دانلود مقاله روزنامه و استراحت


Widget not in any sidebars
چه بسیار افرادى که وارد اتاق مطالعه مى‏شوند و مقدارى از اوقات خود را در تردید مى‏گذرانند ؛ تردید از این که چه بخوانند؟ چه کتابى یا مقاله‏اى را مطالعه نمایند…این سردرگمى در انتخاب باعث اتلاف وقت مى‏شود و با مطالعه چند خط از یک کتاب و کنارگذاردن آن براى مطالعه‏ى کتاب دیگر، خود موجب زیان‌هایى است.
2ـ تعیین هدف مطالعه
قبل از هر مطالعه باید هدف رامشخص‏کردکه‏چرامطالعه‏کنیم؟چه‏مطلبى‏رامى‏خواهیم‏بیاموزیم؟
هدفم از این آموختن چیست؟ آیا به خاطر وقت گذرانى است؟ براى تنوع و تفنن است؟ به خاطر فواید مادى یا معنوى است؟ این مطالعه چه تأثیرى در زندگى و سرنوشت من دارد؟ و…
داشتن هدف قوى و انگیزه مى‏تواند محرکى مداوم براى مطالعه‏ى طولانى‏تر و حتى عدم احساس خستگى باشد.
3ـ تعیین مدت براى مطالعه
مدت مطالعه لااقل براى یک هفته یا یک ماه منظم شود. معلوم باشد که در این هفته شبانه روزى چند ساعت مطالعه خواهد شد.
ممکن است حدس و پیش بینى ما درست نباشد ولى این امر دلیل بر بی‌برنامگى و بی‌نظمى نیست. حتى بهتر است ساعت شروع و ختم مطالعه را نیز معین نمود و متعهد شویم که در آن جز به مطالعه نپردازیم.
مدت مطالعه براى هر دفعه نباید زیاد طولانى باشد؛ مثلاً اگر دو ساعت است، حتماً در بین آن فاصله‏اى براى استراحت و آسایش باشد.
د ـ در حین مطالعه
در این زمینه نیز باید نکاتى را در نظر داشت که رعایت آن در بهره مندى از اوقات مطالعه و جایگزینى آن در ذهن و استنتاج و کشف اثرات مهمى دارد.
1ـ داشتن تصویرى از محتوا در ذهن
قبل از مطالعه باید بکوشیم فهرست مطالب و رئوس مسائل مورد مطالعه را از نظر بگذرانیم تا دور نمایى از آنچه که مى‏خواهیم به دست آوریم در ذهن پیدا شود و آنچه را که مى‏خوانیم براساس یک پیوستگى و نظامى در ذهن برجستگى پیدا کند.
2ـ ایجاد تمرکز حواس
باید سعى کرد که تمرکز ذهنى ایجاد نمود تا تمام تلاش‏هاى مغز متوجه مطلب گردد و در سایه آن درک مسائل دشوار آسان شود. براى ایجاد تمرکز نیازمند به دقت ارادى یا عادى هستیم که خوشبختانه در سایه خواستن، علاقمند شدن آن هم از طریق احیاى هدف در ذهن‏امکان‏پذیراست.
از سوى دیگر باید هر عاملى را که موجب پراکندگى ذهن است، از بین ببریم ؛ وسایل زینتى، تصاویر جلب کننده، نقاشى‏هاى خیره کننده، دور نماهاى تماشایى و… و همه طرد شوند. حتى پنجره اتاق به سوى خارج باز نباشد که سر و صداى اطراف وارد شود. حتى کتاب‏هاى متفرقه، عکس، روزنامه پیش روى ما نباشد. دست‏ها به بازى با تسبیح یا کلید مشغول نباشد و…
در سایه به کار انداختن کوشش ارادى و تمرین مى‏توان مدت این‏تمرکزراتدریجاًطولانى‏ترکرد.
3ـ سهل نگرفتن مطالب
مسائل مورد مطالعه را نباید کوچک شمرد. وقتى منبعى را براى بررسى گزیدید با کمال اهتمام‏و تلاش، با به کار انداختن اراده به مطالعه آن بپردازید و دودلى وحتى‏به‏امروزوفرداانداختن‏بپرهیزید.
4ـ خواندن با تمام وجود
منظور این است که مطالب را با تمام وجود و با عشق و علاقه باید مطالعه کرد. باید ارزش و اهمیت آن را در ذهن زنده نمود و حتى براى هر نکته فایده‏اى تراشیده و وضع و شرایط خود را در آن ‏سنجیده ‏و ارزیابى‏کرد. باید اندیشیدکه ‏دانستن ‏یا ندانستن ‏یک ‏مطلب‏ چه‏ تفاوتى ‏براى ‏او پدید مى‏آورد.
5ـ از نظر گذراندن مطالب