دانلود رایگان پایان نامه مدیریت درباره پیشرفت تحصیلی

یابد؛ علاوه بر عوامل بالا چند ویژگی دانش آموزان نیز بر مقدار عددی این رابطه تأثیر می گذارند که عبارتند از سطح پایه دانش آموز، موقعیت مدرسه و وضعیت دانش آموزان اقلیت (سیاهپوستان در برابر سفید پوستان – در آمریکا ). همچنین دانکن،بروکس-گان و کلبنف (1994) و لرنر (1991) معتقدند که تاثیر وضعیت اقتصادی اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی می تواند از طریق سطح پایه دانش آموزان تغییر کند.
پاپاناستازیو (2002 ) در مطالعه خود در مورد بررسی تأثیرعوامل زمینه ای ( سواد والدین و وضعیت اقتصادی اجتماعی ) و مدرسه ای اثر گذار بر پیشرفت تحصیلی به رابطه معنی داری بین وضعیت اقتصادی اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دست نیافت.
مطالعات گلمن و همکارانش در سال 1966 و فراتحلیل وایت 1982 نشان داد که همچنان که سن دانش آموزان بزرگتر می شود و آنها به پایه های بالاتر می رسند مقدار عددی رابطه بین وضعیت اقتصادی و اجتماعی و پیشرفت تحصیلی تقلیل می یابد (نقل از سیرین، 2005 ).
وایت (1982) دو دلیل برای تقلیل تاثیر وضعیت اقتصادی اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی ارائه می کند: مدارس تجارب یکسانی فراهم می آورند و زمانی که پایه تحصیلی دانش آموز بالاتر می رود تاثیر وضعیت اقتصادی اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی به مراتب کمتر می شود . همچنین بیشتر دانش آموزان دارای وضعیت اقتصادی اجتماعی پایین از تحصیل باز می مانند و باز هم میزان بزرگی رابطه بین این دو متغیر کاهش می یابد . موقعیت مدرسه نیز ارتباط نزدیکی با وضعیت اقتصادی اجتماعی دانش آموزان دارد. بررسی اجمالی تحقیقات نشان می دهند که حتی پس از احتساب وضعیت اقتصادی اجتماعی خانواده به نظر می رسد که تفاوتهای معنی داری بین مدارس شهری، حومه شهر و روستا وجود دارد (نقل از سیرین، 2005 ).
متغیر دیگر پژوهش نگرش بود که مطالعات بسیاری در مورد نگرشها و باورهای دانش آموزان نسبت به دروس مختلف و به تبع آن نسبت به مدرسه صورت گرفته است (وانایان و همکاران،1997).
نگرش یک مفهوم ذهنی است که احساسات مطلوب و نامطلوب فـرد را نسبت به یک موضـوع را نشان میـدهـد (کوبـالا 1988،به نقل از پاپاناستازیـو 2002). غالبا رابطه مثبتی بین نگرش و پیشرفت تحصیلی مشاهده شده است (مک لین، 1995؛ مک لیود،1992به نقل از ناصر و بایرن بائوم، 2005).
نگرشها نقش مهمی در یادگیری ریاضیات دارند (لستر،گارو فالو و کرول، 1989؛ شاگنسی،هالاداینا و شاگنسی،1993). همچنین نگرشها در حفظ یک علاقه دائمی به ریاضیات نقش دارند (اکسلس و همکاران،1985 به نقل از پاپاناستازیو، 2002).
رابطه کلی بین نگرشها و پیشرفت تحصیلی بر اساس مفهومی است که هر چه نگرشهای دانش آموز نسبت به یک موضوع یا کار بهتر باشد، سطح عملکرد یا پیشرفت تحصیلی اومیل به بالاتر بودن دارد (ناصر و بایرن بائوم، 2005).
