دانلود مقاله گیاهان دارویی و جغرافیایی

فصل پنجم
« بحث و نتیجه گیری »

5-1 بحث
با توجه به اهمیت درد و التهاب، و رویکرد جدید به مبحث گیاهان دارویی، تا به حال کار های تحقیقاتی زیادی در باره ی اثر گیاهان مختلف بر روند درد و التهاب انجام شده است. در این گونه تحقیقات گیاه آویشن سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده؛ از این رو شایان است نتایجی که در تحقیق حاضر به دست آمده با نتایج سایر تحقیقات بر روی گونه های دیگرر آویشن مقایسه گردد.
Widget not in any sidebars

در مطالعه ای که عباسعلی طاهریان و همکاران در سال 1383 انجام دادند، اثرات عصاره هیدرو الکلی گیاه آویشن را بر درد حاد در موش سوری مورد ارزیابی قرار دادند و نتیجه گرفتند که عصاره هیدرو الکلی تخم گیاه آویشن به طور معنا داری پاسخ دهی حیوانات به محرک های دردزا در هر دو مدل پس کشیدن دم و صفحه ی داغ را کاهش می دهد. این در حالی است که نتایج حاصل از مطالعه ی ما نشان می دهد که گیاه آویشن دنایی در کاهش درد مرحله ی حاد در آزمون فرمالین تاثیر معنا داری ایجاد نمی کند. البته باید به این نکته توجه کرد که با این که آزمون فرمالین نشان دهنده ی میزان پاسخ دهی حیوان به درد حاد نیز می باشد ولی روشی که برای بررسی اثرات ضد دردی مرحلهی حاد در آزمایش طاهریان و همکاران استفاده شده متفاوت است. از این رو در صورتی که آزمایش های انتخاب شده برای بررسی مرحله ی درد حاد یکسان باشند؛ مقایسه ی نتایج حاصل از آزمایش ها نیز دقیق تر خواهند بود (11).
محمد رمضانی و همکاران در سال 1380 تحقیقی با عنوان بررسی اثرات ضد دردی فراکسیون های برگ گیاه آویشن شیرازی بر روی موش انجام دادند. در مطالعه ی آن ها از روش پیچش شکمی و صفحه ی داغ برای بررسی اثرات ضد دردی استفاده شد. آن ها نتیجه گرفتند که در هر دو آزمون صفحه ی داغ و پیچش شکمی اثرات ضد دردی وابسته به دوز وجود دارد.
در مطالعه ای که ما روی آویشن دنایی انجام دادیم اثرات ضد دردی گیاه آویشن دنایی در آزمایش پیچش شکمی به اثبات رسید که با نتایج تحقیق آن ها هم خوانی دارد با این تفاوت که اثرات ضد دردی گیاه آویشن دنایی در آزمون پیچش شکمی وابسته به دوز نیست. این احتمال وجود دارد که اگر برای عصاره ی الکلی آویشن دنایی ED50 ، LD50 و TD50 تعیین گردد؛ با حساسیت بیشتری بتوان دوز موثری را که بهترین اثرات ضد دردی را در آزمون پیچش شکمی ایجاد می کند به دست آورد. آویشن شیرازی در آزمون صفحه ی داغ که نشان دهنده درد حاد است اثرات ضد دردی را نشان داده ولی آویشن دنایی اثرات ضد درد معنا داری در مرحله ی درد حاد آزمون فرمالین از خود نشان نمی دهد. لازم به ذکر است که در مقایسه با این آزمایش نیز نوع آزمون های مطالعه اثرات ضد دردی در مرحله حاد متفاوت بوده است و در صورتی که از یک طریق عصاره گیاهان آویشن شیرازی و آویشن دنایی مورد بررسی اثرات ضد دردی حاد قرار گیرند بررسی نتایج حاصل منطقی تر خواهد بود (8).
