دانلود مقاله اطلاعات جمعیت شناسی و پیش بینی ورشکستگی

3-9) معایب پرسش نامه
Widget not in any sidebars

3-1) مقدمه
به عقیده میلر در سال 1968 ، متأسفانه آنچه که در یک تحقیق علمی مورد توجه محقق قرار می گیرد موضوعی است که کشف شده، اما اغلب روش کشف که اصلی ترین نقش دریک پژوهش علمی را دارد، نادیده انگاشته می شود
هنگامی می توان در مورد روش انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع، هدف ها و نیز وسعت دامنه تحقیق مشخص باشد. به عبارت دیگر هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا او را هر چه دقیق تر ،آسانتر و ارزانتر در دستیابی به پاسخ پرسش های تحقیق یاری نماید بنابراین دراین فصل به معرفی مراحل انجام تحقیق و مجموعه فعالیتهای اجرایی انجام شده ،می پردازیم .
3-2) دامنه تحقیق
از آنجا که هدف تحقیق بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل در اظهار نظر نسبت به تداوم فعالیت بنگاه های اقتصادی درایران می باشد، لذا محدوده جغرافیایی تحقیق ایران می باشد و با توجه به اینکه جامعه حسابداران رسمی ایران شکل گرفته است ، پرسشنامه تحقیق بین اعضای این جامعه و اساتید رشته حسابداری توزیع گردید .
3-3) روش تحقیق
تحقیق حاضر از لحاظ دسته بندی برمبنای هدف تحقیق در زمره تحقیقات کاربردی و براساس چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز درقلمرو تحقیقات توصیفی قرار می گیرد .
تحقیق توصیفی ( غیر آزمایشی ) شامل مجموعه روش هایی با هدف توصیف شرایط یا پدیده های مورد بررسی است . اجرای تحقیق توصیفی می تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یاری دادن به فرایند تصمیم گیری باشد .تحقیق توصیفی به پنج دسته تقسیم می شود که یکی از آنها تحقیق پیمایشی است. برای بررسی توزیع ویژگی های یک جامعه آماری روش تحقیق پیمایشی به کار می‌رود دراین روش پرسشنامه ابزار جمع آوری اطلاعات است.
درنهایت با استفاده از اطلاعات بدست آمده و با صلاحدید اساتید محترم راهنما و مشاور ، معیارهای مورد استفاده حسابرسان در اظهار نظر درمورد تداوم فعالیت واحد تجاری تعیین گردید .
3_4) ابزار اندازه گیری
فرضیه ها بعنوان گمانها ، حدس ها ، راه حل ها و پاسخ های احتمالی پیرامون مسئله تحقیق مطرح می شوند . پژوهش گر باید با ابزارهایی داده های لازم را از جامعه ( نمونه آماری)جمع آوری نماید و با تحلیل ، پرداختن و تبدیل آنها به اطلاعات به آزمون فرضیه ها بپردازد . برای جمع آوری داده ها به ابزارهای گوناگون نیاز است نوع این ابزارها تابع عوامل مختلف از جمله ماهیت و روش تحقیق می باشد . این ابزارها مزایا ومعایبی دارند که هنگام بکارگیری آنها باید به این مزایا و معایب و تأثیر آنها بر هدف تحقیق توجه کرد و با رعایت نکات لازم زمینه های افزایش اعتبار تحقیق را فراهم آورد. درتحقیق حاضر از پر سش نامه برای اندازه گیری متغیرهای تحقیق و آزمون فرضیه ها استفاده شده است .
پرسشنامه به عنوان یکی از متداول ترین ابزار جمع آوری در تحقیقا ت پیمایشی، عبارتست از مجموعه ای از پرسش های هدف مدار که با بهره گیری از مقیاس های گوناگون، نظر، دیدگاه و بینش فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می دهد . بر این اساس هر گاه پر سش نامه بی عیب و نقص تنظیم و اجرا شود به عنوان مناسبترین و مفید ترین وسیله جمع آوری داده ها در یک پژوهش محسوب می گردد. لذا مدیران حسابرسی و حسابرسان ارشد به وسیله پرسشنامه بسته مورد سوال قرار گرفتند که تعداد پاسخهای واصله و مشروح سوالهای مطرح شده در فصل 4 عنوان خواهد شد . برای اندازه گیری پاسخ های دریافتی از مقیاس لیکرت استفاده شده است . در مقیاس مزبور از پاسخگو تقاضا نمی شود تاصرفاً موافقت یا مخالفت خود را با ماده‌ای ابراز دارد بلکه خواسته میشود تا میان چند دسته پاسخ به انتخاب بپردازد و شدت موافقت یا مخالفت خود را نمایان سازد
3-5) تهیه پرسشنامه و جمع آوری اطلاعات
در فرایند تهیه پرسش نامه ابتدا متون و ادبیات مرتبط با حسابداری درخصوص شاخص های ورشکستگی مورد مطالعه قرار گرفت و مهمترین مؤلفه ها، عوامل و متغیرهای ورشکستگی در شرکتها مورد شناسایی قرار گرفت و سپس به منظور جمع آوری عوامل ورشکستگی در شرکتهای ایران ، فرایند تهیه پرسشنامه شکل گرفت. پرسشنامه پژوهش متشکل از دو بخش است : بخش اول شامل اطلاعات عمومی ( اطلاعات جمعیت شناسی ) است که در نتیجه گیری از تحقیق مورد استفاده قرار گرفت . بخش دوم پرسش نام متشکل از 8 سوال است .
سوالات مزبور همان شاخص های مالی و عملیاتی است که در رابطه با پیش بینی ورشکستگی شرکت ها در ایران شناسایی شده است .
3-6) پایای ( قابلیت اطمینان ) پرسشنامه
یکی از ویژگیهای لازم ابزاراندازه گیری تحقیق قابلیت اطمینان یا پایایی است . بدیهی است فقدان پایایی ابزار تحقیق، منجر به نتایج مخدوش خواهد گردید . قابلیت اطمینان یا پایایی ناظر بر آن است که ابزار اندازه گیری درشرایط یکسان منجر به نتایج یکسان گردد. به عبارت دیگر پایایی با این امر سر و کار دارد که اگر ابزار اندازه گیری در موقعیت های کاملاً یکسان و در فواصل زمانی کوتاه بکار برده شود، نتیجه بدست آمده تقریباً یکسان وبا ثبات خواهد بود . بمنظور احراز (تأیید ) قابلیت اطمینان ابزار اندازه گیری ،شیوه ها وتکنیکهای مختلف به کار برده می شود. روش دونیم کردن ( تنصیف) اجرای دوباره (بازآزمایی)، روش موازی ( همتا) روش کودر- ریچاروسون ، روش آلفای کرونباخ ازجمله روش های محاسبه مزیت قابلیت اعتماد ابزار اندازی گیری می باشد .در این تحقیق هشت شاخص ور شکستگی به منظور ارزیابی میزان قابلیت اطمینان پایانی که مقیاس پنچ رتبه ای لیکرت شامل خیلی موافقم ، موافقم ، بی نظرم ،مخالفم ، خیلی مخالفم بکار گرفته شده بود از ضریب آلفا ی کرونباخ استفاده شد .
3 -7 ) اعتبار ( روایی ) پرسشنامه
از دیگرموضوعات اصلی روش تحقیق ، بررسی اعتبار یا روایی ابزار اندازه گیری است .اعتبار ابزاراندازه گیری به معنای آن است که ابزار تاچه اندازه خصوصیت مورد نظر را اندازه گیری می کند . نوعاً یک ابزار اندازه گیری باید از سه اعتبار محتوایی ، ساختاری و همزمان برخوردار باشد .
3-8) روش توزیع پرسش نامه
چون احتمال می رفت پرسش شوند گان ،بدلیل مشغله زیا د به پرسش نامه پاسخ ندهند و از آنجائیکه قلمرو تحقیق شهر تهران بود، پژوهشگر سوالات پرسش نامه را به همراه نامه ای که از طرف استاد محترم راهنما تأیید شده شخصاً بین پرسش شوندگان توزیع کرد همچنین در پرسش نامه اطلاعاتی نظیرنام ،نام خانوادگی ،آدرس و …….که منجر به شناسایی پاسخ دهنده شود در خواست شده بود و مخفی نگهداشتن هویت پاسخ دهندگان یکی از روشهای مؤثر افزایش درصد استرداد پرسش نامه می باشد .دراین تحقیق جامعه آماری متشکل از 80 نفر بوده و با قرار دادن این تعداد در فرمول اماری تعداد(45) نفر مورد نیاز می باشد . لذا 45 پرسش نامه بین افراد جامعه توزیع شد که از این تعداد 39 پرسش نامه دریافت و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت ( جدول شماره یک )
اطلاعات مربوط به توزیع پرسش نامه تحقیق و پاسخ دریافت شده ( جدول شماره یک )
شرح تعداد درصد
پرسش نامه توزیع شده 45 100
پرسش نامه پاسخ داده شده 39 87