دانلود رایگان پایان نامه مدیریت درباره پیشرفت تحصیلی-خرید و دانلود فایل

نشانگرهای وضعیت اقتصادی اجتماعی خانواده تاکید فراوان داشته اند ( کلمن، 1988 ؛ دانکن و بروکس -گان، 1997 انتو ایزل و آستون، 1994نقل از سیرین، 2005). این منابع شامل دارایی هایی نظیر کتاب ها، کامپیوتر، اطاق مطالعه و نیز دسترسی به خدمات آموزشی پس از مدرسه و در طول تابستان می باشد( مک لوید، 1998 ؛ اکسل، لرد و ماید لی ، 1991 ؛ انتو ایزل و آلتون 1990نقل از سیرین، 2005). از این متغیرها در پژوهش حاضر به عنوان مؤلفه ی وضعیت اقتصادی اجتماعی استفاده شده است.
با توجه به مطالب ارائه شده نشانگـرهای مقیاس وضعیت اقتصـادی اجتماعی به 3 مؤلفه تقسیـم میشوند: شغل، سواد و درآمد والدین در مطالعات تیمز به علت اینکه شغل والدین و درآمد آنها دارای بالاترین میزان داده های گمشده می باشد (باس و کوئیپر، 1999) از تعداد کتابهای موجود در منزل و نیز امکانات آموزشی ( داشتن کامپیوتر در منزل، داشتن ماشین حساب در منزل، داشتن فرهنگ لغت در منزل و نیز داشتن میز تحریر برای استفاده دانش آموز در منزل) به عنوان نشانگرهایی که به طـور غیـرمستقیم این مؤلفـه ها را اندازه می گیرند، استفاده می شود.
2-4- نگرش نسبت به مدرسه
مفهوم نگرش در حال حاضر، احتمالا بارزترین و ضروریترین مفهوم در روان شناسی اجتماعی است. هیچ اصطلاحی خواه در زمینه تجربی یا نوشته های نظری، تا این اندازه پرکاربرد نبوده است. علت چنین مقبولیتی این است که اصطلاح نگرش به هیچ یک از مکاتب فکری روان شناسی اجتماعی تعلق ندارد، همچنین این مفهوم خود را از مناقشه بر سر تاثیر نسبی وراثت و محیط دور می گیرد (آلپورت و جونز، 1991ترجمه منشی طوسی، 1371)
نگرش به حد کافی قابلیت انعطاف دارد تا در مورد فـرد یا افراد یا برای الگـوهای گسترده فرهنگ (نگرشهای مشترک ) هر دو به کار آید لذا؛ روان شناسان و جامعه شناسان برای بحث و تحقیق وجه مشترکی برای این مفهوم سودمند یا به قول برخی آرامش بخش، می یابند (همان منبع). واژه (attitude) که در زبان فارسی « نگرش » ترجمه شده است، در زبان انگلیسی مانند بسیاری از کلمات، معانی گوناگونی دارد. این واِژه از کلمه لاتینی « aptus » گرفته شده که از سویی معنی مناسبت، سازش یافتگی و اشارت ضمنی می دهد که همین معنی در زبان انگلیسی در شکل دیگر این کلمه یعنی «aptitude» به معنی « حالت آمادگی ذهنی یا فکری برای عمل » دیـــده می شود. (آلپورت و جونز،1991 ترجمه منشی طوسی، 1371). اهمیت نگرش ها در همین عبارت کوتاه به وضوح نشان داده شده است و تقویت نگرش دانش آموزان کمک بسیار شایانی به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان خواهد کرد.
« با امانت گرفتن عبارتی از ویلیام جیمز می توان گفت، نگرشها به دنیا معنی می بخشند؛ حد و مرز مشخص می کنند و فضایی به وجود می آورند که خارج از آن چیزی جز هرج و مرج نیست، آنها روش های برای یافتن راه در جهانی پر رمز و راز هستند » (آلپورت و جونز، 1991 ترجمه منشی طوسی، 1371 صفحه 120).
کریمی (1379) معتقد است « در سالهای اخیر غا لب صاحبنظران و اهل فن “نگرش” را برای واژه انگلیسی « attitude » پذیرفته اند». اصطلاح « attitude » در زبان فارسی به صورتهای مختلفی ترجمه شده است از آن جمله : گرایش، برخورد، استار، بازخورد، طرز فکر، گرایش ذهنی، رویه، طرز تلقی، وجهه نظر، نگره، نحوه برخورد، طرز رفتار، وضع، تمایل فکری، وضع رفتار، وضع روانی، هیئت روانی، نهش، رفتار و کردار، وضع، حا ل، شیوه و برخورد ( صفوی، 1375).
