دانلود پایان نامه محل استقرار و سیر تکاملی


Widget not in any sidebars

آیمریا برونتی ، محل استقرار: قسمت های پایین تر روده کوچک و روده کور
آیمریا آسرولینا ، محل استقرار: بخش فوقانی روده
آیمریا میتیس ، محل استقرار: بخش فوقانی روده
سیر تکاملی کرکسیدوز در ماکیان: شکستن جدار اسیت در سنگدان، رها شدن اسپوروزوایتها در ابتدا روده باریک با تریپسین و صفرا، حمله به سلولهای اندوتلیال و قرارگیری در اعماق کریپت ها، تولید شیزونت نسل اول پس از 24-72 ساعت، ایجاد مروزایت ها و حمله به سلول های دیگر و شیزونت نسل دوم در قسمت عمیق سلول های اندوتلیال، تشکیل گامتوگونی به خصوص مروزوآیتهای که اپیکال کمپلکس درشتتری دارند، میکروگامتوسیتها دارای دو تاژک در داخل روده با ماکروگامت ترکیب و زیگوت ایجاد میگردد، دفع در شرایط مناسب گرما و رطوبت، اسپوروگونی و تشکیل اسپوروسیت و اسپورزوئیت (14).
1-2-21-14- کریپتوسپوریدیوم بیلئی و کریپتوسپوریدیوم مله آگریدیس
محل استقرار: سلول های اپیتلیال دستگاه گوارش، تنفس، بورس
سیر تکاملی: اساساً همانند دیگر کوکسیدهای روده ای است. هر چند هاگ گذاری درون بدن میزبان صورت میگیرد. آسیتهای ریز هر کدام با 4 اسپروزوایت در مدفوع رها میشوند.
اسپوروزوایت به دنبال بلع به پرزهای برس مانند روده یورش برده و ترفوزوآیتها به سرعت متمایز میشوند تا شیزنتهایی را بسازند که هر کدام 4 تا 8 مروزوآیت دارند. پس از یک تا دو نسل شیزنت گامتوگونی آغاز می شود. اووسیتها در مدت 72 ساعت تولید میشوند. اووسیتهایی که در داخل سلول میزبان هاگدار میشوند، هنگام آزاد شدن در مدفوع عفونت زا هستند (15)
2-21-2-1 سستودهای مهم موجود در دستگاه گوارش و مدفوع
1-2-21-2-1 داویناپروگلوتینا
محل استقرار: دئودنوم
سیر تکاملی: معمولا بندهای بارور بعد از ظهر و یا شب همراه با مدفوع خرج میشوند. میزبان واسط آنها لیسکها (حلزونهای صدف ) لیماکس، اگرید لیماکس، آریون و سپه آهسته که آنها نیز شبانه خارج میشود و ضمن تغذیه، تخمها وارد لوله گوارش خود مینمایند و در عرض سه هفته در بدن آنها سیتی سرکوئید بوجود میآید. در لوله گوارش حلزون تا 1500 سیتی سرکوئید دیده شده است.
این نوزادها ممکن است تا 11 ماه در بدن حلزون زنده بمانند. 14 روز پس از بلع حلزونهای آلوده بارور تولید شده و با مدفوع خارج میشود. کرم ها ممکن است تا سه سال بدن طیور زنده بمانند (11).
2-2-21-2-1 رایه تیا تتراگونا
محل استقرار: روده باریک
سیر تکاملی: میزبان واسط رایه تیناتتراگونا مورچههای جنس فتیدول و تتراموریوم میباشند. در بدن میزبان واسط سیتی سرکوئید را میآید و طیور با خوردن میزبانهای واسط به انگل مبتلا میشوند، 13 روز پس از بلع مورچه آلوده کرم بالغ به وجود میآید.

شکل 1-2 رایه تینا تتراگون: دارای بادکش های بیضوی با 90- 100 قلاب.
3-2-21-2-1 رایه تیا سیستی سیلوس
محل استقرار: روده باریک
سیر تکاملی: بیش از صد گونه سوسک متعلق به ده خانواده مختلف میتواند به طور طبیعی و تجربی میزبان واسط قرار گیرند. از آن میان میتوان کالاتوس، آمارا، پتروسیکوس، برادی سیلوسها رپالوس، پوئه سیلوس، زابروس (دراروپا) و آنیزوتارسوس، کوریدیوم (در آمریکای شمالی) را نام برد.
از یک سوسک 130 سیتی سرکوئید جدا شده است. حداقل مدت زمان لازم برای ایجاد سیتی سرکوئید در بدن سوسک 14 روز و برای ایجاد کرم بالغ در طیور 13 روز است. (تصویر 14-1)
4-2-21-2-1 رایه تینا اکینوبوتریدا
محل استقرار: روده باریک