روش تدریس فعال و پیشرفت تحصیلی

در این پژوهش حجم نمونه کل حجم جامعه درنظر گرفته شده است.
 پایایی و روایی ابزار پژوهش
Widget not in any sidebars

اعتبار صوری سؤالات پیش‌آزمون و پس‌آزمون توسط متخصصان علم ریاضی وگروه آموزشی ریاضی مقطع متوسطه استان بررسی شده است.
برای تعیین روایی پرسش‌نامه سؤالهای آزمون در اختیار داوران و صاحب نظران قرار گرفته است تا آنها سؤالات را با توجه به میزان دقتی که هدفهای آموزشی و محتوای موردنظر را می‌سنجند درجه‌بندی نمایند.
برای تعیین پایایی پرسش‌نامه ،ابتدا پرسش‌نامه با 24 گویه در اختیار 40 نفر از دانش‌آموزان ابتدایی شهرستان ایذه قرار گرفت.آلفای کرونباخ برای سنجش پایایی پرسش‌نامه با نرم‌افزار  SPSSمحاسبه شد.طبق تجربه اگر ضریب آلفا کمتر از 7/0 باشد باید گویه‌هایی را که باعث کاهش آلفا می‌شود حذف کرد.در این پژوهش نیز با حذف 2 گویه ضریب آلفا به84/0 رسیده است.
درکار نهایی نیز ضریب آلفا برای 487 پرسش‌نامه با 22 گویه محاسبه شد که مقدار آن 75/0 بود ولی بعد از حذف گویه‌هایی که ضریب گویه با مقیاس آن کمتر از 3/0بود مقدار آلفای کرونباخ به 80/0 رسید.
ابزار گردآوری اطلاعات
در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ی «شناسایی علل افت تحصیلی درس فلسفه و منطق از دیدگاه دانش آموزان» و پرسشنامه ی « شناسایی علل افت تحصیلی درس فلسفه و منطق از دیدگاه دبیران استفاده شده است. این دو پرسشنامه محقق ساخته بوده است و برای تهیه ی آن ابتدا مطالعه ی مقدماتی بر روی 30 نفر از دانش آموزان انجام گرفت، از
دانش آموزان خواسته شده بود که علل افت تحصیلی را بصورت تشریحی بنویسند. پس ازجمع آوری پاسخهای تشریحی، پاسخها طبقه بندی شد و 40 عامل استخراج گردید. این عوامل به عباراتی تبدیل شد و پرسشنامه ی 40 عبارتی ایجاد شد. پاسخ دهندگان می بایست میزان موافقت خود را با هر عبارت مشخص می کردند. پاسخها بصورت «کاملاً موافقم»، «موافقم»، «تا حدودی موافقم»، «موافق نیستم» می باشد. برای پرسشنامه ی شناسایی علل تحصیلی از دیدگاه دبیران نیز چنین فعالیتی انجام شد.
استنتاج آماری
در تحقیق حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر میزان بررسی و مقایسه علل و عوامل موثر در افت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی مقطع ابتدایی شهرستان ایذه در سال 91-90پرداخته شده و نتایج آن بدین شرح است.
سؤال پژوهشی 1:
آیا نوع سبک تدریس معلمان ریاضی در میزان افت تحصیلی دانش‌آموزان مؤثر است؟
با توجه به جداول و نمودارهای تجزیه و تحلیل شده به وسیله نرم افزارSPSS  می‌توان نتیجه گرفت میانگین پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزانی که معلم آن‌ها با روش تدریس غیرفعال تدریس کرده‌اند از میانگین پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزانی که معلم آن‌ها با روش تدریس فعال تدریس کرده‌اند بیشتر است. و با توجه به سطح معنی‌داری محاسبه شده نتیجه می‌گیریم رابطه بین سبک تدریس و پیشرفت تحصیلی واقعی نبوده و حاصل تصادف است.یعنی نمی‌توان گفت دبیران دارای سبک تدریس غیرفعال دارای پیشرفت تحصیلی بیشتری نسبت به دبیرانی هستند که از روش تدریس فعال استفاده می‌کنند و پاسخ سؤال پژوهشی 1 منفی است. (جداول ونمودارها در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.)
فـصل چـهـارم
ارائـه و تجزیه و تحلیل داده ها
توزیع فراوانی و درصد گزینه ها و میانگین وزنی هر عبارت پرسشنامه ی شناسایی علل افت تحصیلی در درس ریاضی دانش آموزان نشان می دهد.
پاسخها
سؤال