تفاوت بعد رفتاری و بعد نگرشی وتعهد سازمانی یه بعدی یا چند بعدی

رابطه رفتار ونگرش :

نگرشها با رفتار رابطه دارن. اونا نشون دهنده یه آمادگی شخصی جهت پاسخگویی به راههای ویژه ان این نگرشها بر فرد فشار میارن، هر چند که نیروهای دیگه می تونن این فشار رو تحت تاثیر بذارن، یا خنثی کنن. بعضی وقتا مقتضیات موقعیتی یا هنجارهای اجتماعی ما رو از رفتار به روش دلخواهمون باز می دارن. اما اینجاش خیلی مهمه که اگه نیروهای خارجی ( ارزشها، باورها) وجود نداشتن، فرد شایدً متناسب با نگاه خود رفتار می کرد . پس اگه بشه در تشکل با تغییر نگاه فرد سهمی داشت، معمولاً میشه رفتار اون رو تحت تاثیر قرار داد (ترنس آرمیچل، به نقل از شکرکن 200:. (1383

تفاوت بعد رفتاری و بعد نگرشی :

-1 تفاوت بین بعد رفتاری و نگرشی در پژوهشهایی که در این مورد صورت پذیرفتهه بخوبی مشخصه، در بعد رفتاری پژوهشها جهت شناخت شرایط ایجاد کننده رفتار و تکرار اون و هم شناسایی اثرات اون رفتار بر تغییر نگاه افراد تمرکز پیدا میکنن. در حالیکه در بعد نگرشی، پژوهشها بیشترً به نسبت شناسایی عوامل ایجاد کننده تعهد سازمانی و هم اینکه نتیجه های حاصل از تعهد جهت گیری پیدا کردن.

2 تعهد رفتاری، شاخص پیش بینی کننده، ترک خدمته و تعهد نگرشی، پیش بینی کننده رفتار شغلیه.

البته این نکته رو باید در نظر داشت که در مطالعه تعهد سازمانی، دو بعد اشاره شده رو نباید مقابل هم بدونیم بلکه واقعا شناخت درست مراحل تعلق و دلبستگی به سازمان با بررسی همزمان تعهد رفتاری و نگرشی حاصل می شه( همون منبع).

تعهد سازمانی معنی یه بعدی یا چند بعدی :

پورتر تعهد رو طبق نیروی کلی همانندسازی (تعیین هویت) و مشارکت یه فرد در سازمان تعریف می کنه. در این دیدگاه تعهد به وجود اومده توسط سه عامل می شه:

  1. 1. قبول اهداف و ارزشای سازمان
  2. 2. تمایل به همکاری با سازمان واسه کسب اهدافش
  3. 3. میل به باقی موندن در سازمان (استیرز، 1989،577-576)

در این دیدگاه به تعهد به عنوان یه معنی تک بعدی نگریسته شده، که تنها متمرکز بر تعهد عاطفیه. چند سال، اندیشمندان درک ما رو از تعهد سازمانی با نگاه کردن به اون به شکل چند بعدی تغییر دادن. این محققان علاقه مند به یه مجموعه وسیعتر از پیوندها بین کارکنان و سازمانا نسبت به اون چیزی که پورتر مطرح کرد، بودن. در حالی که پورتر متمرکز بر یه پیوند توضیح شده با قبول اهداف سازمان بوده، پژوهشهای محققان بعدی بر شکل های جور واجور تعهد متمرکز شده که می تونه واسه توجیه رفتار فرد و ادامه اون در محیط کار در نظر گرفته شه (مودی، 1998،390-389).