دانلود پایان نامه محل استقرار و عوامل محیطی

 • محل استقرار: مخاط چینه دان، مری و دهان
  سیر تکاملی: غیر مستقیم است و کرمهای خاکی ایزنیافوتیدا، آلوکوبوخوراکامی جینوزا و برخی گونههای جنس لمبریکوس و دنهروبنا میزبان واسط آن هستند. نوزاد عفونت زا (L1) در بدن میزبان واسط در عرض 21-14 روز بوجود میآید، اگر چه موروس (1944) عقیده دارد که تخم در بدن کرمهای خاکی ریشه نمیکند و در این مرحله فقط برای خروج نوزاد از تخم لازم است.
  4-4-21-2-1 کاپیلاریاکونتورتا مترادف اکولئوس کونتوراتوس
  محل استقرار: مخاط چینه دان، مری و دهان
  سیر تکاملی: مستقیم، اگر چه مادسن (1952) عقیده دارد این گونه مترادف کاپیلاریا آنولاتا است و اسم صحیح هر دو گونه را گاپیلاریا کونتورتا میداند. وی عقیده دارد که ممکن است تخمهای گاپیلاریاکونتورتا برای باز شدن وارد بدن کرم خاکی شوند(3).
  -4-21-2-15 کاپیلاریا کودین فلاتا
  محل استقرار: روده باریک و به ندرت روده کور
  سیر تکاملی: غیر مستقیم است، تخمها باید توسط کرمهای خاکی (آیزنیا فوتیدا، آلوکوبوخوراکامی جینوزا) خورده شوند تا نوزاد مرحله اول تشکیل شده و از تخم خارج شود. میزبان نهایی با خوردن کرمهای خاکی به انگل مبتلا میشود و پس از سه هفته کرم بالغ بوجود میآید.
  6-4-21-2-1 کاپیلاریا ابسیگناتا
  محل استقرار: روده باریک و به ندرت روده کور
  سیر تکاملی غیر مستقیم است، تخمها باید توسط کرمهای خاکی (آیزنیا فوتیدا، آلوکوبوخوراکامی جینوزا) خورده شوند تا نوزاد مرحله اول تشکیل شده و از تخم خارج شود. میزبان نهایی با خوردن کرم خاکی به انگل مبتلا میشود و پس از 3 هفته کرم بالغ بوجود می آید.

  شکل 1-4 کاپیلاریا ابسیگناتا: تک اس پیکول به طول 1/5 میلی متر و غلاف دور اسپیکول در کرم نر.
  7-4-21-2-1 تریکوسترونژیلوس تنوئیس
  محل استقرار: روده کور و روده باریک
  سیر تکاملی: مرحله قبل انگلی مستقیم است. بر حسب عوامل محیطی نوزاد مرحله اول در طول چند روز داخل تخم بوجود میآید. در شرایط مناسب محیطی (22 درجه سانتی گراد) اکسیژن و رطوبت از تشکیل مرحله اول نوزاد تا نوزادی مرحله سوم عفونت زایی 2-1 هفته طول میکشد.
  درجه حرارت کمتر رشد را به تأخیر میاندازد. در 9 درجه سانتی گراد رشد متوقف میگردد. نوزادهای عفونت زا هنگامی که شدت نور زیاد نیست به روی ساقه علوفه مهاجرت میکنند. رطوبت مناسب باعث سهولت مهاجرت میشود؛ بنابراین صبحها، غروبها و در روزهای ابری در تمام روز حداکثر نوزادها روی ساقه علوفه جمع میشوند. آلودگی میزبانها با خوردن نوزاد عفونت زا همراه با علوفه یا سبزی خوردن صورت میگیرد (3).
  8-4-21-2-1 کاپیلاریا آناتیس (کاپیلدریوز روده باریک)
  محل استقرار: روده کور و به ندرت روده باریک
  سیر تکاملی: غیر مستقیم است. تخمها باید توسط کرمهای خاکی (آیزنیا فوتیدا، آلوکوبرخوراکامی جینوزا) خورده شود تا نوزاد مرحله اول تشکیل شده و از تخم خارج میشود. میزبان نهایی با خوردن کرم خاکی به انگل مبتلا میشود و پس از 3 هفته کرم بالغ بوجود میآید.
  9-4-21-2-1 نماتودهای با اهمیت ثانویه
  10-4-21-2-1 دسیفارنیکس اسپیراکیس مترادف (سیفارنکس ناسوتا و اکواریا اپیر رایس)
  محل استقرار: پیش معده
  سیر تکاملی: تخم توسط میزبانهای واسط که ایزوپودها (پورسلیولویس، پودرسلیواسکابر و آرمالیدیوم ولگار) و ملخها (اوکسیانیتیدولا و اسپاتوسترنوم پرازینی فروم) هستند خورده میشود و در محوطه عمومی آنها، نوزاد عفونت زا بوجود میآید. میزبان نهایی با خوردن میزبانهای واسط آلوده به انگل مبتلا میشود.

  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.