دانلود پایان نامه سود اقتصادی و بهترین روش


Widget not in any sidebars

باید در هر دقیقه حدود 03/0 متر مکعب هوا با فشار حدود 5/0 سانتی متر بر هر کیلو وزن بوقلمونهای بالغی که در معرض تهویه هستند وارد شود.
1-2-12 مدیریت پرورش
هدف از پرورش امکان دستیابی هر گله به وزن مطلوب و مورد نظر با حفظ ویژگیهای کیفی آن است. جهت رسیدن به این هدف توجه به نکات زیر ضروری است:
پرورش جداگانه جنسهای مختلف به یکنواختی گله کمک می نماید. رعایت تراکم گله نیز به یکنواختی آن کمک میکند.
به طور مکرر هر هفته باید وزن کشی به طور تصادفی در سالن انجام گیرد و وزن جوجه را با وزن مطلوب مورد نظر مقایسه گردد.
وزن مطلوب جوجه در نژادهای مختلف متفاوت بوده و برای این منظور باید وزن توصیه شده توسط کارخانه تولید کننده جوجه را در نظر گرفت (18).
1-2-13 تراکم گله
تراکم تاثیر زیادی بر عملکرد گله دارد. در صورتی که تراکم بالا رود رشد یکنواخت گله آسیب میبیند و دسترسی پرنده به آب و دان کمتر میشود. تراکم بیش از حد همچنین رشد، ماندگاری، کیفیت بستر را مختل مینماید و آسیبهای فیزیکی ایجاد میکند و باعث افت کیفیت لاشه در اثر تاول سینه، سوختگی مفصل خرگوشی میشود و زمینه ساز اپیدمی سریع بیماریهای میکروبی و ویروسی در گله میشود. میانگین فضای مورد نیاز برای هر پرنده را در طول مدت گرمای هوا افزیش دهید و در کنار آن از تهویه مناسب و روش خنک کردن تبخیری استفاده نمایید. کاهش تعداد پرندگان موجب کاهش گرمای تولید شده میگردد، در نتیجه میتوانید هواکشهای اضافی را نیز بردارید (18).
همچنین افزایش فضای کف محل پرورش باعث آسان شدن دسترسی به آبخوریها خواهد شد. مطالعات نشان میدهد که افزایش تعداد پرندهها در یک محل با نقشه مناسب، روش خنک سازی مؤثر و همچنین استفاده از تونلهای تهویه در ماههای گرم سال با سود اقتصادی همراه خواهد بود.
جدول 1-1 فضای لازم برای بوقلمون در هفته های پرورش بوقلمون
هفته 1 2-4 5-6 7-8 9-12 18-20
تعداد قطعه در واحد سطح 20 10 15 8 5 3
برای بوقلمونهای جوان (نر و ماده) در حال رشد به ازا هر بوقلمون 4/0 متر مربع فضا در نظر میگیرند. البته اگر تمام گله بوقلمون نر باشد برای هر بوقلمون 5/0 متر مربع و چنانچه ماده باشد به ازا هر بوقلمون 3/0 متر مربع فضا لازم است. برای بوقلمونهای سبک و آنها که در سیستم بسته پرورش داده میشوند مساحت آشیانه باید کمتر از ارقام فوق باشد(18).
1-2-14 دستگاه مادر مصنوعی
چند نوع دستگاه مادر مصنوعی وجود دارد. مادرهای گازی و الکتریکی که بهترین نوع جهت پرورش در گله های کوچک هستند.
دستگاههای مادری که برای 250 جوجه مرغ کافی است برای 125 جوجه بوقلمون کفایت میکند. باید 24 ساعت قبل از ورود جوجهها دستگاه های مادر را به کار انداخت تا آشیانه استفاده از پلاستیک یا برزنت جدا گردد. پوشال جهت بستر و یا روزنامه در سطح سالن پهن گردد و سپس آبخوری های دستی و سینی های دانخوری را به میزان مورد نیاز در سطح مورد نظر پخش نمود (18).
با استفاده از فرمالین و پرمنگنات باید سالن گاز داده شود و بعد از 24 ساعت هوای سالن توسط هواکش تخلیه شود به نحوی که سالن از گاز تخلیه گردد. حرارت سالن را حدود 25 درجه سانتی گراد تنظیم گردد و از قرار دادن آبخوری و یا دانخوری در نزدیک منبع حرارتی جلوگیری شود.
در 12 ساعت اولیه ورود جوجه بهتر است از آرد ذرت جهت تغذیه جوجهها استفاده گردد و سعی شود جوجهها حرکت داده شوند. همچنین جهت پخش بهتر دان از ته کارتن نیز استفاده میشود. لازم به ذکر است برای جلوگیری از آبریزی باید پوشال به طور یکنواخت در سالن پخش گردد تا ایجاد ناهمواری در زیر آبخوریها ننماید.
از تجمع جوجه ها در یک محل باید جلوگیری شود. بهترین روش تنظیم حرارت و جلوگیری از ایجاد کوران است بدین صورت پخش جوجه ها یکنواخت میگردد (18).
برای جلوگیری از بروز بیماری و ایجاد گله یکنواخت باید از روش پرورش تک سنی استفاده شود. تخلیه جوجه باید به طور یکنواخت در سالن پخش گردد و امکان دسترسی جوجه به آب و دان باید کنترل شود.
حرارت سالن بعد از تخلیه جوجه باید حدود 35 الی 36 درجه سانتی گراد تنظیم گردد.
1-2-15 نوک چینی
نوک بوقلمونهای جوان بین 2-5 هفتگی چیده میشود. چنانچه دیرتر از این سنین اقدام به نوک چینی نمائیم، گرفتن و مهار حیوان به دلیل سنگینی جثه دشوار خواهد بود و ممکن است بوقلمون دچار پر ریزی گردد. پیش از اینکه بوقلمونها دچار کانی بالیسم و پر کنی شوند بهتر است عمل نوک چینی انجام گیرد. نوک چینی نباید در یک روزگی و در جوجه کشی انجام شود زیرا ممکن است این عمل باعث بروز استرس و بیمیلی جوجهها به غذا و آب و در نتیجه نزاری و بی آب شدن بدن حیوان (دهیدراسیون) گردد.
باید دقت شود سوراخهای بینی چیده نشود، همچنین دقت کنید که پس از این عمل غذا در دانخوری در سطحی باشد که جوجههای نوک چیده شده به راحتی بتوانند آن را بخورند (18).