تحقیقی با عنوان بررسی اثرات ضد التهابی گیاه آویشن شیرازی توسط فریبا جعفری و همکاران در سال 1382 انجام شد که در این مطالعه گیاه آویشن شیرازی، گیاهی با اثرات ضد التهابی معرفی شد. نتایج این تحقیق در مقایسه با مطالعه ای که روی اثرات ضد التهاب گیاه آویشن دنایی انجام شد به گونه ای است که گیاه آویشن دنایی در دوز 800 میلی گرم بر کیلو گرم اثرات نسبی ضد التهابی را از خود نشان می دهد؛ این در حالی است که چنانچه اثرات ضد التهابی در دوز های بالاتر از دوز 800 گیاه آویشن دنایی و با مدل های آزمایشی دیگر بررسی اثرات ضد التهابی انجام شود احتمال به دست آوردن نتایج بهتر در مهار روند التهاب توسط گیاه آویشن دنایی وجود دارد(4).
در تحقیقی که نیک آور و همکاران (1383) و برازنده و همکاران (1385) انجام دادند، ترکیبات شیمیایی گیاه آویشن دنایی را مورد بررسی قرار دادند. طبق این تحقیقات ترکیبات جدا شده از گیاه آویشن دنایی عبارتند از : تیمول ، پاراسایمن ، بتا کاریوفیلین ، کارواکرول و گاما ترپینن . احتمال می رود که اثرات ضد درد و ضد التهابی گیاه آویشن دنایی برخاسته از این ترکیبات باشد که انجام تست های مربوط به بررسی اثرات ضد درد و ضد التهاب با ترکیبات جدا شده از این گیاه به طور مستقیم می تواند نوع دقیق ماده ی موثر، در روند های ضد دردی و ضد التهابی رامشخص کند (20 و 3).
تفاوت در آثار مشاهده شده در مقایسه با سایر گونه های آویشن، می تواند ناشی از نوع ترکیبات موجود در این گیاهان باشد؛ زیرا شرایط متفاوت آب و هوایی، نوع خاکی که گیاه در آن رویش داشته، اقلیم حاکم بر منطقه ی جغرافیایی رویشگاه گیاه و همچنین نوع عصاره گیری از گیاهان مورد نظر می توانند در انواع مواد موثره جدا شده از گیاه و اثری که این مواد بر روند های مهار درد و التهاب می گذارند، اختلافاتی را ایجاد کنند.
چنانچه آثار مورد نظر در تحقیق حاضر را با دوز ها و روش های مطالعاتی دیگری نیز بررسی نماییم، احتمال دسترسی به نتایج تکمیل کننده دیگری نیز وجود خواهد داشت.
5-2 نتیجه گیری
عصاره ی الکلی گیاه آویشن دنایی دارای اثرات ضد دردی می باشد که این اثرات در مورد مرحله ی مزمن درد بارز تر و مشخص تر است. عصاره ی الکلی این گیاه در دوز 800 میلی گرم بر کیلوگرم اثرات نسبتا مناسبی در مهار روند التهاب دارد. برای مشخص شدن مکانیسم اثرات ضد درد و ضد التهاب این گیاه احتیاج به آزمایش های تخصصی تر و بیشتری وجود دارد. پس از بررسی روند های دینامیک، کینتیک و توکسیسیته ی گیاه، می توان از آن به عنوان داروی گیاهی موثر در روند کنترل درد و التهاب نام برد.
5-3 پیشنهادات
1- ترکیبات موثر عصاره الکلی گیاه آویشن دنایی جدا گردد و به طور جدا گانه مورد بررسی اثرات ضد درد و ضد التهاب قرار گیرند (به خصوص آویشن دنایی که در کوه جهان بین استان چهار محال و بختیاری رویش دارد).
2- اثرات ضد درد و ضد التهاب عصاره تام گیاه، اسانس و مواد موثر توسط آزمونهای دیگرهم مورد بررسی قرار گیرند.
3- عصاره یا اسانس گیاه آویشن دنایی با سایر گونه ها مانند آویشن باغی و آویشن شیرازی ترکیب شده و اثرات ضد درد و ضد التهاب مجددا بررسی گردد.
4-پیشنهاد گیاه آویشن دنایی به عنوان یک گیاه موثر در بهبود روند های درد و التهاب به کارخانه های دارو سازی برای انجام تحقیقات بیشتر و تولید شکل دارویی قابل دسترس این گیاه.

منابع