دانلود مقاله مجمع عمومی فوق العاده و حسابهای پرداختنی

اگر براثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیأت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود . هر گاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده این قانون سرمایه شرکت رابه مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد .
Widget not in any sidebars

در صورتی که هیأت مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گرددهر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار در خواست کند »
استاندارد حسابرسی شماره 57 ایران نیز رهنمودهای لازم در ارتباط با تداوم فعالیت واحد مورد رسیدگی را به دست می دهد .
بر اساس مفاد این استاندارد ؛ حسابرس درجریان برنامه ریزی و اجرای روشهای حسابرسی و ارزیابی نتایج حاصل از آن باید مناسب بودن استفاده مدیریت را از فرض تداوم فعالیت در تهیه صورتهای مالی ،بررسی کند .
نمونه هایی از رویداد ها یا شرایطی که به تنهایی یا در مجموع ممکن است تردیدی عمده درباره وجود فرض تداوم فعالیت ایجاد کند ، به شرح زیر است. این فهرست، تمامی موارد ممکن را در بر نمی گیرد و وجود یک یا چند مورد از آنها نیز لزوماً به معنای وجود ابهام با اهمیت یا اساسی نمی باشد .
الف) نشانه های مالی :
فزونی کل بدهی ها بر کل دارایی ها یا فزونی بدهی های جاری بر دارایی های جاری.
نزدیک شدن سر رسید بدهیهای با شرایط غیر قابل تغییر که دور نمایی واقع بینانه برای پرداخت یا تمدید آنها وجود ندارد یا اتکای بیش از حد براستقراض کوتاه مدت برای تأمین مالی دارایی های بلند مدت .
نشانه های قطع حمایت مالی از جانب دولت و یا بستانکاران.
فزونی جریانهای خروجی بر جریانهای ورودی وجوه نقد حاصل از عملیات طبق صورتهای مالی تاریخی یا پیش بینی شده.
نامساعد بودن نسبتهای مالی اصلی .
زیانهای عمده عملیاتی یا کاهش عمده در ارزش دارایی های مورد استفاده درایجاد جریانهای وجوه نقد.
نپرداختن سود سهام یا تاخیر طولانی در پرداخت آن .
ناتوانی در پرداخت به موقع حسابهای پرداختنی.
ناتوانی در رعایت شرایط مقرر در قرار داد های وام .
10 – تغییر شرایط خرید کالا و دریافت خدمات از اعتباری به نقدی.
11- ناتوانی درتامین منابع مالی لازم برای تولید و عرضه محصول اصلی جدید یا سایر سرمایه گذاری های ضروری.
ب) نشانه های عملیاتی
1-از دست دادن مدیران کلیدی بدون جایگزینی آنان.
2- ازدست دادن بازار عمده فروش محصولات ، مجوز یا امتیاز ساخت با اهمیت یا تأمین کننده اصلی کالا و خدمات.
3- مشکلات کارگری یا کمبود مواد اولیه و قطعات مهم.
ج) سایر نشانه ها :
1- عدم رعایت الزامات مربوط به سرمایه یا سایر الزامات قانونی .
2-وجود دعاوی حقوقی در جریان علیه واحد مورد رسیدگی که در صورت صدور رأی به محکومیت واحد مزبور ، تحمل نتایج آن احتمالاً خارج از توان واحد مورد رسیدگی است .
3- تغییر قوانین یا سیاستهای دولت به گونه ای که آثار ما لی منفی بر واحد مورد رسیدگی داشته باشد .
اهمیت چنین رویدادها یا شرایطی اغلب می تواند توسط عوامل دیگری کاهش یابد برای مثال ، آثار ناشی از ناتوانی واحد مورد رسیدگی در پرداخت به موقع بدهی های خود، می تواند با برنامه های خاص مدیریت برای تأمین وجوه نقد کافی از طریق شیوه های جایگزینی چون فروش دارایی ها ، استمهال وامها یا افزایش سرمایه ، تعدیل شود . به همین ترتیب ، از دست دادن یک تأمین کننده اصلی کالا و خدمات ممکن است از طریق دسترسی به تأمین کننده جایگزین مناسب ، جبران شود .