دانلود مقاله دانشگاه علوم پزشکی و عصاره هیدروالکلی


Widget not in any sidebars

1. آزادبخت، م. (1378). رده بندی گیاهان دارویی. تهران: موسسه فرهنگی و انتشاراتی تیمور زاده، نشر طیب صص 93-92 و 3-2.
2. امیدبیگی، ر .(1376). تولید و فرآوری گیاهان دارویی. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی، صص 7-5.
3. برازنده، م.، باقرزاده، ک .(1386). بررسی ترکیبات روغن فرار آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak) جمع آوری شده از چهار منطقه مختلف استان اصفهان، مجله گیاهان دارویی ایران، سال ششم، دوره سوم، صص 19-15.
4. جعفری، ف.، قنادی، ع. و سیاهپوش، ا .(1382). بررسی اثر ضد التهابی گیاه آویشن شیرازی. پژوهش در علوم پزشکی، سال پنجم، پیوست دوم، صص 9-6.
5. حاج زاده، م. خویی، ع. پریزاده، م و حاج زاده، ز .(1385). بررسی اثرات عصاره الکلی دانه سیاهدانه بر سنگ کلیه ناشی از اتیلن گلیکول در رت. مجله علوم پایه پزشکی ایران، جلد 9، ش 3، صص 166-158.
6. حاج هاشمی، و.، قنادی، ع. و شریف، ب .(1382). بررسی آثار ضد التهابی و ضد دردی گیاه گشنیز Coriandrum sativum L. در حیوان آزمایشگاهی. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دور پنجم، ش 2. صص 15-8.
7. رابینز .(1388). چکیده پاتولوژی رابینز. ترجمه اصلانی مناره بازاری، ر. جعفریان کرمان، ر. دانش، ح. تهران: انتشارات تیمور زاده، صص 16-10.
8. رمضانی، م. حسین زاده، ح. و سمیع زاده، ش. (1380). بررسی اثرات ضد دردی فراکسیون های برگ گیاه آویشن شیرازی (Zataria multiflora) بر روی موش. مجله علوم پایه پزشکی ایران، جلد4، شماره 4، صص 233-223.
9. زرگری، علی. (1369). گیاهان دارویی. جلد چهارم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران صص 38-28.
10. صمصام شریعت، هادی. (1374). پرورش و تکثیر گیاهان دارویی. اصفهان: انتشارات مانی، ص 3-1.
11. طاهریان، ع. رشیدی پور،ع. وفایی، ع. جراحی، م. میلادی گرجی، ح. امامی ابرقویی، م و صادقی، ح. (1383). ارزیابی اثر عصاره هیدرو الکلی گیاه آویشن(Thymus vulgaris) بر تعدیل درد حاد در مدل Tail flick و Hot plate در موش سوری؛ مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، جلد 5، شماره 3 و 4، ص 185-179.
12. عیدی، ا. عیدی، م. و بدیعی، ل. (1388). بررسی اثر ضددردی عصاره الکلی برگ گیاه جعفری (Petroselinum crispum L.) در موش های کوچک نر بالغ آزمایشگاهی. مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، دوره 19، شماره 3،ص186-181.
13. فاستو میشل، ک. (2007). آسیب شناسی پایه عمومی رابینز. ترجمه: عباس نژاد، م. شایانفر، ن. و کدیور، م. تهران، موسسه انتشاراتی اندیشه رفیع، ص 79-47.
14. فقیهی، م. (1383). مبانی فارماکولوژی دامپزشکی. تهران، انتشارات جنگل، ص 276-264.
15.گایتون. هال. (1385). چکیده فیزیولوژی پزشکی. ترجمه: رخشان، م. نیاورانی، ا. تهران، انتشارات سماط، ص 246-245.
16. گایتون. هال. (1385). فیزیولوژی پزشکی، جلد دوم. ترجمه :سپهری، ح. قاسمی، ک. تهران، موسسه انتشاراتی اندیشه رفیع. ص607-595.
17. محمودی، میترا. ( 1385). اثرات ضد التهابی، ضد دردی، سمیت حاد و تعیین مقدار هاپریسین در گیا علف چای. مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، دوره هشتم، شماره 4، ص14-7.
18. مرک( 2005). فارماکولوژی دامپزشکی مرک. ترجمه: فاطمی، ا. و نعیمی، س. تهران، انتشارات نوربخش، ص420-393.
19. میر حیدر، ح. (1372). معارف گیاهی. جلد اول، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ص 11-9.
20. نیک آور، ب. مجاب، ف. و دولت آبادی، ر. (1383). بررسی اجزای تشکیل دهنده اسانس سر شاخه های گلدار آویشن دنایی. مجله گیاهان دارویی،13 (4): 49-45.
21.ولدی، ع. نصری، س. عباسی، ن. و امین، غ. (1389). بررسی اثرات ضد التهابی و ضددردی عصاره هیدروالکلی دانه گیاه Anethum graveolens L.. فصل نامه گیاهان دارویی، سال نهم، دوره دوم، شماره سی و چهارم، ص: 130-124.
22. Atta, A. and Alkofahi, A. (1998). Anti-nociceptive and anti-inflammatory effects of some Jordanian medical plant extracts. J Ethnopharm, 60: 117-24.