دانلود مقاله پیش بینی ورشکستگی و حسابرسان مستقل

6 54/3 6/1 5 11/2 تأیید
Widget not in any sidebars

نسبت سود خالص به کل دارایی ها در ارتباط با ورشکستگی بنگاههای اقتصادی موثر است .
نسبت سود خالص به کل دارایی ها در ارتباط با ورشکستگی بنگاههای اقتصادی موثر نیست .

آماره آزمون T که برای فرضیه محاسبه شده برابر 11/2 است و که از طریق جدول آماری آورده شده برابر 645/1- است چون است و آماده آزمون در ناحیه مجاز قرار می گیرد فرض رد می شود با احتمال 95/0 درصد نسبت سود خالص به کل دارایی ها در ارتباط با ورشکستگی شرکتها موثر است .
4-2-2-7 ) فرضیه شماره 7: نسبت زیان انباشته به سرمایه یکی از معیارهای حسابرسان مستقل در پیش بینی ورشکستگی بنگاههای اقتصادی است .
شماره فرضیه میانگین انحراف معیار نما T نتیجه
7 28/3 11/1 3 58/1 تأیید
نسبت زیان انباشته به سرمایه یکی از معیارهای حسابرسان مستقل در پیش بینی ورشکستگی بنگا ههای اقتصادی است .
نسبت زیان انباشته به سرمایه یکی از معیارهای حسابرسان مستقل در پیش بینی ورشکستگی بنگاههای اقتصادی نیست.

آماره آزمون T که برای این فرضیه محاسبه شده برابر 58/1 است و که از طریق جدول آماری آورده شده برابر 645/1- است چون است و آماره آزمون در ناحیه قرار می گیرد فرض تایید می شود با احتمال 95/0 درصد زیان انباشته به سرمایه یکی از معیارهای حسابرسان مستقل در پیش بینی ورشکستگی بنگاههای اقتصادی است .
4-2-2-8) فرضیه شماره 8 : از دست دادن مشتری و فروشنده عمده واحدهای تولیدی یکی از معیارهای حسابرسان مستقل در ارزیابی تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی است
شماره فرضیه میانگین انحراف معیار نما T نتیجه
8 46/3 5/1 5 92/1 تایید
از دست دادن مشتری و فروشنده عمده واحدهای تولیدی یکی از معیارهای حسابرسان مستقل در ارزیابی تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی است .
از دست دادن مشتری و فروشنده عمده واحدهای تولیدی یکی از معیارهای حسابرسان مستقل در ارزیابی تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی نیست .

آماره آزمون T که برای این فرضیه محاسبه شده برابر 92/1 است و که از طریق جدول آماری آورده شده برابر625/1 – است چون است و آماره آزمون در ناحیه قرار می گیرد فرض رد می شود .
با احتمال 95/0 درصد از دست دادن مشتری و فروشنده عمده واحدهای تولیدی یکی از معیارهای حسابرسان مستقل در ارزیابی تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی است .
فصل پنجم : خلاصه تحقیق و نتیجه گیری
5-1) خلاصه تحقیق
5-2) نتایج تحقیق
5-3) محدودیت های تحقیق
5-4) پیشنهادات برای تحقیقات آتی
5-1) خلاصه تحقیق