می 12, 2021

تعامل سازمان گمرک جهانی وسازمان تجارت جهانی دربسط نظام تجارت جهانی۹۳- …

ماده ۸ گات۱۹۹۴ هزینه ها و قوانین مرتبط با واردات و صادرات،هزینه ها و مبالغی را در ارتباط با واردات و صادرات، روال ها و رسمیت گرایی اولیه در واردات و صادرات، بررسی عملکرد قانونی و مقررات مورد درخواست اعضای سازمان تجارت جهانی و مجازات برای نقص جزئی مقررات گمرکی و نیازهای اصلی فراهم می آورد.
همان طوری که قبلاً ذکر شد، این موضوعات مهم فقط روال های گمرکی را مورد توجه قرار می دهند. با وجود این، ماده ۸گات دارای قلمرویی گسترده تر نسبت به قوانین عرف است که در نیازمندی های مطرح شده در پاراگراف ۴ مفاد ، ساده شده که ماده۸ قانون دستمزدها، هزینه ها، رسمیت گرایی و نیازهای تحمیل شده توسط مقامات دولتی را غیر از قوانینی گمرکی گسترش می دهد که در بخش a تا h آن پاراگراف لیست شدند.
مفاد فصل ۳ ضمیمه کلی کنوانسیون اصلاحی کیوتو، هزینه ها و مبالغ خدمات را مورد توجه قرار می دهند. همچنین هر هزینه هایی را برای روال گمرک خارج از ساعات تجاری طراحی شده فراهم آورده یا جدای از فعالیت اداره گمرکی ممکن است با قوانین اولیه قابل تعقیب باشد. میزان چنین قوانینی با هزینه تقریبی خدمات توصیفی محدود شده است. مواد یکسان در ضمیمه خاص برای کنوانسیون اصلاحی کیوتو یافت شده که اصولی را برای روال گمرکی خاص مثل روال های اولیه، قبل از مکان اعلامیه ترخیص کالا تنظیم می کند.
با فراهم آوردن اطلاعات در مورد ماهیت خاص مورد درخواستی توسط شخص متقاضی، وقتی گمرک نمی تواند هزینه اطلاعات را تأمین کند. فصل ۹ ضمیمه کلی نیاز به این دارد که هر مبلغی برای هزینه تقریبی خدمات توصیفی محدود شود.
ب- روال ها و رسمیت گرایی اولیه
همان طوری که عنوان رسمی کنوانسیون بین المللی ساده کردن و هماهنگ کردن روال گمرکی نشان می دهد، کنوانسیون اصلاحی کیوتو حاوی محدوده ی زیادی از مفاد مربوطه بود که نیازهای پاراگراف اول گات را بهبود می بخشد. متن زیر بعضی روال ها و اصول توضیح داده شده در زیر را شرح می دهد. لیست زیر کامل نیست.
اصول ها و روال اصلی:
به حداقل رساندن و استاندارد کردن درخواست ها
حداقل ملاحظات و استفاده از روال مدیریت ریسک
تفکیک روال ترخیص کالا از خروج کالا از کشتی
کنترل روال حسابرسی
روال های به طور خاصی ساده شده کاربردی برای تجارت مجاز
حداکثر استفاده از روال تکنولوژی اطلاعاتی و ارتباطی
همکاری با آژانس های دیگر
همکاری با همتاهای خارجی
به حداقل رساندن و استاندارد کردن درخواست هاکالاها در سراسر مرزها باید به اداره های گمرکی اعلام شوند تا از هماهنگی شان با قانون ملی اطمینان یابند که این کار با شیوه اعلام کردن کالاها انجام گرفته است. با توجه به رسمیت گرایی اعلامیه کالا، با فرمت کاغذی و الکترونیکی فصل ۳ ضمیمه کلی کنوانسیون اصلاحی کیوتو نیاز دارد آنها با استاندارد های بین المللی مناسب برای مثال طرح کلی سازمان ملل، کدهای ISO و پیشنهادات UN/ECE هماهنگ باشند. مدل داده های سازمان گمرک جهانی حداکثر چارچوب های استاندارد و هماهنگ مجموعه داده ها و پیغام های الکترونیکی استاندارد را فراهم آورده تا توسط تجارت برای گمرک بنا بر اهداف متداول و قانونی دیگر ارائه شوند تا به رسمیت گرایی برای ورود، خروج، ترانزیت و خروج کالاها از کشتی در تجارت مرزی بین المللی برسند.
