دانلود مقاله شرکتهای پذیرفته شده و ارزیابی عملکرد مالی

هدف اصلی این تحقیق شاخص های هشدار دهنده به مدیریت در خصوص وضعیت تداوم فعالیت که برمبنای آن نیاز به اقدامات اصلاحی دارد و براساس تعیین شاخص های پیش بینی در ورشکستگی در تحقیقات بعدی، این شاخص ها مبنای ارزیابی عملکرد مالی و عملیاتی بنگاههای دولتی و غیر دولتی به منظور تصمیم گیری در خصوص اتخاذ تدابیر لازم منجمله واگذاری ، تجدید ساختار ، تغییر مدیریت ارشد ویا فروش شرکت و یا تنها اعلام ورشکستگی قرار خواهد گرفت .
اطلاعات لازم جهت آزمون فرضیه های تحقیق از طریق پرسشنامه پس از اینکه به تایید استاد محترم راهنما و مشاور تحقیق رسید، بین تعدادی از افراد جامعه توزیع شد و از آنها در خواست گردید نظرات و پیشنهادات خود را ارائه نمایند .
پرسش نامه تحقیق متشکل از دو بخش می باشد بخش اول شامل اطلاعات عمومی و بخش دوم شامل هشت سوال که مرتبط با پیش بینی ورشکستگی شرکتها در ایران است می باشد .
Widget not in any sidebars

جامعه آماری این تحقیق شامل مدیر شرکتهای پذیرفته شده دربورس اساتید دانشگاهها و حسابرسان مستقل بود .
همان طوری که در فصل چهارم توضیح داده شد تعداد 45 پرسش نام بین پرسش شوندگان توزیع گردید که تعداد 87% از پرسش نامه توزیع شده یعنی تعداد 39 پرسش نامه دریافت گردید . از این تعداد 6 پرسش نامه مربوط به مدیر شرکتهای پذیرفته شده در بورس 15 پرسش نامه مربوط به اساتید دانشگاهها 16 پرسش نامه مربوط به حسابرسان مستقل و 2 پرسش نامه مربوط به سایر ارگانها می باشد .
آزمون فرضیه ها از طریق تجزیه و تحلیل آماری T استیودنت در سطح معنی دار 95% انجام پذیرفت و نتایج آن در جدول فصل چهارم ارائه شده است .
5-2) نتایج تحقیق
همان گونه که عنوان گردید موضوع این تحقیق، بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل در ارزیابی تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی در ایران است که با طرح وتجزیه و تحلیل فرضیه ها سعی گردید این معیارها مورد بررسی قرار گیرند .
الف) نتایج حاصل از فرضیه های اول و دوم نشان می دهد که عموم افراد جامعه معتقدند که نسبت کل دارایی ها بر کل بدهی ها یا نسبت دارایی های جاری بر بدهی های جاری ازمعیارهای حسابرسان مستقل در ارزیابی تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی درایران است .
ب) نتایج حاصل از سایر آزمونها ( 1- شاخص نسبت دارایی های سریع به بدهی های جاری 2- نسبت سود خالص به کل دارایی ها 3_ نسبت دارایی ها سریع به متوسط هزینه های جاری روزانه 4- نسبت سود خالص به فروش 5- ازدست دادن مشتریان و فروشندگان عمده 6- نسبت زیان انباشته به سرمایه در ارتباط با ورشکستگی بنگاههای اقتصادی در ایران موثر است .
5-3) محدودیت های تحقیق
با وجود اینکه این تحقیق یا فته ها و نتایج مفید قابل توجهی را عرضه کرده است . معهذا ضرورت دارد این نتایج با ملاحظه محدودیتهای زیرکه دراین تحقیق وجود داشته است مورد تفسیر و تحلیل قرار گیرد :
نارسائی های ذاتی مرتبط با متدلوژی تحقیق در زمینه استفاده از پرسشنامه که در مجموع عامل مهم محدودکننده ای در تعمیم دهی نتایج تلقی می گردد .
عدم پاسخ بالقوه به برخی از پرسشنامه ها می تواند منجر به محدودیت تعمیم دهی نتایج گردد
این تحقیق محدود به بررسی حیطه های خاص از تکنیک ها وروش های آماری بوده است لذا نتایج حاصل از یافته های این تحقیق صرفاً در محدوده روشها و تکنیک های عنوان شده قابل ارزیابی می باشند .
متدلوژی تحقیق در قالب پرسشنامه انجام گرفته که برای مدیران مالی یا مدیران شرکتها و حسابرسان هر یک از واحد های نمونه ارسال شده است . بنابراین داده های بدست آمده دراین تحقیق صرفاً بازتاب ( نظرات ) و ( برداشتهای ) افراد فوق الذکر می باشد لذا نتایج این تحقیق بایدبا ملاحظه این محدودیت ،تفسیر و تعمیم داده شود .
5-4 ) پیشنهادات برای تحقیقات آتی
همان طوری که درطراحی مدل پیش بینی ورشکستگی شرکتها درایران آمده است تعداد 8 شاخص بعنوان عوامل پیش بینی ورشکستگی مورد تایید قرار گرفته است که قابل ذکر است دراین تحقیق فقط عوامل پیش بینی ورشکستگی شناسایی شده اند و لازم است تحقیقات دیگری جهت اجرای تأثیر این شاخص ها در پیش بینی ورشکستگی شرکتهای ایرانی انجام پذیرد پیشنهادات در تحقیقات بعدی :به شرح زیر است.
شرکتهای ورشکسته در سالهای گذشته مورد شناسایی قرار گیرد و عوامل شاخص های پیش بینی ورشکستگی در مدل فوق، دراین نوع شرکتهای ورشکسته مورد ارزیابی قرار گرفته و بررسی شود آیاورشکستگی شرکتها روی این شاخصها تاثیر دارد یا خیر.
2)آزمون تجربی معیارهای مؤثر در پیش بینی ورشکستگی شرکتها که دراین تحقیق و تحقیقات قبل معرفی شده در مورد شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار و از این طریق بررسی و پیش بینی وضعیت مالی شرکتها .
3)آن دسته از شرکتهایی که در حال ورشکستگی هستند شاخص ورشکستگی تایید شده در مدل فوق دراین شرکتها مورد ارزیابی قرار گیرد باید بررسی شود که آیا این شاخص ها قدرت پیش بینی ورشکستگی در آن شرکت را دارد.

پیوست ها :
شماره 1
شماره 2
پیوست شماره1