دانلود مقاله توسط نرم افزار و آنالیز واریانس

تجزیه داده های خام در نرم افزار SPSS با آنالیز واریانس یکطرفه و مقایسه میانگین با آزمون چند دامنه ای دانکن انجام شد.

فصل چهارم
« نتایج »

4-1 نتایج مربوط به آزمون پیچش شکمی

شکل 4-1 بررسی اثرات ضد دردی در آزمون پیچش شکمی
در آزمون پیچش شکمی تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار آماری نشان داد که اختلاف معنی داری در کاهش درد هنگام استفاده از دوز های 400، 600 و 800 عصاره آویشن دنایی، دز مقایسه با گروه دریافت کننده سالین وجود دارد؛ ولی تفاوت معنی داری بین این دوز ها در کاهش درد وجود ندارد و هر سه دوز به یک اندازه توانایی کاهش درد دارند. به عبارتی اثرات ضد دردی عصاره گیاه آویشن دنایی در این آزمون وابسته به دوز نیست. همچنین نتایج نشان دهنده ی این است که اختلاف معنی داری بین دوز های مختلف آویشن دنایی و داروی شیمیایی مرفین، در کاهش درد وجود ندارد؛ به عبارتی در این آزمون داروی گیاهی و داروی شیمیایی به یک اندازه قادر به کاهش درد نسبت به گروه کنترل هستند.
4-2 نتایج مربوط به آزمون فرمالین
Widget not in any sidebars

4-2-1 نتایج مربوط به مرحله درد حاد

شکل4-2 بررسی اثرات ضد دردی در مرحله حاد آزمون فرمالین
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های مربوط به مرحله ی حاد درد در آزمون فرمالین بیانگر این است که هیچ یک از دوز های 400، 600 و 800 عصاره آویشن دنایی قادر به کاهش معنی دار درد حاد نیستند. این در حالی است که داروی شیمیایی مرفین به طور قابل ملاحظه و معنی داری قادر به کاهش درد حاد می باشد.
4-2-2 نتایج مربوط به مرحله درد مزمن

شکل4-3 بررسی اثرات ضد دردی در مرحله مزمن آزمون فرمالین
در مرحله ی مزمن هر سه دوز 400، 600 و 800 عصاره گیاه آویشن دنایی به شکل معنا داری توانایی کاهش درد را نشان دادند ولی در بین این دوز ها در کاهش درد مرحله مزمن اختلاف معنا داری وجود ندارد؛ به عبارت دیگر هر سه دوز گیاه آویشن دنایی به یک اندازه قابلیت کاهش درد در مرحله مزمن را دارند. همچنین نتایج نشان دهنده ی این است که اختلاف معنی داری بین دوز های مختلف آویشن دنایی و داروی شیمیایی مرفین، در کاهش درد وجود ندارد.
4-3 نتایج مربوط به آزمون گزیلن

شکل4-4 بررسی اثرات ضد التهابی در آزمون گزیلن
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار آماری در مورد آزمون گزیلن نشان می دهد که دوز های 400 و 600 عصاره گیاه آویشن دنایی نتوانسته اند اختلاف معنی داری را در کاهش التهاب به وجود آورند. دوز 800 از عصاره ی آویشن دنایی تا حدودی اختلاف معنی داری را نسبت به گروه کنترل منفی در کاهش میزان التهاب از خود نشان داده است. این در حالی است که داروی شیمیایی دگزامتازون به شکل واضح و معناداری باعت کاهش میزان التهاب نسبت به گروه کنترل منفی شده است.