فصل ۳ ضمیمه کلی، به این نیاز دارد که گمرک، داده های مورد نیاز در اعلامیه کالاها، کپی ها و مدارک هدایت شده در اعلامیه را برای موارد خاص محدود کنند به گونه ایی که ضروری به نظر می رسند.[۱۱۵]
رهنمون های ترخیص سریع کالا باگمرک خاص شامل اطلاعاتی در عناصر داده ایی می شود که برای آشکار کردن گروه های مختلف داده ایی و شرایط مسلم ترخیص کالا با قوانین خاص نیاز هستند و هر گروه بندی حداقل میزان داده ها را مشخص می کند که برای قوانین گمرکی اولیه بنا بر درخواست ترخیص سریع کالا فراهم آمدند. قوانین اصلی گمرک، حقوقی را حفظ می کنند که نیازمند اطلاعات بیشتری هستند، اگر برای مدیریت ریسک شان ضروری باشد.
ج- به حداقل رساندن مداخلات و مدیریت ریسک
اصول کنترل گمرکی کاربرد مناسب قوانین گمرک و هماهنگی هایشان با نیازهای قانونی دیگر با به حداکثر رساندن روال تسهیل تجارت بین المللی و با تغییر ریسک های ناهماهنگ با قوانین نامربوطه برای ارزیابی در شیوه ایی منطقی است. فصل ۶ ضمیمه کلی کنوانسیون اصلاحی کیوتو حاوی مواد قانونی کاربردی اصول کنترل موارد گمرکی است. همچنین برای روال کنترل گمرکی باید با حداقل ضرورت حفظ شود تا از هماهنگی با قانون گمرکی رایج اطمینان یابند و آن روال کنترل گمرکی باید بر پایه و اساس انتخابی با استفاده از تکنیک های مدیریت ریسک با بیشترین میزان احتمالی انجام گیرد. زمان بیشتر برای بررسی اطلاعات، نتایج بهتر مدیریت ریسک را در بر داشته و فرآیند ترخیص و پروانه ترخیص را تسریع می کند. در این بخش، فصل ۳ ضمیمه کلی کنوانسیون اصلاحی کیوتو توضیح داده است . مدیریت ریسک به طور لزوم نیازی به فرآیند اتوماتیک ندارد، اما با استفاده از تکنولوژی اطلاعات، کارآمدتر و مؤثرتر می شود.[۱۱۶]
د- جدا شدن روال ترخیص کالا از پروانه ترخیص کالا
روال ترخیص کالا به حمل و نقل فیزیکی بر حسب حفاظت گمرکی اشاره دارد. در حالیکه خروج کالا از کشتی به معنی تکمیل همه اصول قانونی و رسمی در خروج کالاست. تفکیک روال ترخیص کالا و پروانه ترخیص ، اجازه می دهد کالاها به سرعتی که امکان دارد، ترخیص شوند، حتی اگر چه همه روال رسمی وگمرکی ممکن نیست برآورده شده باشند. قوانین فراهم آمده، مثل مفاد ایمنی مورد توجه قرار گرفتند که می تواند به طور کامل به دست آید. برای مثال بعضی داده ها یا مدارک موجود نیست یا حتی ممکن است مشکلاتی در هماهنگی با روال طبقه بندی یا ارزش گذاری کالا وجود داشته باشد. مفاد فصل ۳ برای چنین تکنیکی فراهم می آید. فصل ۳ ضمیمه کلی کمیته اصلاحی کیوتو در مورد این روال دقیق بوده، میزان امنیت تعیین شده، اشکال اولیه قانونی ممکن است فراهم آید و اجرای امنیت همراه با تعهدات برآورده شده است.
گفتار چهارم- کنترل براساس روال حسابرسی
با تلاش و پیگیری هیأت گمرکی جمهوری اسلامی ایران در نشست سالیانه سازمان جهانی گمرک که تیرماه سال جاری در بروکسل برگزار شد،‌گمرک ایران به عضویت کمیته حسابرسی[۱۱۷] و هم چنین گروه راهبری منطقه ای [۱۱۸] در آمد.
نقش کمیته حسابرسی،‌به عنوان بخش از بررسی سیستماتیک مداوم رویه های کنترل محیطی و دولتی سازمان گمرک جهانی نظارت بر حسابرسی عملکرد و توصیه های کمیسیون و شورای سیاست گذاری و همچنین دبیرکل سازمان گمرک جهانی در رابطه با بهره برداری و توسعه این وظیفه را خواهد داشت. تمامی اعضای کمیته حسابرسی توسط شورا منصوب شده و می توانند به صلاحدید شورا عزل شوند. مدت انتصاب اعضای کمیته حسابرسی به سه سال خواهدبود. استثنائاً و با پیشنهاد کمیته حسابرسی به شورا، طول مدت تصدی ممکن است یک سال دیگر به منظور استمرار عضویت تمدید شود.
کمیته حسابرسی باید حداقل یک بار در سال، با دعوت رئیس و مشورت با دبیرکل تشکیل جلسه دهد.
کمیته حسابرسی باید مطابق با رویه های قابل اجرا در چارچوب کاری سازمان گمرک جهانی که توسط شورا تأیید شده است عمل نماید،‌حد نصاب لازم برای تشکیل کمیته با وجود سه عضو رای دهنده کمیته حسابرسی تعیین می شود.
