دانلود مقاله تحلیل آماری و درد مزمن

3-2 تهیه عصاره الکلی و دوز تزریقی عصاره
به منظور عصاره گیری از حلال اتانول 99.6% استفاده شد. بدین منظور ابتدا 500 گرم اندام هوایی آویشن دنایی که کاملا خشک گردیده بود را با استفاده از آسیاب آزمایشگاهی به قطعات 0.5 سانتی متری خرد کرده، قطعات خرد شده را داخل ظرف مخصوص ریخته و روی آن اتانل 99.6 درصد ریختیم و سپس به مدت 72 ساعت ظرف را در داخل آون 45-40 درجه سانتی گراد قرار دادیم. برای جداسازس اتانول از عصاره و تغلیظ کردن از دستگاه روتاری در خلا استفاده شد(23). پس از آن که عصاره کاملا خشک شد آن را به صورت پودر در آوردیم. مقدار 1/0 گرم از پودر عصاره را در 1 سی سی آب حل نموده تا محلول پایه ی 10 درصد به دست آید. برای حل شدن پودر عصاره در آب از حلال توئین80 استفاده شد(5). از محلول 10 درصد پایه دوزهای 400، 600 و 800 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره گیاه تهیه گردید و در مراحل مختلف آزمایش بر حسب وزن موش سوری استفاده شد.
Widget not in any sidebars

3-3 حیوانات مورد استفاده برای آزمایش
برای انجام این تحقیق از 75 سر موش سوری نر با وزن تقریبی30-20 گرم استفاده شد. در طول مدت انجام آزمایش موش ها در شرایط مناسب نگهداری شدند. دوره ی نور دهی به صورت 12 ساعت روشنایی و 12 ساعت تاریکی بود. در این مدت دمای سالن نگهداری 25-23 درجه سانتی گراد تنظیم شد و در کل این مدت غدا و آب کافی در اختیار موش ها قرار داشت. برای انجام آزمایش این تعداد موش به 15 گروه 5 تایی به شکل تصادفی تقسیم شدند.
3-4 آزمون های مربوط به بررسی اثرات ضد درد
برای بررسی اثرات ضد درد از دو آزمون فرمالین (33 و 35) و پیچش شکمی استفاده شد. (30 و32).
آزمون پیچش شکمی
این آزمون از طریق تزریق اسید استیک 6/0 درصد در ناحیه داخل صفاقی موش سوری انجام می گردد. اسید استیک به عنوان عامل تحریک کننده باعث درد گردیده که واکنش حیوان به این درد کشش و پیچش شکمی است. شمارش تعداد این کشش ها می تواند معیاری از پاسخ حیوان نست به درد باشد؛ به این ترتیب برای انجام این آزمایش از 5 گروه موش استفاده شد که در هر گروه 5 موش قرار گرفت.
گروه اول به عنوان محلول پایه (کنترل منفی) مقدار 1 سی سی محلول نرمال سالین را به شکل تزریق داخل صفاقی دریافت کردند، پس از 30 دقیقه اسید استیک 6/0 درصد به شکل داخل صفاقی تزریق شد سپس از دقیقه 5 تا دقیقه 25 تعداد اتقباضات و پیچش های شکمی مورد شمارش قرار گرفت.
در گروه دوم سوم و چهارم آزمایش فوق به ترتیب عصاره گیاه آویشن دنایی با دوز های 400، 600 و 800 میلی گرم بر کیلو گرم به جای محلول پایه نرمال سالین تزریق گردید.
در گروه پنجم از داروی مورفین با دوز 10 میلی گرم بر کیلو گرم به جای محلول پایه نرمال سالین به عنوان داروی کنترل مثبت استفاده شد.
آزمون فرمالین
آزمون فرمالین یکی از منحصر به فرد ترین آزمون های بررسی درد است که میتواند اثرات ضد دردی را در دو مرحله ی درد حاد و درد مزمن مورد بررسی قرار دهد. در این آزمون فرمالین به زیر پوست کف پنجه پای راست حیوان تزریق شده و بلافاصله پس از تزریق تا 40 دقیقه مدت زمانی را که موش پای خود را بالا می گیرد، تکان می دهد یا لیس مس زند با کورنومتر محاسبه می گردد. در این آزمایش 5 دقیقه اول پس از تزریق به عنوان درد حاد و از دقیقه 15 تا دقیقه40 به عنوان درد مزمن مد نظر قرار گرفت.
برای انجام آزمایش از 5 گروه موش استفاده شد که در هر گروه 5 موش قرار داشت.
در گروه اول نرمال سالین به عنوان محلول خنثی (کنترل منفی) به میزان 1 سی سی برای هر موش تزریق شد. پس از 30 دقیقه مقدار 50 میکرولیتر فرمالین 5/2 درصد به زیر پوست کف پنجه پای راست موش تزریق شد و بلافاصله پس از تزریق مدت زمان بالا نگه داشتن، لیس زدن یا به شدت تکان دادن پای راست تا 40 دقیقه محاسبه گردید.
در گروه ها ی دوم، سوم و چهارم آزمایش فوق با عصاره ی آویشن دنایی با دوز های 400، 600 و 800 میلی گرم بر کیلو گرم به جای نرمال سالین تزریق گردید.
در گروه پنجم از داروی مرفین به میزان 10 میلی گرم بر کیلوگرم به عنوان داروی کنترل مثبت به جای نرمال سالین استفاده گردید.
3-5 آزمون مربوط به بررسی اثرات ضد التهابی
برای بررسی اثرات ضد التهابی از آزمون گزیلن استفاده شد (22). گزیلن یک ماده ی تحریک کننده است که می تواند به صورت موضعی باعث ایجاد التهاب گردد. طراحی این آزمایش برا اساس ایجاد التهاب توسط گزیلن روی گوش راست موش سوری و محاسبه اختلاف وزن گوش راست و چپ که نشان دهنده میزان التهاب است انجام گرفت. به این ترتیب از 5 گروه موش 5 تایی استفاده شد. در گروه اول نرمال سالین به میزان 1 میلی لیتر برای هر موش تزریق شد، پس از گذشت 30 دقیقه، با 0.03 میلی لیتر گزیلن (تهیه شده از آزمایشگاه بافت شناسی، مجموعه آزمایشگاه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد) سطح پشتی و قدامی گوش راست موش آغشته می گردید. 2 ساعت بعد موش به روش مرگ ترحم آمیز کشته شده و با استفاده از چوب پنبه سوراخ کن برش هایی 7 میلی متری از گوش راست و چپ برداشت شد. با استفاده از ترازوی بسیار دقیق (حساسیت 0.0001) برش های تهیه شده از گوش به طور دقیق وزن گردید. اختلاف وزن بین گوش راست و چپ نشان دهنده میزان التهاب است.
در گروه های دوم، سوم و چهارم مراحل آزمایش همانند گروه اول انجام گرفت با این تفاوت که به جای نرمال سالین از دوز های 400، 600 و 800 میلی گرم بر کیلو گرم عصاره آویشن دنایی استفاده گردید.
در گروه پنجم به جای نرمال سالین از داروی دگزامتازون به عنوان داروی کنترل مثبت به میزان 10 میلی گرم بر کیلوگرم استفاده شد.
3-6 تجزیه و تحلیل آماری داده ها