دانش آموزان ابتدایی و اعتماد به نفس

1-دانش آموزان با افت تحصیلی تحصیلی نسبت به دانش اموزان با افت تحصیلی نگرش مثبت تری نسبت به روحیه اشان دارند.
Widget not in any sidebars

2-یک ارتباط مثبت بین نگرش خود،نسبت به بدن و شرکت انان در مدارس و کلاس های جبرانی وجود دارد.
3-تجزیه و تحلیل خود پنداره دانش آموزان با افت تحصیلی تحصیلی و دانش اموزان با افت تحصیلی و مطالعات مربوط به تصور خود از بدن نشانگر یک ارتباط مثبت بین خود پنداره و عزت نفس و ارتباطی منفی بین اضطراب و ایمنی فرد،خصوصا” در دانش آموزان می باشد.
4-تحقیقات فالکنین نشان میدهد:
1-نمرات دانش آموزان در تمام حوزه های خود پنداره به نحو معنا داری بهتر و بیشتر از نمرات غیر دانش آموزان با افت تحصیلی تحصیلی دارد.
2-بین میزان بهره مندی از مهارت درس خواندن و خود پنداره افراد یک ارتباط و پیوستگی به چشم می خورد.
5-مطالعه کداین و همکلاسانش 1989 بر روی چهل دانش آموز افسرده که به تحصیل و درس خواندن پرداختند نشان میدهد که برنامه های تمرینی امتحان و و اعتماد به نفس خود پنداره دانش آموزان افسرده را بهبود بخشیده است.
6-مطالعات انجام شده توسط کوپر نشان میدهد که دانش آموزان با افت تحصیلی تحصیلی بالا از یک اطمینان اجتماعی بیشتر استواری و ثبات احساسی زیادتری برخوردارند.
علاوه بر تحقیقات خارجی فوق در این تحقیق به 13 تحقیق خارجی دیگر به عنوان پیشینه بطور خلاصه اشاره شده است به علت رعایت اختصار از توضیح ان خوداری کرده .
ب: تحقیقات انجام شده داخلی:-نتایج تحقیقی که در سال 1372 بوسیله بهزاد معتمدی انجام شده است به شرح زیر میباشد:
1-بین عزت نفس دانش اموزان با افت تحصیلی تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد.
2-بین عزت نفس دانش اموزان با افت تحصیلی تحصیلی و و دانش آموزان با افت تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد.
3-بین عزت نفس دانش اموزان با افت تحصیلی تحصیلی و دانش آموزان با افت تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد.
4-بین عزت نفس دانش اموزان پسر افت تحصیلی تحصیلی و دانش آموزان با افت تحصیلی تفاوت معنا داری وجود دارد.
5-بین عزت نفس دانش اموزان پسر و دختر با افت تحصیلی تحصیلی گروهی و انفرادی تفاوت معناداری وجود ندارد.
2-نتایج نحقیق غلامحسین یزدان پناه و محمد تقی اقدسی 1371 نشان میدهد:
رابطه معناداری بین خود پنداره دانش اموزان با افت تحصیلی تحصیلی بالا و و دانش آموزان با افت تحصیلی وجود دارد به این معنا که خود پنداره دانش اموزان مثبت تر است.
3-نتایج تحقیق بهروز گل محمدی 1371:بیانگر ان است که اختلاف معناداری بین عزت نفس دانش آموزان ابتدایی و غیر ابتدایی وجود دارد.
4-نتایج تحقیق امیر بلوچ مقدم و محسن سنجانی 1376 نشان میدهد که در کلیه روش های تحصیلی دانش اموزان بین دو گروه پسر و و دختر تفاوت معنادار وجود دارد.