به منظور تحقق مأموریت خود،‌کمیته حسابرسی ممکن است در میان اعضای خود با استفاده از وسیله الکترونیکی که توسط رئیس کمیته حسابرسی سازماندهی شده مشاوره «مجازی» انجام دهد.
کمیته حسابرسی مجاز به دسترسی کامل، رایگان و بدون محدودیت به همه اسناد مربوط به یافته های حسابرسی می باشد.[۱۱۹]
بند اول- روال ساده خاص برای تاجران صلاحیتدار
استفاده از مدیریت ریسک و کنترل روال ارزیابی کالا، فرایندبه طور خاصی ساده شده است که برای تاجران مجاز بوده و با اصول گمرکی در سطح رضایت آور خاص متابعت با قوانین اصلی مجاز هستند. فصل ۳، ضمیمه کلی برای کنوانسیون اصلاحی کیوتو، روال های ساده را تنظیم می کند که روال ترخیص با حداقل اطلاعات، خروج از کشتی، با تعهدات مسئولان و معرفی کالاهای دوره ایی احتمالی را در بر می گیرد که اجازه می دهند اطلاعیه جا به جائی کالا معاملات تجاری متعدد را با یک فرد در دوره ایی مشخص در بر گرفته و شامل ارزیابی فردی وظایف و مالیات ها با استفاده از ثبت تجاری خودمان و موقعیتی می شود که در ثبت های مشترک قرار می گیرند
بند دوم- حداکثر روال استفاده از تکنولوژی اطلاعاتی و ارتباطی
به طور خاص، کنوانسیون اصلاحی کیوتو در فصل ۷ ضمیمه کلی نقش مهم کاربرد تکنولوژی اطلاعاتی و ارتباطی را برای روال های کارآمدتر خروج از کشتی و پروانه ترخیص کالا ، روال اجرائی مؤثر مدیریت ریسک، کاربرد یکپارچه قانون رایج، جمع آوری عوایدی مؤثر، تحلیل داده ایی کارآمد و تولیدات مناسب در آمار تجاری خارجی را تشخیص می دهد. اصول اولیه با توجه به آن قوانین باید برای تکنولوژی اطلاعات به کار آیند تا عملکردهای گمرکی را حمایت کنند ، جائیکه برای گمرک رایج و برای تجارت مقرون به صرفه و کارآمد است.
بند سوم- همکاری با آژانس های دیگر
بررسی کالاها در زمانیکه به طور مجزایی با آژانس های مرزی مختلف به عهده گرفته می شود، روالی زمان بر است. فصل سوم ضمیمه کلی کنوانسیون اصلاحی کیوتو نیازمند قوانین گمرکی است که بررسی شان با مقامات صلاحیت دار دیگر هماهنگ است و به طور همزمان انجام می گیرد.[۱۲۰]
به طور فزاینده، مزیت های چنین هماهنگی داخل آژانس با معرفی مفهوم پنجره یا چشم انداز واحد به حداکثر رسیده که به تاجر اجازه می دهد اطلاعات مورد نیاز را برای مقامات مورد نظر بنا بر قوانین گمرکی اولویت بندی شده برای اهداف اجرائی متعدد ارائه کند.
گفتار پنجم- هماهنگی با همتاهای خارجی
فصل ۳ ضمیمه کلی کنوانسیون اصلاحی کیوتو برای ساعت های تجاری هماهنگ و صلاحیت اداره های گمرکی فراهم آورده در مرز مشترک قرار گرفته به خصوص جائیکه عملکرد مشترک کنترل قانونی مد نظر است . با دانستن مشکلاتی در اجرای عملکرد مشترک، رهنمودها از نتیجه گیری احتمالی قراردادهای دو جانبه بین دولت های فعال در این زمینه طرفداری کردند.
به طور مشابه، فصل ۶، ضمیمه کلی روال اجرائی گمرکی در جستجوی همکاری با روال های اجرائی گمرکی دیگر بوده، همچنین به نتیجه گیری از همکاری اجرائی متقابل برای کنترل بهتر می رسد.
بند اول- بررسی عملکرد قوانین و مقررات
ماده ۶ کنوانسیون اصلاحی کیوتو، مکانیسم بررسی کنوانسیون را با ایجاد کمیته مدیریت مورد توجه قرار می دهد که حاوی گروه های متمرکز در کنوانسیون اصلاحی کیوتو است. کمیته مدیریت مسئول توجه به روال اجرائی کنوانسیون و هر روال ارزیابی ضروری برای اطمینان از یکپارچگی در روال تفسیر، کاربرد و اصلاح کنوانسیون است. ماده۱۴،شیوه ی حل اختلاف را در تفسیر و کاربرد مفاد کنوانسیون فراهم می آورد.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است