در مخالفت با این نظرات فریزر و باتس (1982) در فراپژوهی صورت گرفته توسط ویلسون (1981) و با در نظر گرفتن اینکه شواهد تجربی برای حمایت از این ادعا که نگرشها و پیشرفت تحصیلی به مقدار زیادی به هم مربوطند ناکافی است، سخن گفته اند. علاوه بر این، تحقیقات ایزنهارد (1997) نشان داد که پیشرفت تحصیلی بر نگرش بیشتر تاثیر می کند تا اینکه نگرش ها بر پیشرفت تحصیلی اثر داشته باشد (به نقل از پاپاناستازیو، 2002).
2-5- جمع بندی
در این فصل پس از مقدمه در مورد متغیرهای پیش بین پژوهش به طور مبسوط مطالبی ارائه شد و تلاش شد تا متغیر پیش در حد توان و ضروت تعریف گردد و سپس رابطه ی آن با متغیر وابسته روشن گردد و در نهایت پیشینه ی پژوهش در دو بخش مطالعات داخل (پیشینه ی فارسی) و مطالعات خارج از کشور (پیشینه ی انگلیسی) ارائه شد.
هوش هیجانی از دیدگاه نظریه پردازان معروف بررسی و تعریف شد. از دید مایر و سالووی هوش هیجانی نوعی توانایی است که به عنوان ظرفیت ادارک، ابزار شناخت، کاربرد و اداره هیجانات در خود و دیگران تعریف شده است. گلمن هوش هیجانی را شامل توانایی هایی مثل برانگیختن خود، مقاومت در مواجهه شدن با نا کامی ها، کنترل تکانه ها و به تاخیرانداختن خوشی ها، تنظیم خلق خود، همدلی کردن و امیدوار بودن تعریف می کند. در ادامه در مورد تفاوتهای هوش عادی و هیجانی، تاریخچه هوش هیجانی، اهمیت هوش هیجانی، ابعاد هوش هیجانی، هوش هیجانی و یادگیری، عوامل اثر گذار بر هوش هیجانی و توانایی یادگیری، هوش هیجانی و تعلیم و تربیت و هوش هیجانی از دیدگاه های مختلف مطالبی ارائه شد. پژوهشهای تمنایی فر، صدیقی ارفعی و سلامی محمدآبادی(1389)، سپهریان آذر (1391)، حجازی و صبحی (1390)، پاپی، روپر و کوالتر (2012)، ماورولی و خوزه سانچز- روئیز (2011) و دونی، امونت استیفن، للوید، هانسن و استاف (2008) حنیفی و جویباری (1389)، لیوارجانی و همکاران (1389)، رهنما و عبدالملکی(1387)، اکبری و آقایوسفی(1389)، بشارت و همکاران(1385)نشان می دهد هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت دارد هر چند یدالهی، میرزاده و فتی (1393) گزارش کرده اند که هوش هیجانی تاثیری در موفقیت تحصیلی دانشجویان سال اول دانشگاه تهران نداشته است.
در مورد وضعیت اقتصادی اجتماعی از بدو پیدایش این واژه در ادبیات تحقیق تا نحوه دقیق اندازه گیری و مشخص تر شدن نشانگرهای این مقیاس بحث شد. سه نشانگر اصلی این مقیاس عبارتند از شغل، سواد و درآمد والدین؛ همچنین گفته شد که در سال های اخیر و بخصوص در مطالعات بین المللی از اندازه گیری های غیر مستقیم برای سنجش وضعیت اقتصادی اجتماعی خانواده استفاده می کنند. امکانات آموزشی منزل شامل سؤالاتی نظیر تعداد کتابهای موجود در منزل، داشتن
ماشین حساب در منزل، داشتن کامپیوتر و میز تحریر و همچنین وجود فرهنگ لغت در منزل نمونه ای از این اندازه گیری های غیر مستقیم وضعیت اقتصادی اجتماعی در بخش امکانات آموزشی منزل می باشد. وضعیت اقتصادی اجتماعی به روش های مختلفی بر پیشرفت تحصیلی تأثیر می کند. دانکن، بروکس-گان، کلبنف (1994) با تأیید تأثیر وضعیت اقتصادی اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی، معتقدند که این تأثیر با بالا رفتن پایه دانش آموز، میل به کاهش دارد. پژوهشهای لرنر(1991) ، کلمن و همکاران (1966)، وایت (1982) و کیامنش(2005) نیز این مسئله را تأیید می کند.
