دانلود مقاله تغییرات سرمایه در گردش و مجمع عمومی فوق العاده

بطور کلی می توان گفت که هر قدر نسبت جاری بزرگتر باشد بستانگاران تأمین بیشتری خواهند داشت ولی باید توجه داشت که استدلال فوق در همه حالات صادق نیست .
چنانچه نسبت جاری پایین باشد نشانگر این است که یک شرکت ممکن است نتواند تعهداتش را به موقع پرداخت نماید و شرکت بامشکل مواجه شود از طرفی نسبت جاری بالا ممکن است نشانگر این باشد که دارایی های جاری زیاد می باشند و مدیریت بطور مناسب از منابع شرکت استفاده نمی کند .
تجزیه و تحلیل نقدینگی :نقدینگی کوتاه مدت ،توانایی شرکت را در باز پرداخت تعهداتش در زمان سر رسید نشان می دهد،منظور از نقدینگی ،توانایی تبدیل دارایی ها به وجه نقد یا تحصیل وجه نقد می باشد.منظور از کوتاه مدت یکسال یا گردش عملیات عادی فعالیت تجاری هر کدام طولانی تر باشد اطلاق می گردد درارزیابی نقدینگی ،تحلیل گران به اطلاعاتی راجع به مبلغ زمان واطمینان از جریانات نقدی آتی شرکت علاقه مند می باشند .نقدینگی یک شرکت به وضعیت سرمایه در گردش شرکت وابسته است تغییرات سرمایه در گردش از دوره ای به دوره دیگر شاخص مهمی برای توانایی یک شرکت در باز پرداخت دیونش در زمان سررسید می باشد .
Widget not in any sidebars

نسبت دارائی های سریع به بدهی های جاری ( نسبت آنی )
نسبت آنی یا سریع رابطه دارائی آنی ( وجه نقد اوراق بهادار قابل فروش و حسابهای دریافتی )با بدهی های جاری می باشد این نسبت توان واحد تجاری را برای انجام تعهدات کوتاه مدت خود از محل دارائی های آنی نقدی اندازه گیری می‌کند. موجودی کالا و پیش پرداخت هزینه دارائی های آنی تلقی نمی شوند زیرا آنها ممکن است به آسانی قابل تبدیل به وجه نقد نباشند . نسبت آنی در مقایسه با نسبتهای جاری دریک بررسی دقیق تر توانایی کوتاه مدت شرکت جهت بازپرداخت بدهی ها می باشد این نسبت با توجه به نوع فعالیت صنعت و شرایط عملیاتی خاص فرق می کند و پایین بودن این نسبت نشان دهنده مشکلات شرکت است .
نسبت دارائی های سریع به متوسط هزینهای جاری روزانه
این نسبت نشان دهنده قدرت و توانایی شرکت از نظر پوشش هزینه های جاری روزانه است . بنحویکه شرکتهای فاقد این توانایی به دلیل عدم پرداخت وجه تأمین مواد اولیه وپرداخت حقوق کارگران عمدتاً با مشکلات تولیدوتأمین مواد اولیه و بحران های کارگری مواجه خواهند بود و شرکت به طرف ورشکستگی سوق داده خواهد شد .
نسبت سود خالص به فروش
این نسبت حاکی از اثر کنترل بهای تمام شده کالای فروش رفته و روش قیمت گذاری کالا برای فروش و کنترل هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی است و شرکتهایی که نسبت سود آنها بالاباشد وضعیت شرکت مناسب است اگراین نسبت پایین باشد و یا سود نزولی داشته باشند تداوم فعالیت شرکت زیر سوال رفته و احتمال ورشکستگی برای شرکت وجود دارد .
نسبت سود خالص به کل دارایی ها
این نسبت حاکی از توانایی واحد تجاری در کاربرد تمام منابعی است که دراختیار آن قراردارد . به عبارت دیگر این نسبت عملکرد مدیریت را در بکارگیری دارایی های شرکت جهت ایجاد درآمد نشان می دهد .
(7نسبت زیان انباشته به سرمایه :
این نسبت درمورد شرکتهایی کاربرد دارد که دارای زیان سنواتی باشند که نشان دهنده این است که زیان سوابق چند درصد ازسرمایه شرکت است که مطابق قانون تجارت ایران در صورتی که زیان انباشته بیشتر از 50% درصد سرمایه شرکت شود هیأت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی قرار گیرد هر گاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید درهمان جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد .البته یک شرکت ممکن است سرمایه گذاری را انجام داده باشد که در ابتدا این سرمایه گذاری با زیان همراه باشد.که ممکن است در سالهای اول سرمایه گذاری دارای زیان انباشته بیشتر از 50% باشد اما به تدریج وارد منطقه سودآوری شده و این زیان ها را جبران نماید در این حالت با توجه به میزان ریسک سود جذب میکند.به صورت نمودار زیر

نمودار نقطه سر به سر
8)مشتریان یا فروشندگان عمده :
مشتریان یا فروشندگان عمده به افرادی اطلاق می گردد که بخش وسیعی از فروش محصولات یا بخش وسیعی از مواد اولیه مورد نیاز شرکت از طریق آنها فروش یا خریداری می گردد در صورت تغییر در فعالیتها و مدیریت و یا کارکنان آنها روی شرکت تأثیر خواهد داشت. مثلاً از دست دادن یکی از مدیران کلیدی می تواند موجب ورشکستگی مشتری عمده گردد که در این حالت ورشکستگی شرکت را بدنبال خواهد داشت . و یا درصورتی که محصولات تولیدی کارخانه بعنوان مواد اولیه توسط مشتری عمده که یک کالای انحصاری راتولید می کند مصرف شود درصورت ورشکستگی مشتری عمده ( در صورتی که امکان صادرات محصول شرکت وجود نداشته باشد ) شرکت ورشکست خواهد شد .
فصل سوم : روش و ساختار تحقیق
3-1) مقدمه
3-2) دامنه تحقیق
3-3) روش تحقیق
3-4)ابزار اندازه گیری
3-5) تهیه پرسش نامه و جمع آوری اطلاعات
3-6)پایانی ( قابلیت اطمینان) پرسشنامه
3-7)اعتبار ( روایی ) پر سشنامه
3-8)روش توزیع پرسش نامه