نگرش مفهومی انتزاعی است و به حسب انتزاعی بودنش بین صاحبنظران در مورد نگرشها اختلاف نظر وجود دارد. تا کنون تعاریف متعدد و متنوعی از نگرش شده است که اگر از منظر تاریخی به آن نگاه کنیم تعاریفی که اخیرا از نگرش صورت گرفته به دقیق تر و عینی تر شدن این مفهوم گرایش پیدا کرده اند. شایان ذکر است که غالب این تعاریف دارای وجوه تشابه و مبنای مشترکی نیز هستند (کریمی، 1379). کریمی، 1379 به نقل از توماس، 1971 معتقد است که مفهوم چند بعدی نگرش که شامل عناصر شناختی، عاطفی و رفتاری است، مقبولترین تعریف برای نگرش است. «” نگرش نظامی با دوام است که شامل یک عنصر شناختی، یک عنصر احساسی و یک تمایل عمل است”» (فریدمن و همکاران، 1970 به نقل از کریمی، 1375). همچنین بیشتر روان شناسان بر روی تعریف سه عنصری نگرش اتفاق نظر دارند. عنصر شناختی شامل اعتقادات و باورهای شخص درباره یک شیء یا اندیشه است. عنصر احساسی یا عاطفی آن است که معمولا نوعی احساس عاطفی با باورهای ما پیوند دارد و تمایل به عمل ما به آمادگی برای پاسخگویی به شیوه های خاص اطلاق می شود ( کریمی، 1375). بنابراین در این پژوهش نگرش یک مفهوم ذهنی است که احساسات مطلوب و نامطلوب فرد را نسبت به یک موضوع نشان می دهد (کوبالا، 1988به نقل از پاپاناستازیو، 2002) که موضوع آن نگرش نسبت به مدرسه می باشد.
2-4-1-1- ویژگیهای نگرش
پارک و جونز ( 1991) به نقل از آلپورت ترجمه منشی طوسی (1371) چهار ویژگی را برای نگرش ذکر می کنند.
1. نگرش در دنیای اهداف ( یا ارزشها ) سو گیری مشخصی دارد و از این نظر با بازتابهای ساده و شرطی شده تفاوت دارد.
2. نگرش به هیچ وجه کرداری خود به خودی و روز مره نیست، بر عکس حتی هنگامی که پنهان است تنش هایی از خود بروز می دهد.
3. نگرش شدت های متفاوتی دارد، برخی اوقات مسلط و حاکم و برخی دیگر ( اوقات ) نسبتا بی اثر.
4. نگرش ریشه در تجربه دارد از این رو نمی تواند تنها یک غریزه اجتماعی باشد.
2-4-1-2- چگونگی شکل گیری نگرشها
در روان شناسی اجتماعی؛ هر چند تاکید اصلی بر فرایند تغییر دادن نگرشها پس ازشکل گیری آنها بوده است، با
وجود این لزوم مطالعه چگونگی شکل گیری آنها نیز امری انکار ناپذیر است. عنصر شناختی نگرشها به همان طریقی کسب می شود که ما واقعیتها، دانشها یا باورها را می آموزیم و در این اکتساب فرایندهای بنیادی تداعی تقویت و تقلید نقش اساسی را بازی می کند. وقتی نگرش شکل گرفت، اصل ثبات شناختی اهمیتی افزایش پیدا می کند؛ یعنی فرد دیگر حالتی منفعل نخواهد داشت و اطلاعات تازه رسیده را بر حسب آنچه قبلا آموخته است، تفسیر و تعبیر می کند. در این راستا او اطلاعات ناهمساز را رد یا تحریف می کند و اطلاعات همساز را به آسانی می پذیرد. اگر چه برخی از نگرشها را می توان به آسانی تغییر داد اما در عمل برخی از انواع نگرشها که خوب مستقر شده باشند، در مقابل تغییر شدیدا مقاومت می کنند( کریمی، 1375).
کرچ، کراچفیلد و بالاچی ( 1962) عوامل تکوین نگرشها را چهار عامل زیر دانسته اند:
1. آنچه نیازهای شخص را برآورده می کند : در جریان فعالیتهای فرد برای رفع نیاز خود، موانع و مشکلاتی بر سر راه او قرار می گیرند که نگرشهای ویژه ای را در او به وجود می آورند. نسبت به اشیاء، عوامل، وسایل و اشخاصی که نیازهای او را بر می آورند و وی را به هدفهایش می رسانند نگرشهای موافـق مثبت و نسبت به موانـعی که سد راه او قرار می گیرند، نـگرشهای منـفی پیدا می کند.
