دانلود مقاله روش‌های مطالعه و پایان نامه

هر روز تحقیقات و مطالعات گذشته نشان مى‏دهد که ابزارهاى اندازه‏گیرى در این تحقیقات بسیار متغیرند و مفاهیم زیر بنایى و همچنین متغیرهاى مورد اندازه‏گیرى بسیار متفاوت مى‏باشند. اکثر تحقیقات که در این زمینه صورت مى‏گیرد هنوز در حد بررسى پایائى و روایى ابزارهاى اندازه‏گیرى است ویا از طریق شیوه‏هاى آمارى، همچون تحلیل عامل سعى در کاهش تعداد سئوالات و بیرون کشیدن عواملى که زیر بناى متغیرها را تشکیل مى‏دهند دارند.
Widget not in any sidebars

بیگز (1993) با اشاره به این مطلب مى‏گوید: ” در حالیکه دیدگاه‏هاى مکمل باعث غناى تحقیقات مربوط به یادگیرى شده‏اند، اما این‏ها تعبیر و تفسرهاى گوناگون از سازه‏هاى مشترک هستند و ابزارهایى که از این سازه‏ها ساخته مى‏شوند بنحو متفاوتى بکار گرفته مى‏شوند.
علاوه بر این مرز مشخصى بین راهبردهاى مطالعه و میزان نتیجه و عملکرد دانش‏آموزان به خوبى روشن نشده است و گاهى مفاهیمى با عناوین متفاوت اما داراى معانى یکسان در رابطه‏ى با مطالعه به کار مى‏روند از این رو به نظر مى‏رسد هنوز تا رسیدن به یک توافق عمومى بر سر تعریف متغیرهاى مطالعه راه زیادى در پیش است که به همت تحقیقات مکرر روى جنبه‏هاى مختلف مطالعه مى‏توان به این هدف نزدیک شد.
مشکل فوق مقایسه‏ى نتایج تحقیقات را بسیار دشوار مى‏سازد با این وجود شاید بتوان از مجموعه‏ى تحقیقات ارائه شده در این فصل مدلى مانند آنچه بیگز (1978) معرفى کرده است را نتیجه‏گیرى کرد.
مدل بیگز با عنوان “»مدل عمومى فرآیند مطالعه« چنانچه در شکل پایین آمده است، روابط بین، متغیرهاى شخصى و آموزشى، ارزش‏ها، انگیزه‏ها، استراتژى‏هاى یادگیرى و عملکرد تحصیلى را ترسیم مى‏کند.

منابع فارسى
1ـ استیگر، اِلف سى، (مؤلف)، « راه‌های تشویق به مطالعه »، ترجمه‏ى: پروانه‏ى سپرده، انتشارات هیئت امناى کتابخانه‏هاى عمومى کشور، 1370.
2ـ براهنى، محمد نقى و دیگران، « واژه نامه‏ى روانشناسى و زمینه‏هاى وابسته: انگلیسى ـ فارسى ؛ فارسى ـ انگلیسى »، فرهنگ معاصر، 1368.
3ـ بحرانى، محمود، (پایان نامه‏ى کارشناسى ارشد)، « بررسى رابطه‏ى انگیزش تحصیلى و عادات مطالعه‏ى گروهى از دانش‏آموزان متوسطه‏ى شیراز »، 1372.
4ـ جلالى، ابراهیم، « مقدمه‏ى روانشناسى »، انتشارات دانشگاه تهران، 1364.
5ـ جى، مارتیمر و آدلر ودرون، چارلزون، (مؤلفین)، « چگونه کتاب بخوانیم »، ترجمه‏ى: محمد صراف تهرانى، انتشارات آستان قدس رضوى، مشهد، 1368.
6ـ حسین نژاد، محمد، « مفاهیم و کاربردها در مشاوره با کودکان »، انتشارات سپند هنر، 1379.
7ـ دلاور، على، « روشهاى‏تحقیق‏درروانشناسى ‏وعلوم‏تربیتى »،انتشارات ‏ویرایش، زمستان 1377.
8ـ دهخدا، على اکبر، « فرهنگ فارسى »، انتشارات دانشگاه تهران، پائیز 1373.
9ـ رستمى پور، على، « آموزش روش‌های مطالعه و تحقیق (1) »، انتشارات رویان، 1374.
10ـ زیدان، جرجى، (مؤلف)، « تاریخ تمدن اسلامى »، ترجمه‏ى على جواهر کلام، انتشارات امیر کبیر، چاپ نهم، تهران، 1379.
11ـ سیف، على اکبر، « روش‌های مطالعه »، انتشارات رشد، چاپ دوم، تهران، 1364.
12ـ س ـ حییم، « فرهنگ انگلیسى ـ فارسى »، انتشارات بروخیم و پسران، 1358.
13ـ شجرى فتح ا…، « یادگیرى خلاق »، انتشارت انجمن قلم ایران، 1377.
14ـ عباسى، احمد، و خدابخش ننه کران، افراسیاب، « آیین نگارش مراکز تربیت معلم »، انتشارات چاپ و نشر ایران، 1372.
15ـ علیپور، بیژن، و شمسیا، على، « فنون برتر مطالعه »، انتشارات دکلمه گران، 1376.