دانلود مقاله آموزش و پرورش و آموزش مهارت

پیشینه‏ى پژوهش
پس از بررسى و مطالعه‏ى فراوان در تحقیقات گذشته، مشخص شد که تاکنون تحقیقى، با این عنوان در محیطهاى آموزشى صورت نگرفته و از ان جا که موضوع تحقیق حاضر با چند تحقیقى که تا حدودى در ارتباط با موضوع هستند اعم از تحقیقاتى که توسط محققان ایرانى و یا برخى از محققان خارجى صورت پذیرفته است اشاره مى‏گردد.
Widget not in any sidebars

در تحقیقى که با عنوان »بررسى رابطه‏ى انگیزش تحصیلى و عادت مطالعه گروهى از دانش‏آموزان متوسطه شیراز« توسط محمود بحرانى در سطح آموزش و پرورش ناحیه‏ى یک شیراز در سال 1372 انجام شده است، نتایج ذیل اخذ گردیده است:
1ـ ایجاد انگیزه و تشویق سهم بزرگى در مطالعه، حتى معدل دانش‏آموزان داشته است.
2ـ مهم‏ترین منابع ایجاد انگیزه و تشویق در امر مطالعه، انگیزه‏هاى درونى مانند گرایش به پیشرفت گرایش به کار و تکلیف و هدفمدارى است.
3ـ تکرار و حفظ مطالب از عمده‏ترین شیوه‏هاى یادگیرى و مطالعه‏ى دانش‏آموزان (عادت مطالعه) متوسطه است.
»شیوه‏ى تکرار حفظ مطالب از شیوه‏هاى سطحى یادگیرى قلمداد شده‏است«.
ـ بیگز (1978) با توجه به تحقیقات خود معتقد است‏که:
ایجاد انگیزه و تشویق افراد، در اتخاذ شیوه‏هاى مطالعه‏ى آنان تاثیر دارد و همچنین عملکرد تحصیلى آنان را کاملاً تحت تأثیر قرار مى‏دهد.
2ـ براى فردى که مطالعه براى او درونى شده است نسبت به فردى که صرفاً براى قبولى درس مى‏خواند مطالعه به نحو متفاوتى است.
3ـ آگاهى همه جانبه به اصول و روش‏هاى مطالعه، تاکتیک‏ها و استراتژى‏ها ارزش‏ها و باورها را در رابطه با مطالعه منبعث مى‏کند و فرد دیدگاهش درباره‏ى مطالعه تغییر مى‏کند.
بیگز از مطالعات خود به این نتیجه رسید که فرآیند مطالعه، مدل پیچیده‏اى را مى‏طلبد که اصول و روش‏ها، نگرش‏ها، ارزش‏ها، و باورها،… در آن نقش بزرگى دارند.
وى رفتار مطالعه را حاصل دو گروه فردى (مثل هوش و شخصیت) و آموزشى (همچون موضوع مطالعه، شیوه‏ى تدریس، و نحوه‏ى ارزیابى) دانسته و مى‏افزاید عوامل شخصیتى، ارزش‏ها، نگرش‏ها و انگیزه‏ى افراد از طریق رفتار مطالعه، عملکرد تحصیلى یاد گیرنده را تحت تاثیر قرار مى‏دهند.
ـ در تحقیقى که در سال 1989 توسط سیرنا که دیدگاه او دیدگاهى رفتارى است انجام شده است او اعتقادات خود را این چنین بیان مى‏کند:
1ـ ایجاد انگیزه و تشویق را بعنوان پیش نیاز یادگیرى مهارت‏هاى مطالعه مورد تاکید قرار داده و آن را قدم اول در آموزش مهارت‏هاى مطالعه مى‏داند.
2ـ سیرنا انگیزه‏ى درونى را عامل اصلى موفقیت در امر مطالعه مى‏داند، وى طى مقاله‏اى با عنوان »کاربرد انگیزه در آموزش مهارت‏هاى مطالعه« انگیزش را از دیدگاه رفتار گرایى تحت واژه‏هایى تقویت و پى آمد مورد بحث قرار داده و به صورت نیاز، علاقه‌ی شخصى خواست‏ها و سائق‏ها یعنى تقویت کننده‏هاى نخستین توصیف مى‏کند که پس از همراه شدن با تجارب آموزشى و اجتماعى خوشایند، به تقویت کننده‏هاى ثانویه تبدیل مى‏گردند. و مى‏توانند نیروى وى را برانگیزانند.
دانش‏آموزان در گرایش به یادگیرى شوند و همین عامل دید معلم را نسبت به خصوصیات شاگردان با انگیزه یا بدون انگیزه به حساب مى‏آورد و شاگردى نسبت به شاگرد دیگر و شاگردانى نسبت به شاگردان دیگر انگیزه‏ى مطالعاتشان در یک دید کلى متفاوت مى‏شود.
ـ انتوستیل (1988) معتقد است که:
1ـ آن دسته از افراد که داراى پیشرفت چشمگیر هستند و رقابت جویى مى‏کنند نحوه‏ى مطالعه‏ى آنان شامل شیوه‏هاى یادگیرى استنباطى است و حاصل این نوع مطالعه میزان متنوعى از فهم مواد درسى است و نمره گرفتن مهم‏ترین هدف آن‌هاست.
2ـ دانش آموزانیکه براى رفوزه نشدن و ترس از شکست مطالعه مى‏کنند نسبت به توانایى خود تردید دارند (انتظار موفقیت ندارند) نحوه‏ى مطالعه‏ى آنان سطحى مى‏باشد حاصل این شیوه‏ى مطالعه درک ناچیزى از مطالب و یادگیرى سطحى در حد دانشى از وقایع و احیاناً توان توصیف مواد آموزشى است.
3ـ فرض پیروى تمام دانشجویان و دانش‏آموزان موفق از شیوه‏هاى مطالعه‏ى یکسان فرض باطلى است و وجود رابطه بین شیوه‏هاى مطالعه و پیشرفت تحصیلى به منظور همسان بودن شیوه‏هاى مطالعه نیست.
جمع بندى و نتیجه‏گیرى از تحقیقات پیشین