دانلود مقاله ارزیابی عملکرد مالی و پیش بینی ورشکستگی

0 Comments


Widget not in any sidebars

نسبت سود خالص به فروش در پیش بینی ور شکستگی بنگاههای اقتصادی در ایران مؤثر است .
نسبت سود خالص به کل دارایی ها در پیش بینی ورشکستگی بنگاههای اقتصادی در ایران مؤثر است .
نسبت زیان انباشته به سرمایه یکی از معیارهای حسابرسان مستقل در پیش بینی ور شکستگی بنگاههای اقتصادی است
از دست دادن مشتری و فروشنده عمده واحدهای تولیدی یکی از معیارهای حسابرسان مستقل در ارزیابی تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی است .
۱-۴) ضرورت انجام تحقیق
استفاده کنندگان صورتهای مالی و سرمایه گذاران براساس اطلاعات مالی تصمیم به خرید سهم می گیرند ویا اعتبار دهندگان عمدتاً در زمان پرداخت وام به اطلاعات مالی نیاز دارند این اطلاعات می تواند در قالب یک مدل وضعیت مالی شرکتها را پیش بینی کند اگر این مدل ها بعداً در شرکت های ایران آزمون شود ، راهنمای خوبی برای مدیران ،سرمایه گذاران ،وام دهندگان و دولت خواهد بود تا قبل از تصمیم گیری اطلاعات لازم به آنها داده شود .
اگر وضعیت مالی این بنگاه ها از طریق آزمون مدل روشن شود و ورشکستگی آنها قابل پیش بینی باشد . سهامداران و مدیران برای جلوگیری از ورشکستگی و یا تغییر در وضعیت ساختار شرکت چاره اندیشی خواهند کرد و چه بسا با اتخاذ تدابیری در ست از ورشکستگی آن شرکتها جلوگیری بعمل می آورند .
۱-۵) اهداف اساسی تحقیق
نتایج حاصل از این تحقیق می تواند معیارهای اساسی برای ارزیابی « سلامت مالی » یک بنگاه یا امکان تداوم فعالیت آن با شد اعمال این شاخص ها زمینه لازم برای ارزیابی ضرورت یا عدم ضرورت تداوم فعالیت بنگاه را فراهم می نماید .
اهداف اساسی این تحقیق را می توان به شرح ذیل خلاصه کرد :
الف) شاخص های هشدار دهنده به مدیریت در خصوص و ضعیت تداوم فعالیت که بر مبنای آن نیاز به اقدامات اصلاحی دارد .
ب) بر اساس تعیین شاخص های پیش بینی در ورشکستگی در تحقیقات بعدی، این شاخص ها مبنای ارزیابی عملکرد مالی و عملیاتی بنگاههای دولتی و غیر دولتی به منظور تصمیم گیری در خصوص اتخاذ تدابیر لازم منجمله واگذاری ، تجدید ساختار، تغییر مدیریت ارشد و یا فروش شرکت و یا تنها اعلام ورشکستگی قرارخواهد گرفت.
ج) آگاهی دادن به سرمایه گذاران و تأمین کنندگان مالی در خصوص تصمیم گیری‌های اقتصادی نسبت به خرید سهام آن شرکتها و یا اعطای وام و تسهیلات به آن شرکتها .
(۱-۶)قلمرو تحقیق:
(۱-۶-۱)قلمرو زمانی تحقیق:تحقیق حاضر در فاصله ی زمانی تیر تا شهریور ۱۳۸۶ انجام شده است.
(۱-۶-۲)قلمرو مکانی تحقیق: رسشنامه تحقیق بین اعضای حسابرسان مستقل واساتید ومدیران توزیع گشته و از آنجا که موضوع تحقیق بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل در ارزیابی تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی ایران است لذا قلمرو مکانی تحقیق شهر تهران میباشد.
(۱-۷)مفاهیم و اصطلاحات کلیدی:
حسابرسی:
فرآیند منظم و با قاعده ( سیستماتیک ) جمع آوری و ارزیابی بی طرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیت ها و وقایع اقتصادی، به منظور تعیین میزان انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین شده و در گزارش نتایج به افراد ذینفع است .
نقش اعتباردهی :
نقش اصلی حسابرس مستقل در مواردی که از وی خواسته شود تا نسبت به مسئله ای ( معمولاً مطلوبیت صورتهای مالی ) ، نظر بی طرفانه و حرفه ای ارائه دهد . بدین ترتیب حسابرس مستقل با اظهار نظر در مورد صورتهای مالی بر قابلیت اعتماد و مطلوبیت آنها می افزاید .
تداوم فعالیت :
فرض تداوم فعالیت ، یک اصل بنیادی در تهیه صورتهای مالی است . طبق فرض تداوم فعالیت ،واحد مورد رسیدگی معمولاً به عنوان واحدی فرض می شود که در آینده قابل پیش بینی به فعالیت خود ادامه می دهد و قصد یا الزامی برای انحلال، توقف فعالیت یا کاهش قابل توجه در حجم عملیات را ندارد . بنابر این دارائیها و بدهی ها بر مبنای توانایی واحد مورد رسیدگی در بازیافت داراییها و تسویه بدهی ها در جریان عادی فعالیتهای تجاری ثبت می شود .
فصل دوم:مبانی نظری تحقیق
۲-۱) مقدمه
۲-۲) اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری