دانلود پایان نامه محل استقرار و سیر تکاملی

11-4-21-2-1 تترامرس آمریکانا و تترامرس فی سیس پینا
محل استقرار: پیش معده، مری و به ندرت روده
Widget not in any sidebars

سیر تکاملی: تخم ها پس از خروج با مدفوع چنانچه در آب قرار گیرند توسط سخت پوستانی مانند دافتیا پولکس و گاماروس خورده می شوند و در بدن آنها باز شده نوزاد عفونت زا بوجود میآید. طیور با خوردن این میزبان های واسط آلوده شده و کرم بالغ بدن آنها بوجود می آید.
12-4-21-2-1 آکواریا نا مولوزا
محل استقرار: سنگدان
سیر تکاملی: تخمها با مدفوع خارج می شوند، پس از آنکه توسط میزبانهای واسط مناسب که انواع ملخها (اوکسیانیتیدولا و اسپاتوسترنوم پرازینی فروم)، سوسکها و شپشها هستند خورده شدند نوزاد عفونت زا در عرض سه هفته بوجود میآید و میزبان اصلی با خوردن حشرات آلوده به انگل مبتلا میشوند 3 هفته بعد کرم بالغ بوجود میآید (18).
13-4-21-2-1 هترتیا گالیناروم
محل استقرار: روده کوچک
سیر تکاملی: تخم ها پس از خروج با مدفوع، برای رشد بیشتر باید توسط موریانهها (مارکوهردوترمن مولامبیکوس ترانسوا النسین) بلع شوند، فقط موریانههای کارگر آلوده میشوند. نوزاد در محوطه شکلی موریانه به رشد خود ادامه داده و طول آن به یک سانتی متر یا بیشتر می رسد، ظاهرا آلودگی موریانه ها را ناراحت نمی کند. ماکیان با خوردن موریانههای آلوده مبتلا میشوند و کرم در طول 3 هفته بالغ می شود.
14-4-21-2-1 سوبولورا برومپتی
محل استقرار: سکوم
سیر تکاملی: سوسک های مختلفی از جنس بلاپس، کونوسفالوم، درمستس و پلاتاژرمینکا میزبان واسط آن هستند. بیماری زایی مشخصی ندارند.
15-4-21-2-1 سوبولورا سکتوریا و سوبولورا دیفرنس
محل استقرار: سکوم
سیر تکاملی: سوسک های مختلفی از جنس بلاپس، کونوسفالوم، درمستس و پلاتاژرمینکا میزبان واسط آن هستند. بیماری زایی مشخصی ندارند.
16-4-21-2-1 استرونژیلوئیدس آویوم
محل استقرار: سکوم و بعضی مواقع روده کوچک است.
سیر تکاملی: مستقیم است و ممکن است آلودگی از راه پوست باشد.
فصل دوم
مواد و روش کار
1-2 روش کار
دستگاه گوارش 130 قطعه بوقلمون از مزارع مختلف پرورشی در شهرستان تربت حیدریه بطور کامل پس از کشتار جدا شده و بلافاصله به منظور پیشگیری از مخلوط شدن محتویات قسمت های مختلف آن در ابتدا و انتهای چینه دان، ابتدا و انتهای پیش معده، ابتدا و انتهای سنگدان، ابتدا و انتهای روده باریک و همچنین ابتدا و انتهای روده بزرگ و سکوم ها لیگاتور زده و روده ها به همراه محتویات آنها در کنار یخ به آزمایشگاه منتقل خواهند شد. همچنین کبد هریک از بوقلمون های مورد بررسی نیز مورد مطالعه و در صورت وجود کانون های نکروتیک روی آن به همراه فرمالین 5% به آزمایشگاه انتقال داده خواهد شد. در آزمایشگاه جهت انگل های زیر مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
1-2-1 بررسی تک یاخته های حلق و چینه دان
وسایل مورد نیاز: سواپ، سرم فیزیولوژی، لام