برخی از نمونههای DNA استخراج شده در نگارهی 4-1 نشان داده شده است.

نگاره 4-1-الکتروفورز چند نمونه از DNA ژنومیک استخراج شده
4-2- فرآوردههای واکنشهای PCR ژنهای هورمون رشد و گیرندهی آن
برای ازدیاد قطعهی 428 جفت بازی از ژن هورمون رشد از آغازگرهای ارایه شده توسط (Lucy, 1993b) و برای ازدیاد قطعهی 342 جفت بازی از ژن گیرندهی هورمون رشد از آغازگرهای ارایه شده توسط (Di Stasio et al., 2005) استفاده شد. نتیجه الکتروفورز محصولات PCR در نگارهی 4-2 ارایه شده است.
نگارهی 4-2- فرآوردههای PCR در ازدیاد ژن هورمون رشد و گیرندهی آن
4-3- هضم محصولات PCR با آنزیمهای برشی
4-3-1 هضم محصولات PCR جایگاه 5 ژن هورمون رشد با آنزیم برشی AluI