دسامبر 2, 2020

جستجوی مقالات فارسی – تعامل سازمان گمرک جهانی وسازمان تجارت جهانی دربسط نظام تجارت جهانی۹۳- قسمت ۱۵

۴- رویکرد مشارکتی بین گمرک و تجارت
ادارات گمرک به طور سنتی، محمولات را وقتی که وارد مرزهای کشورشان می‌شود مورد بازرسی و انجام تشریفات گمرکی قرار می‌دهند. حجم عظیم تجارت بین‌الملل، اضافه شدن مسائل امنیتی، لزوم تسریع در ترخیص برای جلوگیری از هزینه‌های پنهان ناشی از رسوب کالا در مبادی ورود. لزوم اغلب کنترلها به هنگام صدور به جای ورود، …. باعث گردید که سازمان جهانی گمرک، به عنوان مسئول بین‌المللی گمرکات عضو استانداردهایی را برای کنترل محمولات به هنگام عبور از مرز تدوین و به تایید کشورها و ارگانهای بین‌المللی مسئول برسانید. این استانداردهای کنترلی بر دو پایه الف) “گمرگ با گمرک” (۱۱ استاندارد) و ب) “گمرک با بازرگانی” (۶ استاندارد) استوار است که خلاصه آنها به شرح زیر می‌باشد.[۱۳۲]
گفتار دوم- استانداردگمرک-گمرک
گمرکات کشورها برای بالابردن امنیت و تسهیل زنجیره تجارت بین الملل توسط استانداردهای مشترک و پذیرفته شده بایستی با یکدیگر همکاری نمایند. این رکن امنیت لازم برای مقابله با تروریسم و جرائم فراملیتی فراهم خواهد کرد. لذا گمرکات بایستی توانایی بازرسی و کنترل کانتینر قبل از ورود را داشته باشند. بنابراین یکی از اصول این رکن شناسایی محموله های پرخطر با استفاده از اطلاعات الکترونیکی پیش از ورود می باشد. در عین حال با استفاده از تکنولوژی اشعه ایکس و گاما و دستگاههای کشف اشعه مانع کاهش سرعت تجارت گردد.
این چارچوب از ابزارهایی نظیر کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو، دستور العمل مدیریت زنجیره تجارت یکپارچه و برنامه های ملی اقتباس شده است.
بند اول- مدیریت منسجم زنجیره عرضه
ادارات گمرک باید رویه‌های کنترلی گمرکی یکپارچه به شرحی که در راهنمای گمرکی سازمان جهانی گمرک درخصوص مدیریت یکپارچه زنجیره عرضه درج گردیده را بکار ببرند.
بند دوم- مجوز بازرسی محموله
ادارات گمرک باید اجازه داشته باشند که محمولات را به هنگام حرکت از مبداء خروج، ترانزیت (از جمله بر روی عرشه) یا به هنگام ترانشیب بازرسی نمایند.
بند سوم- تکنولوژی مدرن در تجهیزات بازرسی
تجهیزات بازرسی نا محسوس و تجهیزات کشف اشعه ای باید در دسترس بوده و برای انجام بازرسی‌ها با تکیه بر فنون ارزیابی خطر مورد استفاده قرار گیرد. این تجهیزات برای بازرسی کانتینرهای دارای خطر بالا و سایر محمولات برای پرهیز از ایجاد تاخیر درتجارت قانونی مورد نیاز می‌باشند.
بند چهارم- سیستم‌های مدیریت خطر
ادارات گمرک باید یک سیستم مدیریت خطر برای شناسایی کانتینرهای بالقوه دارای خطر بالا و خودکار کردن این سیستم ایجاد نماید. این سیستم باید شامل مکانیسمی برای تایید ارزیابی خطر، هدف‌گیری صحیح و مشخص کردن بهترین اقدامات باشد.[۱۳۳]
بند پنجم- محمولات یا کانتینرهای دارای خطر بالا
محمولات و کانتینرهای دارای خطر بالا، آنهایی هستند که اطلاعات کافی از اینکه این محمولات کم خطر می‌باشند، وجود نداشته و اطلاعات تاکتیکی آنها را دارای خطر بالا نشان می‌دهد، یا آنهایی می‌باشند که براساس متدلوژی ارزیابی ردیابی خطر مبتنی بر عناصر اطلاعاتی مرتبط امنیتی به عنوان محمولات دارای خطر بالا شناخته شده اند.
بند ششم- اطلاعات الکترونیکی قبلی
ادارات گمرک باید ارائه اطلاعات الکترونیکی قبلی در خصوص کالا و محمولات کانتینری در زمان مناسب به منظور امکان انجام ارزیابی خطر را الزامی کند.
بند هفتم- مشخص کردن هدف و ارتباطات
ادارات گمرک باید به منظور مورد هدف و بازرسی مشترک قرار دادن، مجموعه استاندارد شده ضوابط هدف‌گیری و ارتباطات واجد شرط و یا مکانیسم‌های تبادل اطلاعات را مورد استفاده قرار دهد. این عناصر در توسعه آینده یک سیستم شناسایی متقابل کنترل‌ها کمک خواهد نمود.[۱۳۴]
بند هشتم- اقدامات اجرایی
ادارات گمرک باید گزارشات آماری از اقدامات اجرائی از قبیل تعداد محمولات مورد بازرسی قرار گرفته، کشف محمولات دارای خطر بالا، وارسی انجام شده در خصوص محمولات خطرناک، … تهیه و نگهداری کنند.[۱۳۵]
