دانلود مقاله عصاره هیدروالکلی و توسط نرم افزار


Widget not in any sidebars

سیما نصری و همکاران (1389) اثرات ضد درد و ضد التهاب عصاره هیدروالکلی دانه گیاه Anethum graveolens L. را مورد بررسی قرار دادند که در پایان پس از تائید اثرات ضد درد و ضد التهاب، این اثرات را مربوط به ترکیبات لیمونن، کارون و فلاونوئیدی معرفی کردند (21).
حاج هاشمی و همکاران (1382) اثرات ضد درد و ضد التهاب گیاه گشنیز را مورد بررسی قرار دادند و نشان دادند علی رغم مصرف سنتی دانه گیاه گیشنیز به عنوان داروی ضد التهاب، هیچ اثر ضد التهابی در این مطالعه اثبات نشد ولی اثرات ضد دردی گیاه را اثبات کردند (6).
عیدی و همکاران (1388) در مطالعه ای با عنوان بررسی اثر ضددردی عصاره الکلی برگ گیاه جعفری در موش های کوچک نر بالغ آزمایشگاهی اعلام کردند که برگ گیاه جعفری دارای اثرات ضد دردی است هرچند که مطالعات بیشتری برای تعیین اثرات درمانی آن نیاز است (12).
1-3 اهداف، فرضیات و سئوالات تحقیق :
1-3-1 اهداف تحقیق ( اهداف کلی، اهداف جزئی )
1-3-1-1 هدف کلی
بررسی اثرات ضد درد و ضد التهابی عصاره الکلی گیاه آویشن دنایی در مدل آزمایشگاهی موش سوری.
1-3-1-2 هدف جزئی:
مقایسه اثرات ضد درد و ضد التهاب گیاه آویشن دنایی با داروهای شیمیایی نظیر مرفین و دگزامتازون
1-3-2 فرضیات تحقیق
گیاه آویشن دنایی دارای اثرات ضد دردی است.
گیاه آویشن دنایی دارای اثرات ضد التهابی است.
1-3-3 سئوالات تحقیق
آیا آویشن دنایی دارای اثرات ضد درد است؟
آیا آویشن دنایی دارای اثرات ضد التهاب است؟
در صورت وجود اثرات ضد دردی آیا این اثر قابل مقایسه با داروی مرفین است؟
در صورت وجود اثرات ضد التهابی آیا این اثر قابل مقایسه با داروی دگزامتازون است؟
1-4 روش تحقق و پژوهش
در بررسی حاضر تعداد 75 سر موش سوری نر استفاده شدو موش ها به 5 گروه 5 تایی به شکل تصادفی تقسیم شدند. از آزمون پیچش شکم و فرمالین برای بررسی اثرات ضد درد و از آزمون گزیلن برای بررسی اثرات ضد التهابی استفاده شد. عصاره ی گیاه در دوز های 400، 600 و 800 برای انجام آزمایش آماده گردید. از داروی مرفین به میزان 10 میلی گرم بر کیلو گرم به عنوان داروی کنترل مثبت در آزمون های درد و از داروی دگزامتازون به میزان 10 میلی گرم بر کیلوگرم به عنوان داروی کنترل مثبت در آزمون التهاب استفاده گردید. نرمال سالین در آزمون های درد و آزمون التهاب به میزان یک میلی لیتر برای هر موش به عنوان محلول خنثی استفاده شد. پس از به دست آوردن نتایج خام داده ها توسط نرم افزار آماری SPSS تجزیه و مقایسه میانگین ها با آزمون چند دامنه ای دانکن انجام شد.

فصل دوم
« کلیات »