در مورد نگرش تعریفی از کوبالا (1988) به نقل از پاپاناستازیو (2002) ارائه شد به این مضمون که «نگرش عبارتست از مفهومی ذهنی که احساسات مطلوب و نامطلوب فرد را نسبت به یک موضوع نشان می دهد». در مورد ویژگیهای نگرش و چگونگی شکل گیری نگرشها بحث شد و در نهایت در مورد رابطه نگرش و پیشرفت تحصیلی به خصوص در درس ریاضی مطالبی عنوان شد. مهم ترین بحث در مورد رابطه بین نگرش و پیشرفت تحصیلی این مطلب است که برخی محققان می گویند رابطه نگرش و پیشرفت تحصیلی رابطه ای دو سویه است به این معنی که همچنانکه نگرش می تواند باعث پیشرفت تحصیلی شود، پیشرفت تحصیلی نیز می تواند سبب بهتر شدن نگرش فرد نسبت به یک موضوع گردد. در این پژوهش، اثر نگرش نسبت به مدرسه بر پیشرفت تحصیلی مورد بررسی قرار می گیرد؛ بدین مضمون که نگرش مثبت فرد نسبت به مدرسه باعث عملکرد بهتر وی در دروس مختلف می شود. نگرش نسبت به ریاضی بر پیشرفت ریاضی تأثیر دارد. این موضوع در پژوهشهای مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است؛ از جمله مک لین (1995) و مک لیود (1992) به نقل از ناصر و بایرن بائوم (2005) و نیز لستر، گاروفالو و کرول (1989)، شاگنسی هالاداینا و شاگنسی(1993) به نقل از پاپاناستازیو (2002)؛ همچنین سودام و ویاور، 1975؛ مارشال، 1989؛ لبل (1993) به نقل از ما و زو (2004) می توان اشاره کرد.
مدل مفهومی پژوهش اقتباسی بر اساس پیشینه ی پژوهش

فصل سوم:
روش تحقیق

 
 
3-1- مقدمه
روش شناسی تحقیق بخشی از فرایند تحقیق است که درباره چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آنها به یافته ها بحث می کند ( اندرسون و برنز ، 1989 نقل از سرمد، بازرگان،حجازی، 1384). روش شناسی تحقیق به این سوال که: چگونه داده ها گرد آوری شود و مورد تفسیر قرار گیرد تا ابهام حاصل از آنها به حداقل ممکن کاهش یابد؟ پاسخ می دهد ( سرمد، بازرگان،حجازی، 1384). در این فصل پس از روش تحقیق، به معرفی جامعه، نمونه و روش نمونه گیری، ابزار تحقیق، روایی و پایایی ابزار و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته می شود.
3-2- روش تحقیق
“روش تحقیق وسیله یا طریقه تعیین این امر است که چگونه یک گزاره یا فرضیه تحقیق مورد تایید قرار می گیرد یا رد می شود به عبارت دیگر روش تحقیق چهارچوب عملیات یا اقدامات جستجوگرایانه برای تحقق هدف پژوهش جهت آزمودن فرضیه یا پاسخ دادن به سؤالهای تحقیق را فراهم می آورد. پژوهشگر می تواند از روش های مختلف تحقیق استفاده کرده و به اکتشاف، توصیف(طبقه بندی)، برقراری رابطه همزمانی و نیز برقرار رابطه علت-معلولی بپردازد (کرک، 1995 به نقل از سرمد بازرگان و حجازی، 1384: ص 22)”. روش تحقیق مناسب بر اساس گزاره های تحقیق انتخاب می شود (سرمد بازرگان و حجازی، 1384). با این چشم انداز و بر حسب فرضیه ها در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی (غیر آزمایشی ) استفاده شده است و طرح پژوهش به دلیل بررسی رابطه ی بین متغیرها و نیز پیش بینی متغیر وابسته، از نوع همبستگی است.
