دانلود پایان نامه محل استقرار و سیر تکاملی

سیر تکاملی: در آمریکای شمالی مورچههای تتراموریوم سیسپتدم، فتیدول و نیلاندیکا و در اروپا مورچه تتراموریوم سیسپیتدم، تتراموریوم سمی لدو و فتیدول پالیدول میزبان واسط هستند. 20 روز پس از بلع مورچههای آلوده توسط طیور کرم بالغ تولید میشود(1).


Widget not in any sidebars

شکل 1-3 رایه تینا اکینوبوترید: اسکولکس دارای بادکش های گرد با – 250200 قلاب.
5-2-21-2-1 آمبوتنیا کونه آتا مترادف آمبوتنیا اسفنوئیدس
محل استقرار: روده باریک
سیر تکاملی: میزبان واسط آن کرمهای خاکی از جنس آیزینا فرتینا، اوکنه رودریلدس و آلوکوبوخورا میباشد. در عرض 14 روز سیتی سرکوئید در بدن میزبان واسط تولید شده و ماکیان با خوردن کرمهای خاکی که معمولا پس از باران به سطح زمین میآیند به انگل آلوده میشوند و در عرض 4 هفته کرم بالغ طیور بوجود میآید.
6-2-21-2-1 هیمنولپیس کانتانینا و هیمنولپیس کاریکا
محل استقرار: روده باریک
سیر تکاملی: سوسکهای مدفوع خوار میزبان واسط هستند. ممکن است هر سوسک حاوی 100 یا تعداد بیشتری سرکوئید باشد. از یک سیتی سرکوئید ممکن است تعداد زیادی سیتی سرکوئید جوانه بزند. 14 روز پس از بلع میزبانهای واسط کرم بالغ بوجود میآید.
7-2-21-2-1 کوانوتینا اینفاندیبولوم
محل استقرار: روده باریک
سیر تکاملی: میزبان واسط کوانوتینا مگس خارجی و یا سوسکهای جنس زئوتروپسی، افودیوس کالاتوس و تریبولیوم میباشند. 13 روز پس از بلع میزبان واسط توسط طیور، کرم بالغ شده و بند بارور بوجود میآید (1).
8-2-21-2-1 فیمبریا فاسیولاریس
محل استقرار: روده باریک
سیر تکاملی: سیتی سرکوئید در بدن سخت پوستان پا از نوع دیاپتوموس و سیکلوپس میزبان نهایی حین آشامیدن آبهای آلوده به میزبان واسط انگل مبتلا میشوند.
9-2-21-2-1 ترماتودها
3-21-2-1 ترماتودهای موجود در مدفوع و دستگاه گوارش
1-3-21-2-1 اکینوستومارولوتوم
محل استقرار: راست روده و روده کور
سیر تکاملی: تخمها در شرایط مناسب و پس از قرار گرفتن در آب طی 14-9 روز باز شده میراسیدبدم از آنها خارج میشود. میراسیدیوم خود را به بدن حلزونهای میزبان واسط مانند هلیزوماترپولویس، فیزابیرینا، پلانوربیس، تنوئیس، لیندآ استاگنالیس، لیمندآپره گرولینه آپالوستریس میرساند. سرکر در عرض 3-2 هفته ایجاد شده و پس از آن یا در بدن همان حلزون کیسه دار میشود یا آنکه وارد حلزونی از همان جنس و یا حلزون دیگر مانند ویویپاراویویپارا، اسفریدم کورنوم و یا نوزاد قورباغه میگردد. میزبان نهایی در اثر خوردن میزبانهای واسط به انگل مبتلا میشود و 19-15 روز بعد ترماتود بالغ به وجود میآید.
2-3-21-2-1 اکینوپاریفیوم رکاراتوم
محل استقرار: روده باریک بویژه دئودنوم
سیر تکاملی: میزبان واسط اول حلزونهایی مانند لیمنهآ اوراتا، لیمنهآ لوریکولاریا، لیمنهآ پالوستریس، لیمنهآ استاگنالیس، پلانوربیس، پلانوربیس البوس نقش میزبان واسط دوم را بر عهده دارند. سرکر در غدد گوارش حلزون کیسه دارند و ممکن است وارد بدن سایر حلزونها گردد. در کلیه نوزاد قورباغه و حتی قورباغه بالغ کیسه دار میگردد. پس از بلع میزبان نهایی در عرض 12 روز کرم بالغ بوجود میآید(2).
3-3-21-2-1 هیپودرائوم کونوئیدم