می 12, 2021

مقاله علمی با منبع : تعامل سازمان گمرک جهانی وسازمان تجارت جهانی دربسط نظام تجارت جهانی۹۳- قسمت …

تلاش های اعضا برای همکاری و پیروی از مقررات و از طریق کوشش در جهت به حداکثر رساندن سطح اثر بخشی همکاری اعضا با یکدیگر و با سازمان های بین المللی با هدف مبارزه با تخلفات گمرکی و سایر تخلفات معاملاتی تقویت می نماید.
از طریق گسترش ارتباطات و همکاری هایی میان اعضا و با سایر سازمان های بین المللی، ترویج درستکاری ،‌توسعه منابع انسانی ، شفاف سازی، بهبود مدیریت و روش های کاری گمرکات و بهره گیری از مهمترین شیوه ها به اعضا در تلاش هایشان برای مواجهه با چالش های جدید محیط تجاری و تطابق باشرایط در حال تغییر کمک می نماید.[۱۰۲]
بند سوم- ماهیت کلی دستورالعمل سازمان گمرک جهانی
همان طوری که در ابتدا بیان شد، نقش قوانین محدود به تسهیل تجارت نیست. عملکردهای دیگر مثل جمع آوری عواید و حفاظت از امنیت جامعه، اهداف بسیار مهم اجتماعی هستند که مورد تقاضای دولت است. اگر چه تأکیدات ممکن است کشور با کشور و زمان با زمان متفاوت باشد. در این بخش، کنترل مرزهای مؤثر باید صورت گیرد ، در حالیکه از پیشرفت های مداوم در تسهیل تجارت اطمینان می یابند. وقتی کنترل شرایط انجام می گیرد، معمولاً هیچ منابع بیشتری برای اختصاص به دستورالعمل ها وجود ندارد. این چالش ها قوانین را تحریک می کند تا کارآمد و مؤثر باشندبه عبارت دیگر، تسهیل تجارت در محیط قانونی به معنی اجتناب ازمحدودیتهای تجاری غیر
ضروری است. [۱۰۳]در حالیکه کیفیت روال کنترل قوانین را بهبود بخشیده و در شیوه هماهنگ بین المللی عمل می کند. در اینجا اصول اولیه تسهیل تجارت گمرک جهانی عمل می کند.[۱۰۴]
سازمان گمرک جهانی نقش اش را به گونه ایی عنوان می کند که برای سازمان تجارت جهانی در دستورالعمل قوانین در حال توسعه برای حمایت از قوانین سازمان تجارت جهانی ضروری و تکمیلی است. نقش مهم و تکمیلی دیگر، ارائه کمک های فنی و آموزشی در اجرای آن دستور العمل هاست. سازمان گمرک جهانی مشتاق است ظرفیت ایجاد شده در همه زمینه های مربوط به تسهیل تجارت را تشدید کند.
همه مواد اصول اولیه در دستورالعمل سازمان گمرک جهانی با مواد۵، ۸، و ۱۰ گات ۱۹۹۴ در اشاره به تسهیل تجارت در دستورالعمل توسعه دوحه سازگار و کامل هستند. مورد توجه است که مواد گات ۱۹۹۴ اصول مهمی را برای یکپارچگی و روال هایی برای جا به جائی و ترخیص کالا، ترانزیت کالا و انتشار و اجرای قوانین تجاری تنظیم کردند. در طرف دیگر، دستورالعمل های سازمان گمرک جهانی بر محور کنوانسیون اصلاحی کیوتو، با توجه به ارتباط شان در بررسی کنوانسیون اصلاحی کیوتو از طریق مفادش و رهنمون اجرائی اش، پایه و اساس و رهنمون اطلاعات عملی را برای اجرای این اصول در محیط قانونی فراهم می آورند.[۱۰۵]فعالیت های سازمان گمرک جهانی محدوده ی زیادی از موضوعات قانونی را در بر می گیرد که شامل متابعت و تأئید قانون، جمع آوری عوایدی و توسعه سازمانی می شود.[۱۰۶]
RKC
فعالیت های WCO
ECP
مبحث سوم- کنوانسیون های بین المللی گمرکی
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﻌﺪاد ۲۳ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن در زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﮔﻤﺮﻛﻲ در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ
در مباحث بعدی آمده است.
گفتار اول- کنوانسیون ایجاد شورای همکاری گمرکی
درواقع براساس این کنوانسیون ،‌سازمان جهانی گمرک در سال ۱۹۵۰ با علامت اختصاریccc))
تشکیل جلسه داد و عملاً پای به عرصه وجود نهاد. اما در اول اکتبر ۱۹۹۴ به سازمان جهانی گمرک تغییر نام داد. تا به حال ۱۷۹ کشور از جمله ایران عضویت این سازمان را پذیرفته اند.
تاریخ سازمان جهانی گمرک از سال ۱۹۴۷ هنگامی که در سیزدهمین اجلاس دولتهای اروپائی، کمیته همکاریهای اقتصادی اروپا با تشکیل یک ”گروه مطالعاتی“ موافقت نمود، شروع گردید. این گروه امکان تأسیس یک یا چند اتحادیه گمرکی اروپایی را براساس اصـول  ”موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت “ (گات)‌ مورد بررسی قرار داد.
در سال ۱۹۴۸ ، گروه مطالعاتی مزبور دوکمیته تشکیل داد: ۱-  کمیته اقتصادی ۲- کمیته گمرکی. کمیته اقتصادی ”سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه “ گردید و کمیته گمرکی تبدیل به شورای همکاریهای گمرکیشد.در سال ۱۹۵۲ کنوانسیون تأسیس شورای همکاری گمرکی رسمأ به اجرا گذاشته شد.
”شورا“ هیأت اجرایی شورای همکاری گمرکی بوده و جلسه افتتاحیه شورا در ۲۶ ژانویه ۱۹۵۳ در بروکسل برگزار گردید. هیأتهای نمایندگی هفده کشور اروپایی در اولین اجلاس شورای همکاری های گمرکی ، شرکت کردند. پس از چند سال شمار اعضا افزایش یافت  و در سال ۱۹۹۴ شورا نام ”سازمان جهانی گمرک“ را به عنوان سازمان کاری این شورا،‌ انتخاب کرد تا به طور واضح نشان دهد که واقعأ به  یک نهاد بین المللی جهانی تبدیل شده است . در حال حاضر گمرکات ۱۷۹کشور، عضو آن است که در سرتاسر دنیا در حال فعالیت بوده و درمراحل مختلف توسعه اقتصادی قراردارند. امروزه ،‌اعضای سازمان جهانی گمرک مسئولیت پردازش بیش از ۹۵ درصد از تجارت بین المللی را بر عهده دارند.[۱۰۷]
گفتار دوم- کنوانسیون ارزش بروکسل
این توافقنامه سیستم تعیین ارزش گمرکی را بوجود می آورد که در وهله نخست ارزش تجاری کالاهای وارداتی را پایه ارزش گمرکی قرار می دهد که در واقع قیمتی است که برای کالای وارداتی در زمانی که برای صادرات به کشور وارد کننده فروخته شده است. به علاوه ترتیبات تحقق معامله پرداخته شده یا قابل پرداخت است.
تا اول ژوئن ۲۰۰۰ تعداد ۷۸ کشور عضو سازمان تجارت جهانی متقاضی عضویت در این توافقنامه بودند.[۱۰۸]
در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﻧﺘﻮان ارزش ﮔﻤﺮﻛﻲ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮد، از ﻳﻜﻲ از
ﺷﻴﻮهﻫﺎی ذﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﮕﺮدد:
۱ – ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻳﻜﺴﺎن
۲ – ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ “ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ”
۳ – روش “ارزش اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ”
۴ – روش “ارزش ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ”
۵- روش “ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻌﻜﻮس”
ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﺗﻌﻴﻴﻦ ارزش ﻓﻮق ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ اﻋﻤﺎل ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ.ﻫﺪف اﻳﻦ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮاﻫﻢ
آوردن ﺳﻴﺴﺘﻢ واﺣﺪ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ،ﻳﻜﺴﺎن و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ارزش ﻛﺎﻻﻫﺎی وارده ﺑﻪ
ﮔﻤﺮﻛﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ واﻗﻌﻴﺘﻬﺎی ﺗﺠﺎری ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده واﻋﻤﺎل ارزش ﮔﻤﺮﻛﻲ اﺧﺘﻴﺎری
ﻳﺎ ﻏﻴﺮواﻗﻌﻲ را ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻴﺪاﻧﺪ. اﻳﻦ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ، ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻔﺎف از ارزش ، ﺑﻴﺎن ﻣﻴﺪارد ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ارزش ﮔﻤﺮﻛﻲ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن دارد، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ واﻗﻌﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺎﺗﻌﻴﻴﻦ ارزش ﺑﻴش از
۹۰ درﺻﺪ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺷﻴﻮه ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ وﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻴﻨﻲ و
ﻛﻤﻲ، اﻳﻦ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ و ﺛﺒﺎت ﺗﺠﺎرت را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺿﻤﻦ ﺗﺴﻬﻴﻞ
ﺗﺠﺎرت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ، ﺳﺎزﮔﺎری و ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ را ﻧﻴﺰ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
گفتار سوم- کنوانسیون اصلاحی کیوتو
 کنوانسیون بین المللی در ساده کردن و هماهنگی روال های قانونی (کنوانسیون اصلاحی کیوتو، اتخاذ شده در سال ۱۹۷۳، اصلاح شده در ۱۹۹۹٫
□ ۷۵ عضو قراردادی(ارتقای والویت ها و روال دسترسی آتی در کشورهای متعدد)
□ طرح کلی روال کنترل مؤثر روال تصادفی مدرن (مدیریت ریسک، کنترل روال ارزیابی، مداخلات هماهنگ، اعلامیه ی اولیه)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.