2. کسب اطلاعات درباره موضوع یا شیء یا فرد خاص : اطلاعاتی که فرد کسب می کند در ایجاد و شکل گیری نگرشهای او تاثیر دارند. مراجع اطلاعاتی در دوران کودکی پدر و مادر، در مدرسه معلم و همشاگردیها و در جامعه رسانه های گروهی و همکاران و دوستان می باشند.
3. تعلق گروهی: همبستگی شخص با گروه در ایجاد نگرشهای او تاثیر حتمی دارد لیکن تاثیر گروه بر نگرشهای فرد غیر مستقیم و پیچیده است.
4. شخصیت فرد: نگرشهای هر فرد منعکس کننده شخصیت او هستند معمولا اشخاص دارای نگرشهای خاصی هستند که با الگوی شخصیتی آنها دارای هماهنگی است ( کریمی، 75).
پیشینهی داخلی
یدالهی، میرزاده و فتحی (1393) گزارش کرده اند که هوش هیجانی تاثیری در موفقیت تحصیلی دانشجویان سال اول دانشگاه تهران نداشته است.
اسلامی، محمودی، خییری و نجفیان رضوی(1392) در مقاله ای با عنوان نقش وضعیت اجتماعی – اقتصادی در انگیزه ی مشارکت شهروندان به ورزش های همگانی – تفریحی با هدف بررسی نقش وضعیت اقتصادی اجتماعی در انگیزه مشارکت شهروندان به ورزش های همگانی تفریحی شهر بین وضعیت اقتصادی اجتماعی با انگیزه مشارکت شهروندان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و از بین مولفه های اقتصادی اجتماعی به ترتیب طبقه اقتصادی، میزان درآمد و تحصیلات والدین پیش بین کننده قو یتری برای انگیزه مشارکت ورزشی در بین شهروندان شهر مشهد بود.

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سپهریان آذر (1391) در پژوهش خود با عنوان رابطه هوش هیجانی، شیوه های مقابله با استرس و هوش عمومی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ی پیش دانشگاهی شهرستان ارومیه با بهره گرفتن از نمونه ای 310 نفره که با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده و به پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن جواب داده بودند گزارش کرد که ضریب مسیرهوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی مثبت و معنادار است.
حجازی و صبحی (1390) به منظور مقایسه میزان هوش هیجانی، مهارت های اجتماعی، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تیزهوش و عادی و همچنین بررسی روابط موجود بین این متغیرها شصت دانش آموز تیزهوش (سی پسر و سی دختر) و شصت دانش آموز عادی (سی پسر و سی) دختربه صورت تصادفی انتخاب کردند. محققان با بهره گرفتن از مقیاس خود سنجی هوش هیجانی، پرسشنامه مهارت های اجتماعی همسالا ن، پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت و همین طور معدل تحصیلی سال گذشته مورد بررسی قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها از روش های آماری تحلیل واریانس چند متغیره، ضریب همبستگی دو متغیره و تحلیل رگرسیون استفاده کردند. گزارش محققان نشان می دهد دانش آموزان تیزهوش در متغیرهای مهارت های اجتماعی، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی نسبت به دانش آموزان عادی برتری دارند اما تفاوتی در میزان هوش هیجانی دو گروه ملاحظه نمی شود. بین دانش آموزان دختر و پسر تفاوتی در هیچ یک از متغیرهای تحقیق مشاهده نشد. یافته دیگر این تحقیق نشان می دهد تنها متغیر مهارت های اجتماعی قادر به پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بود و هوش هیجانی و عزت نفس پیش بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نبودند.
تمنایی فر، صدیقی ارفعی و سلامی محمدآبادی(1389) در پژوهشی با عنوان رابطه هوش هیجانی، خودپنداره و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی بر روی نمونه ای 400 نفری از دانشجویان دانشگاه کاشان انجام دادند. آنها با بهره گرفتن از روش همبستگی و پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن اطلاعات خود را جمع آوری کردند و در نتیجه خود گزارش کردند که هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان تاثیری ندارد.

 
 
پژوهشهای حنیفی و جویباری (1389)، لیوارجانی و همکاران (1389)، رهنما و عبدالملکی (1387)، اکبری و آقایوسفی (1389)، بشارت و همکاران (1385) نیز نشان میدهد هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت داشته است.
پهلوان صادق (1384) درمطالعه اش در مورد “بررسی رابطه بین متغیرهای وضعیت اقتصادی اجتماعی و متغیرهای فردی با پیشرفت ریاضی بر اساس داده ها ی تیمز 2003” چنین نتیجه می گیرد که اثر وضعیت اقتصادی اجتماعی بر پیشرفت ریاضی یک اثر معنادار می باشد و یافته های وی با نتایج تحقیقات بروئک و همکارانش (2003)، برکو (2003) و کیامنش (2003) همخوانی دارد. (نقل از علوی 1386). علوی (1386) نیز در پژوهش خود نشان داد وضعیت اقتصادی اجتماعی خانواده پیش بینی کننده قوی پیشرفت تحصیلی ریاضی است.
