دانلود پایان نامه فیزیولوژی و خشک کردن


Widget not in any sidebars

روش کار: سواپ استریل را داخل حلق و چینه دان کرده و با کمک سرم فیزیولوژی روی لام گسترش تهیه می کنیم و با رنگ گیمسا جهت بررسی تریکوموناس رنگ آمیزی می کنیم.
پس از مراحل بالا اقدام به ذبح پرنده ها کرده و سپس اقدام به کالبد شکافی می کنیم.
1-2-2 بررسی تک یاخته های موجود در مدفوع و محتویات روده
وسایل مورد نیاز: سواپ، سرم فیزیولوژی، لام
روش کار: نمونه مدفوع از محتویات روده بوقلمون های مورد بررسی اخذ شده و پس از تهیه لام و تثبیت با استفاده از روش زیل نلسون اصلاح شده مورد رنگ آمیزی قرار خواهد گرفت، پس از رنگ آمیزی زیل نلسون با میکروسکوپ نوری جهت وجود کریپتوسپوریدیوم مورد ارزیابی قرار میدهیم.
1-2-3 رنگ آمیزی زیل نلسون
با شعله گسترش ها را تثبیت کرده و سپس مراحل زیر را به ترتیب انجام می دهیم:
قرار دادن گسترش ها به مدت 1 ساعت در محلول کربول فوشین
شست و شوی گسترش ها به صورت ملایم و غیر مستقیم با آب شیر
رنگ آمیزی به مدت 60 ثانیه توسط محلول 2% اسید سولفوریک
شست و شوی ملایم با آب شیر
قرار دادن گسترش به مدت 5 دقیقه در محلول مالاشیت گرین 5%
در نهایت گسترش ها با آب به صورت ملایم شسته شده و پس از خشک کردن توسط میکروسکوپ نوری و لنز 100 از نظر حضور انگل مورد بررسی قرار می گیرند. در این روش زمینه گسترش سبز است (10).
1-2-4 بررسی آلودگی انگلی دئودنوم
وسایل مورد نیاز: قیچی، سواپ، لام، سرم فیزیولوژی
روش کار: دستگاه گوارش را از قسمت پیش معده با قیچی شروع به باز کردن نموده تا به دئودنوم برسیم. سپس دئودنوم را برش داده و سواپ استریل را روی قسمت دئودنوم تا ابتدای ژئوژنوم کشیده و گسترش را روی لام به کمک یک قطره سرم فیزیولوژی تهیه میکنیم. گسترش مورد نظر را پس از کد گذاری جهت بررسی ژیاردیا با رنگ تری کروم رنگ آمیزی کرده و سپس در زیر میکروسکوپ با لنز 100 و روغن مشاهده می کنیم.
1-2-5 بررسی آلودگی کرمی دستگاه گوارش
وسایل مورد نیاز: سوزن کروم جمع کن، پلیت، الکل گلیسیرین، ظرف نمونه گیری
روش کار: کل محتویات دستگاه گوارش را به یک پلیت منتقل کرده و سپس محتویات بر روی الک 60 چشمه شستشو و پس از آن محتویات روی الک پس از افزودن رنگ لوگل به لحاظ حضور آلودگی کرمی مورد بررسی قرار خوهند گرفت و درصورت مشاهده کرم های انگلی آنها را به داخل ظرف نمونه گیری حاوی الکل-گلیسیرین جهت حفظ نمونهها منتقل کرده تا پس از شفاف سازی، جنس و گونه آنها تشخیص داده شوند.
1-2-6 تهیه مقطع میکروسکپی ازسکوم
ابزار: لام، لامل، فرمالین 10%، رنگ هماتوکسیلین ائوزین – بافت سکوم
ابتدا نمونه ها را 10 روز در فرمالین 10% نگهداری کرده سپس به مدت 4 – 3 ساعت در آب جاری قرار می دهیم بعد در دستگاه Tisse Prossesur جهت پاساژ بافت به مدت 16 ساعت قرار می دهیم سپس از بافت به وسیله پارافین مایع قالبهایی تهیه کرده و با دستگاه میکروترم برشهایی به ضخامت 6 میکرون زده و آخر برش را بر روی لام قرار می دهیم (بعد از عبور از حمام پارافین) سپس لام ها را خشک کرده و رنگ آمیزی هماتوکسیلین ائوزین را انجام می دهیم و بعد لام را مونته می کنیم (لامل را با چسب بر روی لام قرار می دهیم) بعد از 24 ساعت خشک شده و قابل روئیت با میکروسکوپ می باشد.
فصل سوم