بند نهم- اشتراک ارزیابی با سایر مقامات
ادارات گمرک باید با سایر مقامات ذیصلاح برای انجام ارزیابی‌های امنیتی درخصوص جابجائی کالا در زنجیره عرضه بین‌المللی همکاری کند و به رفع فوری مشکلات و شکاف‌های مشخص شده اقدام کند.
بند دهم- درستکاری
ادارات گمرک و سایر مقامات مرتبط باید به برنامه‌های لازم برای جلوگیری از خطاها و لغزش‌های کارکنان خود ترغیب شده و نقض درستکاری را شناسایی و به آن مبارزه کنند.
بند یازدهم- بازرسی امنیتی محمولات عازم خارج
ادارات گمرک باید بازرسیهای امنیتی کانتینرها و محمولات دارای خطر بالا که عازم خارج می‌باشند را به درخواست منطقی کشور وارد کننده انجام دهند.
گفتار سوم- استاندارد گمرک با بازرگانی
بند اول- مشارکت
فعالان اقتصادی مجاز، شاغل در زنجیره عرضه تجارت،یک روند خود ارزیابی مطابق استانداردهای امنیتی از قبل تعیین شده را انجام خواهند داد که بهترین اقدام است برای اطمینان از اینکه سیاستهاو رویه‌های داخلی آن،حفاظت کافی در مقابل خطرات متوجه محمولات و کانتینرهای مربوط تا هنگام ترخیص از کنترل‌های گمرکی در مقصد ارائه می‌دهند.
بند دوم- امنیت
فعالان اقتصادی مجاز بهترین اقدامات امنیتی از قبل تعیین شده را با عملیات کاری موجود خود ادغام خواهند نمود.
بند سوم- انگیزه
ادارات گمرک، به همراه نمایندگان جامعه تجارت، روندهای تعیین اعتبار یا رویه‌های به رسمیت شناختن کیفیت کاری را طراحی خواهد نمود که برای بخش تجارت ایجاد انگیزه می‌کند تا به عنوان یک فعال اقتصادی مجاز شناخته شوند. این روند‌ها به آنها اطمینان خواهد داد که می‌توانند از سرمایه گذاری در سیستم‌های امنیتی و نیز اقدامات مناسب بهره ببرند، از جمله مشمول کاهش بازرسی‌های گمرکی شده و پروسه ترخیص کالا متعلق به آنها تسریع خواهد یافت.[۱۳۶]
بند چهارم- تکنولوژی
کلیه طرفها سلامتی و صحت عملیات مرتبط با ترخیص و نگهداری محموله و کانتینر را از طریق استفاده از تسهیلات تکنولوژی جدید حفظ خواهند نمود.
بند پنجم- ارتباطات
ادارات گمرک به طور منظم برنامه‌های مشارکت گمرک – تجارت را به منظور ارتقاء حداقل استانداردها و بهترین اقدامات امنیتی زنجیره تجارت به روز در خواهد آورد.
بند ششم- ارائه تسهیلات
ادارات گمرک به منظور افزایش امنیت و تسهیل زنجیره عرضه تجارت بین‌المللی به هنگام صدور یا ترانزیت از قلمرو گمرکی با فعالان اقتصادی مجاز همکاری خواهند نمود.
بسیارى گمرک را در مقایسه با موانع تعرفه‌اى یا غیرتعرفه‌اى مى‌شناسند. از این رو زمانى که از ”گمرک“ سازمان نام مى‌برند کندى و ایستائى در مبادله را به یاد مى‌آوند، حال آنکه حقیقت امر به گونه دیگر است. البته، این امر که در دادوستد بین کشورها چه در مبداء صدور و چه در مقصد بارنامه، همواره گمرکات کشورهاى صادرکننده و واردکننده حضور دارند و هر یک در انجام تشریفات مطابق مقررات ملى خود عمل مى‌کنند، جاى تأمل دارد که آیا همین حضور، مانع سرعت و ادامه حرکت بدون وقفه مبادلات مى‌گردد. ولى از طرف دیگر، به منظور حفظ مصالح اقتصادی، ایمنی، بهداشتی، فرهنگی، ملی، اجتماعی، و حتى سیاسى و مذهبى و اعتقادى باید پذیرفت که مى‌بایست یک سازمان مورد توجه و خواست مسؤولین و قانون و مقررات هر کشور است. البته انجام سریع، آسان و وجود راه‌کارهائى که ضمن نظارت، ایستائى کالا در مبادى خروجى و ورودى را به حداقل زمان ممکن برساند، مورد توجه دولت‌ها و مجامع بین‌المللى به‌ویژه سازمان جهانى گمرک و همچنین از جمله برنامه سازمان‌هائى مثل ”آنکتاد“ بوده و خواهد بود. در این میان باید به تلاش‌هاى ”شوراى همکارى گمرکی“ یا ”سازمان جهانى گمرک“ در ساده‌سازى و هماهنگ کردن روش‌هاى گمرکى یا ”رژیم‌هاى گمرکی“ در قالب یک کنوانسیون بین‌المللى گمرکى تحت عنوان ”کنوانسیون کیوتواشاره داشت.[۱۳۷]

این مطلب را هم بخوانید :  تحقیق - تعامل سازمان گمرک جهانی وسازمان تجارت جهانی دربسط نظام تجارت جهانی۹۳- قسمت ...

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.