3-3- جامعه
بیابانگرد (1391) جامعه را گروهی از افراد، متغیرها ، مفاهیم یا پدیده هایی تعریف می کند که حداقل در یک ویژگی مشترک باشند جامعه آماری این پژوهش، بنا به گزارش اداره آموزش و پروش لامرد 499نفر از دانش آموزان پایه های اول مدارس متوسطه نظری و فنی شهر لامرد را تشکیل می دهند که در سال تحصیلی 94 – 93 مشغول به تحصیل بوده اند. از این تعداد 308 نفر پسر و نفر 191دختر بوده اند.
3-4- روش نمونه گیری و حجم نمونه
برای انتخاب نمونه در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد. دلیل استفاده از این روش پراکندگی جامعه آماری و وسعت جغرافیایی آن می باشد. ابتدا از بین مناطق سه گانه آموزش و پرورش شهرستان (اشکنان- علامرودشت- لامرد) آموزش و پرورش لامرد انتخاب شد. سپس از میان مدارس به طور تصادفی از هر رشته به تناسب حجم جامعه دانش آموزان به پرسشنامه های تحقیق پاسخ دادند. بر اساس جدول کرجسی و مورگان (نادری و سیف نراقی، 1383) حجم نمونه 230 نفر می باشد.
3-5- ابزارهای گرد آوری اطلاعات
3-5-1- پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا و شرینگ:

اصل فرم این پرسشنامه دو قسمت دارد که قسمت اول آن 40 سؤالی است و توسط منصوری (1380) هنجاریابی شده است. در این قسمت هر سؤال حالتی از یک موقعیت در زندگی است که آزمودنی باید خود را در آن موقعیت قرار دهد و از بین گزینه ها گزینه ای را انتخاب کند که با حالات روحی او بیشترین همخوانی را دارد. 7 سوال به دلیل نداشتن همبستگی مناسب با کل پرسشنامه توسط منصوری (1380) حذف شده و 33 سوال باقی مانده 5 سؤال مقیاس خودانگیزی شامل سؤالات 1-9-15-20-21-26-31؛ خودآگاهی شامل سؤالات 6-10-14-24-27-32-33 و خودکنترلی شامل سؤالات 5-11-12-16-18-23-30؛ هوشیاری اجتماعی یا همدلی شامل سؤالات 3-4-17-22-25-29 و مهارتهای اجتماعی شامل سؤالات 7-8-9-13-19-28 می باشد؛ همچنین از جمع تمام نمره ها یک نمره کل برای هوش هیجانی کلی حاصل می شود. هر سوال 5 گویه دارد که به ترتیب برای همیشه نمره 5، بیشتر اوقات نمره 4، بعضی اوقات نمره 3، کم نمره 2 و هیچ وقت نمره 1 در نظر گرفته می شود. نمره گذاری سؤالات 1-9-12-14-18-20-22-28-33 به ترتیب گفته شده و برای باقی سؤالات نمره گذاری به صورت معکوس است. پایایی این آزمون با آلفای کرونباخ 84/0 و روایی آن از طریق همبستگی با آزمون عزت نفس کوپراسمیت 63/0 به دست آمد که در سطح 001/0 معنادار بود (منصوری، 1380).
