دانلود مقاله فرآیند تصمیم گیری و اطلاعات حسابداری


Widget not in any sidebars

2-3) ماهیت تداوم فعالیت
2-4) در جه شمول تداوم فعالیت
2-5) تداوم و اصول حسابداری
2-6) تداوم فعالیت وارزش گذاری دارایی ها
2-7) اثرات تداوم فعالیت برحسابرسی
2-8) فرض تداوم فعالیت درایران
2-9) مبانی نظری شاخص های مندرج در فرضیات 8 گانه
2-1) مقدمه
در این فصل ابتدا مطالبی درباره ماهیت تداوم فعالیت ،ارزش گذاری دارایی ها و تعیین درجه شواهد درباره اعتبار فرض تداوم فعالیت ارائه می شود. در پایان نیز به تحقیقات انجام گرفته در ارتباط با این موضوع اشاره خواهد شد .
2-2) اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری
اگر پذیرفته شود هدف عمومی و مشترک از تهیه و ارائه اطلاعات حسابداری فراهم ساختن مبنایی برای تصمیم گیری های اقتصادی است . در آن صورت مطالعه در ابعاد رفتاری حسابداری ضروری است .
توجه به مفاهیم عبارات زیر می تواند در تبیین ارتباط بین سیستم های حسابداری ،
اطلاعات حسابداری و تصمیم گیرندگان مفید واقع شود :
اگر اطلاعات حسابداری در فرایند تصمیم گیری به عنوان اطلاعات مربوط تلقی نشود هر گونه تغییر در این اطلاعات نیز برتصمیم گیری موثر نخواهد بود .
هر گاه اطلاعات غیر حسابداری نیز در دسترس باشد ، آنگاه مفهوم جایگاه ذهنی اطلاعات حسابداری ( در نظر تصمیم گیرنده ) برارزش این اطلاعات ( اطلاعات حسابداری ) در فرایند تصمیم گیری مؤثر خواهد بود .
3)وجود سایر اطلاعات ( اطلاعات غیر حسابداری ) در ارزش گذاری اطلاعات حسابداری توسط یک تصمیم گیرنده در فرآیند تصمیم گیری، عامل تعیین کننده مهمی خواهدبود .
جنبه های رفتاری نهفته در عباراتی از این قبیل در تدوین و بسط تئوری های حسابداری وارائه اطلاعات در سیستم های تصمیم گیری حائز اهمیت است .
علی رغم پیشرفت قابل ملاحظه علوم رفتاری هنوز دانش زیادی در چگونگی بکارگیری اطلاعات برای تصمیم گیری افراد دردست نیست .
بنابراین پیش بینی دامنه وسیع تأثیر اطلاعات حسابداری در فرآیند تصمیم گیری با مشکل مواجه است .
هندریکس در این رابطه می گوید :
« مشکل اصلی در درک فرایند تصمیم گیری افراد این است که مطالعه مستقیم عملیات مغز انسان با تکنولوژی امروزه امکان پذیر نیست و با ید در جستجوی را ههای غیر مستقیم بود .»
2-3) ماهیت تداوم فعالیت
صورتهای مالی اطلاعات مربوط به وضعیت مالی یک واحد تجاری و نتایج عملیات آن
را به صورت کمی نشان می دهد گزارش حسابرس موجب می شود که این اطلاعات بعد کیفی بدست آورد . حسابرس نقش واسطه را بین تهیه کنندگان صورتهای مالی واستفاده کنندگان از آن صورتها را ایفا می کند . وظیفه حسابرس ، اظهار نظر درباره منصفانه بودن این صورتها در محدوده اصول پذیرفته شده حسابداری است .استفاده کنندگان برای آگاهی از شرایطی که منصفانه بودن ارائه صورتهای مالی را از چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری خدشه دار می کند برحسابرس مستقل اتکا می کنند .
هدف اولیه صورتهای مالی فراهم آوردن اطلاعات مفید برای تصمیم گیری های اقتصادی است اگر ابهام ناشی از رویدادهای آتی مفید بودن صورتهای مالی را تحت الشعاع قرار دهد ، حسابرس موظف است به نحوی این ابهامات را به اطلاع استفاده کنندگان از صورتهای مالی برساند .
اساسی ترین قضاوت انجام گرفته توسط حسابرس در ارتباط با آینده یک واحد تجاری ، توانایی آن برای تداوم فعالیت به عنوان یک واحد دایراست . تصمیمات سرمایه گذاری در ارتباط با شرکتی که تداوم فعالیت دارد متفاوت می باشد .