کشاورز، باغبان و فاتحی (1384) در پژوهشی با عنوان بررسی اثربخشی مشاوره ی گروهی به شیوه ی شناختی بر تغییر نگرش نسبت به مدرسه دانش آموزان پسر سال اول شهر اصفهان که پیشرفت تحصیلی پایین داشتند انجام شد (24 دانش آموز در قالب 2 گروه 12 نفره بریا گروه های آزمایش و کنترل). نتایج پژوهش محققان نشان داد مشاوره گروهی به شیوه ی شناختی بر نگرش نسبت به تحصیل تاثیر داشت کشاورز، باغبان و فاتحی (1384). به طور کلی نگرش دانش آموزان نسبت به تحصیل مشخص کننده ی احساسات انها نسبت به مدرسه و زیر بنای مقاصد رفتاری دانش آموز در مدرسه و سایر مقاصد علمی و تحصیلی است. پیشینه پژوهشهای مختلف نشان می دهد بین نگرش نسبت به دروس مختلف و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد. پژوهشهای سینگ، گرانویل و دیکا (2002)، بلوم (1989)، والنزولا (1993)، رحمانی (1381) علم الهدی (1379) نقل از کشاورز، باغبان و فاتحی (1384) مبین رابطه مثبت بین نگرش نسبت به مدرسه و پیشرفت تحصیلی هستند.
پیشینه ی خارجی
سیسکاندر (2013) در پژوهشی با عنوان نگرش، انگیزش و نقش ادارک شده ی والدین به وسیله دانش آموزان پایه ششم در ارتباط با پیشرفت ریاضی گزاش کرد که بین نگرش نسبت به ریاضی، ادراک نقش والدین و نیز انگیزش ریاضی با پیشرفت ریاضی رابطه ی مثبت وجود دارد.
پاپی، روپر و کوالتر (2012) در مقاله ای با عنوان تاثیر هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان انگلستان رابطه ی بین هوش هیجانی کلی و شایستگی هوش هیجانی ویژه در بین 135 دانشجوی نوجوان و با بهره گرفتن از پرسشنامه شایستگی هوش هیجانی را بررسی کردند. محققان در پژوهش خود گزارش کردند بین هوش هیجانی دانشجویانی که فارغ التحصیل شده اند و آنهایی که فارغ التحصیل نشده اند تفاوتی وجود ندارد.
همچنین ماورولی و خوزه سانچز- روئیز (2011)در مقاله ای با عنوان تاثیر هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی و رفتار مدرسه ای دانش آموزان مدرسه ابتدایی کالج سلطنتی انگلیس بین هوش هیجانی و پیشرفت در خواندن، نوشتن، ریاضیات و عملکرد بولینگ 565 دانش آموز با بهره گرفتن از پرسشنامه ی خصیصه هوش هیجانی فرم کودکان گزارش کردند که رابطه ی بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بسیار پایین بود و به دانش آموزان سال سوم محدود می شد. به اضافه دونی، امونت استیفن، للوید، هانسن و استاف (2008) در پژوهش خود بر روی 209 دانش آموز سال دوم دبیرستان در استرالیا رابطه ی بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی را بررسی کردند. محققان از پرسشنامه هوش هیجانی دانشگاه سوینبرن استفاده کردند و در نتیجه گیری خود گزارش کردند هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت داشته و تحلیل رگرسیون نیز نشان داده است که زیر مقیاس های هوش هیجانی پیش بینی کننده پیشرفت تحصیل دانش آموزان سال دوم دبیرستان بوده است.
در مورد وضعیت اقتصادی اجتماعی نیز سیرین (2005) در فراتحلیل خود از رابطه بین وضعیت اقتصادی اجتماعی و پیشرفت تحصیلی در مقالات منتشر شده در مجلات تخصصی طی سالهای 1990 تا 2000 چنین نتیجه می گیرد که نتایج رابطه ای متوسط تا قوی را بین این دو متغیر نشان می دهند. این رابطه به واسطه واحد تحلیل (مدرسه / فرد)، منبع و حدود متغیر وضعیت اقتصادی اجتماعی و نیز نوع مقیاس اندازه- گیری وضعیت اقتصادی اجتماعی و نیز پیشرفت تحصیلی تعدیل می شود. به عنوان مثال در صورتی که واحد تحلیل فرد باشد میزان رابطه افزایش و در صورتی که واحد تحلیل مدرسه باشد این مقدارکاهش می

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *