ژانویه 17, 2021

منابع مقالات علمی : تعامل سازمان گمرک جهانی وسازمان تجارت جهانی دربسط نظام تجارت جهانی۹۳- قسمت …

۱-جهانی شدن ورشد مستمردرسطح تجارت بین المللی؛
۲-افزایش آگاهی بین المللی از اینکه به کار گیری تشریفات مرزی منسوخ شده وناکارا باعث تحمیل هزینه های زایدمی گردند.
۳-افزایش سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی دربخش های حمل ونقل مدرن ،کنترل موجودی ها،تولیدوسیستم اطلاعات منجربه افزایش انتظار ازگمرک شده است[۱۹۲].
۴-استفاده بیشتر وقابل دسترس بودن سیستم ؛
۵-سیاست های مهم واثرگذار مستقیما با موافقت نامه های بین المللی مرتبط هستند.
۶-بیشتر شدن رقابت بین المللی برای سرمایه گذاری های خارجی؛
درنتیجه بایداذعان کردعواملی که باعث ایجادتغییردرنحوه انجام تشریفات گمرکی می شوندباعث وضوح بیشتردردوبخش اقتصادی واجتماعی برای توسعه کشورها خواهندبود.
درحوزه گمرک بحث ظرفیت سازی به مفهوم توسعه مهارت ها ،ابزارها وفرایندهااز اهمیت زیادی برخوردار است ومنابع سازمانی نیز نیازمند بهبود وارتقاء ظرفیت خودبوده تا بتوانندوظایف ذاتی خودرابه نحواحسن انجام داده وبه اهداف موردنظر نائل آیند.این فرایندنیازمند تغییرات وایجاد ساختارهای جدیدوتوسعه وبکارگیری سیستم هاورویه های جدیدوافزایش قابل توجه درمهارت و دانش کارمندان گمرک است.درحالی که تاکنون یک مدل خاصی درخصوص ظرفیت سازی گمرک بیان نشده است ،ولی کنوانسیون ها وموافقتنامه های بین المللی مرتبط با گمرک همگی تقریبا براین موضوع اتفاق نظر دارندکه مواردمطروحه درکنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو رامی توان به عنوان عوامل موثر درفرایندافزایش وبهبود ظرفیت گمرکات به حساب آورد.اصولی که دراین کنوانسیون بیشترحائز اهمیت است عبارتنداز:
-گمرکات بایستی برای ایجادسطح گسترده ای از یکپارچه گی درسازمان تلاش کنند.[۱۹۳]
-شفافیت:قوانین ومقررات گمرکی وسایرمقررات تعیین شده توسط سازمان وهمچنین رویه ها بایستی یک حالت عمومی داشته ودسترسی وانجام آن برای ارباب رجوع بسیار سهل وآسان باشد.
-فعالیت گمرکات بایستی از شفافیت لازم برخورداربوده وبه راحتی قابل دسترس باشند.
-مقررات وآیین نامه های گمرکی بایستی از یک ثبات برخورداربوده وتحت یک روش واحداجراگردند.
-درحالی که حصول اطمینان از اجرای قوانین گمرکی بسیارحائز اهمیت است ولی بایستی اجرای قوانین ومقررات به جهت تسهیل تجارت بامدیریت ریسک انجام پذیرد.
-گمرکات بایستی با به کارگیری مدیریت ریسک وشناسایی فعالیت های پرخطرمداخله گری خود رامحدود نمایند.
-گمرکات بایستی ازتکنولوژی اطلاعات وارتباطات استفاده نموده ودرجهت تسهیل تجارت وبه کارگیری اصول مندرج درکنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو گام بردارند.
-گمرکات بایستی تلاش نمایندتا روابط مربوط به همکاری وهماهنگی را دربین سایر سازمان های مرتبط باگمرک توسعه دهند.
-گمرکات بایستی سیستم ها راطوری به کارگیرندکه دائما درحال تغییربوده وکارایی واثربخشی را درتمام فرایندهای تجاری ارتقاء دهند.
-قوانین ومقررات گمرکی بایستی به حدی ساده باشندکه انجام تشریفات ترخیص کالا بدون هیچگونه وقفه ای وباصرف حداقل زمان ممکن انجام پذیرد[۱۹۴].
در همین راستا سازمان جهانی گمرک باید اقدامات ذیل را انجام دهد:
توسعه و گسترش مدل امنیتی زنجیره تأمین
تشویق و ترغیب اعضاء به استفاده از ابزارها و فنون توسعه یافته توسط سازمان جهانی گمرگ ؛
افزایش توسعه،‌ظرفیت، کارآمدی و اثر بخشی گمرکات؛
جذب کمک های مالی؛
تشریح و تبیین دقیق سازمان جهانی گمرک و ایجاد زیرساخت های لازم برای تسهیل در ظرفیت سازی گمرکات ؛
زمینه سازی برای استقرار یک گروه مدیریتی ویژه ظرفیت سازی؛[۱۹۵]
بند سوم-سرویس اداره کانتیرهای جابه جاشده در سطح جهان ونقش آن درگمرک
الف-تاریخچه سازمان:
این سازمان درسال ۱۹۳۳ به عنوان یک سیستم بی طرف وغیرانتفاعی بین المللی تاسیس گردید .ماموریت این سازمان بهبودبخشیدن حمل ونقل بین المللی ،امن وبی خطر درمیان بیش از ۱۹۰۰ عضو آن میباشد.ستاداین سازمان درشهرپاریس است وهمراه رسمی سازمان جهانی گمرک محسوب میگرددواین درحالی است که این سازمان مقام مشورتی IMO ISO کمیسیون اقتصادی سازمان ملل دراموراتحادیه اروپا وسایر سازمان های بین المللی محسوب می آید.
ب-پیشینه سیستم:
در سال ۲۰۱۱ بنا به درخواست تعدادی از گمرکات ،سازمان بیک شروع به تهیه کدهای بیک کانتینرها نمود که بصورت دستی وبه طورمنظم درفرمت اکسل تهیه می شدند.سازمان های گمرک نیز بدین ترتیب می توانستند اطلاعات را مستقیما وارد ماژول های ارزیابی خطر خودبنمایند.
ج-سرویس اداره بین المللی کانتینرها:
BIC کانتینرها و یا شرکت اپراتور آن را به عهده دارد.سرویس بیک الکترونیکی برای گمرکات یک دسترسی مکانیزه در زمان واقعی به فایل هایی که شامل کدهای ثبت شده و رسمی کانتینرها می باشد ،فراهم می آورد و گمرکات راتوانا می سازدتا از به روز بودن ماژول های ارزیابی خطر وتطابق باآخرین فهرست های معتبرکدهای مالکیت کانتینرها اطمینان حاصل نماید.این سرویس برای مسئولان گمرکات هیچ گونه هزینه ای دربرندارد.
سیستم جدیدبیک الکترونیکی کدهای ثبت شده را درفرمت های فایلی [۱۹۶]XML تهیه می نمایدکه هر ۴ساعت یکبار به روز می گردندواز طریق یک وب سایت اختصاص یافته برای دانلود در دسترس قرارمی گیرد.این امر مسئولان گمرک راقادرمی سازد تا ماژول های ارزیابی خطر خودراهمیشه به روز نمایندوبدون دخالت دستی از آخرین فهرست معتبرکدهای مالکیت مطلع گردند.
درابتدای سال ۱۹۷۰ ،کمیته ۱۰۴ فنی سازمان بین المللی استانداردISO باهمکاری سازمان بین المللی کانتینرهایک سیستم نشان گذاری منسجم واستاندارد که شامل ۴کاراکتر آلفایی کد مالکیت می شد راطراحی نمود،این سیستم امروزه به نام سیستم کدبیک شناخته می شود.[۱۹۷]
درسال ۱۹۷۲ سازمان بین المللی استاندارد به طور رسمی سیستم رابه عنوان یک استانداردبین المللی معرفی نمود اختصاص این کد برای حمل ونقل بین المللی کانتینرها وبه روز نمودن ثبت رسمی کد بیک به طور اختصاصی توسط سازمان باحفظ کد بمنافع سازمان بین المللی استاندارد مدیریت گردد.تنها کدهای آلفاییISO برای شناسایی صاحبان کاتینرها که توسط بیک ثبت شده است می تواند به عنوان شناسایی کننده منحصر به فردکانتینرها درتمامی حمل ونقل های بین المللی واسناداظهار گمرکات استفاده می گردد.هم کنوانسیون استانبول سازمان جهانی گمرک در خصوص ورود موقت کالا وهم کنوانسیون گمرکی سازمان دریایی سازمان ملل متحددرامور کانتینرها (۱۹۷۲) که با ورود موقت کانتینرها درسطح بین الملل سروکاردارند،مستلزم استفاده ازکدمالکیت ثبت شده توسط بیک می باشد.۶۳۴۶-[۱۹۸]ISO[199]
آنچه در این فصل خواندیم نشانگر ارتباط تنگاتنگی بود که میان سازمان گمرک جهانی از یک سو و سازمان تجارت جهانی از سوی دیگر بود. در این میان بسیاری از نهادها و سیستم های قرار داده شده مانند گمرک الکترونیک در سالیان اخیر وارد عرصه بین الملل شده اند همگی می تواند در تسهیل تجارت کمک شایانی کنند. گمرک جهانی با تمامی مقررات و کنوانسیون های خود تا کنون توانسته نقش شایانی در تجارت بین الملل ،‌حمل و نقل کالا، بحث امور گمرکاتی کالاها و انتقال آنها به سایر نقاط وهمچنین در زمینه بانک های بین المللی داشته باشد.
نتیجه گیری و پیشنهادها
نتیجه گیری
در طول سال های متمادی سازمان جهانی گمرک در هماهنگ کردن رویه های گمرکی در سطح جهانی پیشرفت هایی داشته است. این تلاش ها با موفقیت های قابل توجهی قرین بوده است. سازمان جهانی گمرک سیستم هماهنگ توصیف و کدگذاری کالا را که در سراسر جهان به عنوان مبنای طبقه بندی کالاها وجمع آوری در آمدهای گمرکی مورد استفاده قرار می گیرد. تدوین وارائه نمود.در ژوئن ۱۹۹۹، کنوانسیون بین المللی بازنگری شده در ارتباط با ساده سازی و هماهنگ سازی رویه های گمرکی توسط شورا به تصویب رسید. کنوانسیون بازنگری شده کیوتو، پاسخی است به رشد مبادلات بین المللی، توسعه سریع تکنولوژی اطلاعات و محیط بشدت رقابتی تجارت بین المللی مبتنی بر ارائه خدمات کیفی و رضایت مشتریان، که همگی اینها موجب بروز تضاد و ناکارآمدی رویه ها و شیوه های سنتی گمرکات شده بود. همچنین سازمان جهانی گمرک موافقتنامه تعیین ارزش سازمان جهانی تجارت را ارائه نمود واخیراً نیز قواعد هماهنگ مبدأ را که جهت بررسی سازمان تجارت جهانی در ژنو ارائه گردیده و نهایتاً مورد استفاده کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی و کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد ،‌برنامه ها و کوشش های خود را در برطرف کردن موانع باقی مانده بر سر راه تجارت، از طریق ساده سازی و یکسان کردن رویه ها و فرآیندها در سرتاسرجهان هماهنگ می نمایند. ترکیب قدرت سازمان جهانی گمرک، آنکتاد و سازمان جهانی تجارت کمک قابل توجهی هم به تسهیل تجارت و هم به انجام تجارت خواهد نمود. این تعهد به مشارکت، در همکاری و نزدیکی سازمان جهانی گمرک با اتاق بازرگانی بین المللی انعکاس بیشتری مییابد. توافقنامه همکاری بین این دو سازمان در جستجوی استانداردسازی و بهبود بیشتر قابلیت های گمرکات در سطح جهان می باشد.
کنوانسیون کیوتو یکی از مواردی است که مشارکت گمرک را در توسعه تجارت جهانی نشان می دهد. کنوانسیون بین المللی ساده و هماهنگ سازی رویه های گمرکی (کیوتو) در سال ۱۹۷۴ به اجرا در آمد. از آن پس، رشد حمل و نقل بین المللی، پیشرفت باور نکردنی فن آوری اطلاعات و محیط بشدت رقابتی تجارت بین المللی برپایه تأکید برخدمات کیفی و رضایت مشتری عوامل تأثیرگذاری هستند که موجب ایجاد تضاد و ناکارآمدی در رویه ها و شیوه های سنتی گمرکی شده است. بنابراین سازمان جهانی گمرک، مفاد کنوانسیون کیوتو را مورد بازنگری قرارداده و به روز کرده تا اطمینان حاصل کند که کنوانسیون فوق قادر به برآوردن تقاضاها و الزامات کنونی تجارت جهانی می باشد.
بسیارى گمرک را در مقایسه با موانع تعرفه‌اى یا غیرتعرفه‌اى مى‌شناسند.از این رو زمانى که از ”گمرک“ به عنوان یک سازمان نام مى‌برند کندى و ایستائى در مبادله را به یاد مى‌آوند، حال آنکه حقیقت امر به گونه دیگر است. البته، این امر که در دادوستد بین کشورها چه در مبداء صدور و چه در مقصد بارنامه، همواره گمرکات کشورهاى صادرکننده و واردکننده حضور دارند و هر یک در انجام تشریفات مطابق مقررات ملى خود عمل مى‌کنند، جاى تأمل دارد که آیا همین حضور، مانع سرعت و ادامه حرکت بدون وقفه مبادلات مى‌گردد. ولى از طرف دیگر، به منظور حفظ مصالح اقتصادی، ایمنی، بهداشتی، فرهنگی، ملی، اجتماعی، و حتى سیاسى باید پذیرفت که مى‌بایست یک سازمان مورد توجه و خواست مسؤولین و قانون و مقررات هر کشور است. البته انجام سریع، آسان و وجود راه‌کارهائى که ضمن نظارت، ایستائى کالا در مبادى خروجى و ورودى را به حداقل زمان ممکن برساند، مورد توجه دولت‌ها و مجامع بین‌المللى به‌ویژه سازمان جهانى گمرک و همچنین از جمله برنامه سازمان‌هائى مثل ”آنکتاد“ بوده و خواهد بود. در این میان باید به تلاش‌هاى ”شوراى همکارى گمرکی“ یا ”سازمان جهانى گمرک“ در ساده‌سازى و هماهنگ کردن روش‌هاى گمرکى یا ”رژیم‌هاى گمرکی“ در قالب یک کنوانسیون بین‌المللى گمرکى تحت عنوان ”کنوانسیون کیوتو“ اشاره داشت.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.