3-5-2- وضعیت اقتصادی اجتماعی خانواده:
این پرسشنامه استاندارد بوده و در مطالعات تیمز از آن استفاده می شود. تیمز سومین مطالعه بین المللی ریاضی و علوم است که در سال 1993 توسط انجمن بین اللملی پیشرفت تحصیلی در بین 38 کشور شرکت کننده برگزار شد. پرسشنامه وضعیت اقتصادی اجتماعی استاندارد بوده و دارای 7 سؤال می باشد که سواد پدر و مادر و دارایی های آموزشی دانش آموز در منزل نظیر فرهنگ لغت، میز تحریر، تعداد کتابهای آموزشی موجود در منزل را می سنجد. برخی از سوالات از این قرار هستند: سواد پدر یا ناپدری شما چقدر است؟ سواد مادر یا نامادری شما چقدر است؟ که آزمودنی در یک پیوستار 5 درجه ای به میزان سالهای تحصیل سواد والدین خود را به ترتیب برای ابتدایی(1)، راهنمایی و سیکل(2)، دیپلم و فوق دیپلم(3) لیسانس(4) و فوق لیسانس و بالاتر (5)ذکر می کند. سوال دیگر مربوط به تعداد کتابهای آموزشی موجود در منزل است که از0 تا 10 جلد کتاب (1)، 11 تا 25 جلد (2)، 26 تا 100 جلد(3)، 101 تا 200جلد(4) و بیش از 200 جلد (5) نمره دارد و نمرات با هم جمع بسته و مقیاس را تشکیل می دهند. علوی (1386) پایایی این مقیاس را 61/0 گزارش کرده است و برای روایی این مقیاس از روایی سازه استفاده کرده است که آن را قابل قبول گزارش کرده است.

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-5-3- مقیاس سنجش نگرش نسبت به مدرسه:
پرسشنامه سنجش نگرش به مدرسه ( فرم تجدید نظرشده) شامل 35 سوال است که دارای 5 خرده مقیاس ادراک ازخود نسبت به تحصیل، نگرش نسبت به معلمان وکلاسها، نگرش نسبت به مدرسه، ارزش قائل شدن برای هدف و انگیزش و خودسامانی و خود تنظیمی می باشد که در این پژوهش با توجه به هدف از خرده مقیاس نگرش نسبت به مدرسه استفاده شد. این 5 سؤال در مقیاس اصلی شامل سؤالات 4.5.9.15.35 بود. سوالات پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به مدرسه( فرم تجدیدنظرشده) دارای هفت گویه کاملا موافقم ، موافقم، کمی موافقم، نظری ندارم، کمی مخالفم، مخالفم و کاملا مخالفم است که برای نمره گذاری به ترتیب 7، 6، 5، 4، 3، 1نمره به آن ها تعلق می گیرد. گزارش مک کوچ و سیگل (2003) نشان می دهد این مقیاس از روایی عاملی مناسب برخودار است. شاخصهای تحلیل عاملی گزارش شده این دو محقق عبارتند از خوبی برازش عددی 395 که معنی دار است، شاخص برازش تطبیقی 93/0 و خوبی برازش 93/0 و میانگین مجذورات تقریب 06/0. محققان پایایی کلی این مقیاس را از طریق آلفای کرونباخ 82/0 و برای خرده مقیاس نگرش نسبت به مدرسه همسانی درونی 88/0 گزارش کردند.
3-6- پایایی مقیاسها
به منظور سنجش پایایی زیر مقیاس ها از آلفای کرونباخ استفاده شد. جدول 3-1 پایایی مقیاسهای پژوهش را نشان می دهد.
مقیاس
هوش هیجانی
وضعیت اقتصادی اجتماعی
نگرش نسبت به مدرسه
مقدار آلفا
74/0
63/0
85/0
3-7- روایی
روایی یک ابزار اندازه گیری نشان دهنده ی این است که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصهی مورد نظر را می سنجد (آناستازی، 1968 ترجمه ی براهنی، 1361). پرسشنامه های پژوهش همگی استاندارد بوده و در بخش معرفی ابزار در مورد روایی آنها بحث شده

این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید