دانلود مقاله طبقه بندی دارایی ها و پیش بینی ورشکستگی

0 Comments


Widget not in any sidebars

اهداف اساسی تحقیق
(۱-۶) قلمرو تحقیق
(۱-۷) مفاهیم و اصطلاحات کلیدی
۱-۱) مقدمه
در این فصل به تشریح و بیان موضوع تحقیق ، اهمیت و اهداف آن می پردازیم . همچنین فرضیه های تحقیق و نیز تعاریف عملیاتی پاره ای از واژه های استفاده شده در پژوهش ارائه می گردد .
۱-۲)تشریح و بیان موضوع
صورتهای مالی به عنوان هسته مرکزی گزارشگری مالی حاوی اطلاعاتی درباره و ضعیت مالی و عملکرد مالی بنگاههای اقتصادی است که به منظور استفاده طیف وسیعی از استفاده کنندگان نظیر سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان و دولت تهیه و ارائه می شود . اطلاعات مندرج در صورت های مالی یکی از پایه های مهم اتخاذ تصمیمات منطقی به شمار می رود. استفاده کنندگان باید در فرآیند تصمیم گیری، پیش از بکار گیری اطلاعات از جمله صورتهای مالی ،دو گام مهم بردارند.اولاً آنها باید متناسب با نیاز خود ، محتوای اطلاعات را تغییر و ثانیاً کیفیت اطلاعات را ارزیابی کنند ( ۱۹۷۴ AAA, ) همچنین به نظر حرفه ای حسابرس مستقل و با صلاحیت درباره اعتبار اطلاعات اتکا نمایند . حسابرس مستقل نظر حرفه ای خود درباره اعتبار صورتهای مالی را در قالب گزارش حسابرسی ارائه می نماید
آنچه حسابرس به فرایندهای گزارشگری می افزاید مربوط به کیفیت اطلاعات گزارش شده ونیاز استفاده کنندگان به ارزیابی کیفیت اطاعات قبل از استفاده آن است ارزش افزوده حسابرسی متشکل از دو بعد است : بعد کنترلی و بعد اعتبار بخشی ، از دیدگاه کنتر ل به دو دلیل زیر ، حسابرس به عنوان عامل مستقل برکیفیت اطلاعات نظارت دارد :
)بررسی مستقل میزان تطابق اطلاعات حسابداری با معیارهای از قبل تعیین شده که این معیارها قاعدتا ًباید منعکس کننده نیاز و خواست استفاده کنندگان اطلاعات باشد .
)ایجاد انگیزه برای تهیه کنندگان جهت تولید اطلاعات در چهارچوب معیارهای از قبل تعیین شده ،زیرا تهیه کننده می داند که مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت
از دیدگاه اعتبار بخشی حسابرسی بر اعتبار اطلاعات می افزاید ؛ زیرا استفاده کنندگان می توانند مطمئن باشند که عواملی کنترلی پیش گفته بر فرایند گزارشگری حاکم و باعث بهبود کیفیت اطلاعات شده است . در نتیجه استفاده کنندگان ، می توانند باضریب اطمینان بیشتری از اطلاعات استفاده کنند . اعتماد استفاده کنندگان به کیفیت و استفاده آنان از اطلاعات حسابداری به شکوفایی کامل ارزش نهفته اطلاعات حسابداری منجر می شود .
حسابرس در جریان برنامه ریزی و اجرای حسابرسی و ارزیابی نتایج حاصل از آن باید بر قرار بودن فرض تداوم فعالیت را به عنوان مبنای تهیه صورتهای مالی ارزیابی کند . گزارش حسابرس ، اعتبار صورتهای مالی را افزایش می دهد ،اما تضمینی برای ادامه فعالیت واحد مورد رسیدگی نیست .
به طور کلی در تهیه صورتهای مالی ، فرض در این است که فعالیت واحد مورد رسیدگی در آینده قابل پیش بینی ، معمولاٌ دوره ای تا یکسال پس ازپایان دوره مالی ادامه می یابد ، مگر خلاف آن تصریح شود بنابراین دارایی ها و بدهی ها برمبنای توانایی واحد مورد رسیدگی در بازیافت دارایی ها و تسویه بدهی ها در جریان عادی فعالیت تجاری ، شناسایی و ثبت می شود . در صورت نبود فرض تداوم فعالیت واحد مورد رسیدگی ممکن است قادر به بازیافت دارایی ها به مبالغ ثبت شده نباشد و تغییراتی درمبالغ و سر رسید باز پرداختهای بدهی ها ضرورت یابد . در نتیجه ممکن است تعدیل مبالغ و طبقه بندی دارایی ها و بدهی ها در صورتهای مالی ضروری شود از دیدگاه حسابداری تعاریف مختلفی در رابطه با تداوم فعالیت ارائه شده است .
کمیته استاندارد های بین المللی حسابداری (IASC) فرض تداوم فعالیت را به عنوان یکی از مفروضات بنیادی حسابداری به صورت زیر تعریف می کند :
« فرض بر این است که هر واحد تجاری دارای تداوم فعالیت است یعنی عملیات آن در آینده قابل پیش بینی ادامه دارد » به بیان دیگر فرض می شود قرار نیست که واحد تجاری منحل یا عملیات آن به نحو قابل ملاحظه ای کاهش داده شود همچنین ضرورت این کار نیز احساس نمی شود .
تعریف پیش گفته از تداوم فعالیت تاکید بر استمرار عملیات بنگاه اقتصادی دارد در حالی که ممکن است بنگاه اقتصادی برای انجام دادن و به ثمر رساندن یک داد و ستد مهم تشکیل شود و پس از خاتمه آن بنگاه منحل گردد مثل قرار داد مشارکت بین دو یا چند نفر برای انجام کاری مشخص که در محدوده زمانی معین صورت پذیرد چنین بنگاهی بیشتر از زمان لازم برای انجام آن کار تداوم فعالیت نخواهد داشت .
فرض تداوم فعالیت به دلیل تأثیر یک سلسله معاملات نامحدود پی در پی مطرح شده است در این رابطه محتمل ترین وضعیت برای واحد تجاری این است که فرض شود در آینده قابل پیش بینی منحل و برچیده نخواهد شد، از طرفی فرض تداوم فعالیت را نباید به مفهوم دوام و بقای همیشگی واحد تجاری تعبیر کرد، بلکه پیش فرضی است از استمرار ، تداوم و موجودیت واحد تجاری برای یک دوره زمانی کافی جهت اجرای عملیات آتی ، انجام قرار دادها و ایفای تعهدات ، واحد تجاری برای عمر خود از قبل تصمیم گیری نمی کند و ممکن است آنقدر به کار خود ادامه دهد تا به موفقیت دست یابد .

نمودار استفاده کنندگان از صورتهای مالی

۱-۳) فرضیه های تحقیق
فرضیه های این تحقیق به هشت دسته به شرح زیر تقسیم می شوند :
نسبت کل دارایی ها بر کل بدهی ها یکی از معیارهای حسابرسان مستقل در ارزیابی تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی است .
نسبت دارایی های جاری بر بدهی های جاری یکی از معیارهای حسابرسان مستقل در ارزیابی تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی است .
شاخص نسبت دارایی های سریع به بدهی جاری در پیش بینی ور شکستگی بنگاههای اقتصادی در ایران مؤثر است .
نسبت دارایی های سریع به متوسط هزینه های جاری روزانه در پیش بینی ورشکستگی بنگاههای اقتصادی در ایران موثر است .