دانلود مقاله هزینه های جاری و انحراف معیار

شاخص نسبت دارایی های سریع به بدهی های جاری در ورشکستگی بنگاههای اقتصادی موثر نیست .

آماره آزمون T که برای این فرضیه محاسبه شده برابر 56/0 است و که از طریق جدول آماری آورده شده برابر 645/1- است چون است و آماره آزمون در ناحیه مجاز قرار می گیرد فرض تایید و فرض رد می شود بنابراین فرضیه شماره 3 پذیرفته می شود .
با احتمال 95/0 شاخص نسبت دارایی های سریع به بدهی های جاری در تشخیص ور شکستگی بنگاههای اقتصادی موثر است .
4-2-2-4) فرضیه شماره 4- نسبت دارایی های سریع به متوسط هزینه های جاری روزانه در ارتباط با ورشکستگی بنگاههای اقتصادی در ایران موثر است .
شماره فرضیه میانگین انحراف معیار نما T نتیجه
Widget not in any sidebars

4 95/3 87/0 4 82/6 تایید
نسبت دارایی های سریع به متوسط هزینه های جاری روزانه در ارتباط با ورشکستگی بنگاههای اقتصادی موثر است .
نسبت دارایی های سریع به متوسط هزینه های جاری روزانه در ارتباط ورشکستگی بنگاههای اقتصادی موثر نیست .
82/6=
آماره آزمون T که برای این فرضیه محاسبه شده برابر 82/6 است و که از طریق جدول آماری آورده شده برابر 645/1- است .چون است.
لذا اماره ازمون درناحیه تایید قراردارد و فرض 1H رد می شود بنابراین فرضیه 4 تایید می شود .
با احتمال 95/0 شاخص نسبت دارایهای سریع به بدهی های جاری در تشخیص ورشکستگی بنگاههای اقتصادی در ایران موثر است .
4-2-2-5) فرضیه شماره 5 : نسبت سود خالص به فروش در ارتباط ورشکستگی بنگاههای اقتصادی موثر است :

شماره فرضیه میانگین انحراف معیار نما T نتیجه
5 46/3 36/1 4 11/2 تایید
نسبت سود خالص به فروش در ارتباط با ورشکستگی بنگاههای اقتصادی موثر است.
نسبت سود خالص به فروش در ارتباط با ورشکستگی بنگاهای اقتصادی موثر نیست.

آماره ازمون T که برای این فرضیه محاسبه شده برابر 11/2 است و که از طریق جدول آماری آورده شده برابر با 645/1- است . چون است و آماره آزمون در ناحیه مجاز قرار می گیرد فر ض تأیید و فرض رد می شود .
با احتمال 95/0 نسبت سود خالص به فروش در ارتباط با تشخیص ور شکستگی بنگاههای اقتصادی موثر است
4-2-2-6 ) فرضیه شماره 6 : نسبت سود خالص به کل دارایی ها در ارتباط با ورشکستگی بنگاههای اقتصادی موثر است
شماره فرضیه میانگین انحراف معیار نما T نتیجه