آوریل 17, 2021

تعامل سازمان گمرک جهانی وسازمان تجارت جهانی دربسط نظام تجارت جهانی۹۳- قسمت …

در سال ۱۹۸۸، به اجراء درآمد و در سال ۱۹۸۷ در ژاپن تصویب شد.
اصلاحات کنوانسوین در سال ۲۰۰۲ انجام گرفت.
گروه استراتژیک سطح بالا:
آماده کرده چارچوب ECO برای ایمنی و تسهیل تجارت جهانی در ۱۲ ماه
حاوی تعداد محدودی از مدیران کل از بین اعضای کمیته اجرلئی
مشاوره با سازمان های بین المللی مربوطه و بخش تجاری
اصولی در تجارت
بین المللی:

کنوانسیون اصلاحی کیوتو
کنوانسیون HS
ارزش گذاری قانونی
اصول مبدأ
ایمنی:
متابعت و روال اجرایی
جلسات شورای WCO در سال ۲۰۰۳:
رهنمون قانونی اطلاعات در مورد کالا و محموله
هماهنگی بین اعضاء و صنایع خصوصی
کنوانسیون بین المللی در همکاری و کمک اجرائی متقابل در موضوعات قانونی
لیست عناصر داده ایی ضروری برای شناسایی محموله با ریسک بالا
استراتژی ایجاد ظرفیت قانونی
اجلاس شورای WCO در ۲۰۰۲:
قطعنامه ی شورای همکاری قانونی در ایمنی و تسهیل زنجیره ی تأمین تجارت بین المللی
نیروی ضربت:
۵۰ عضو اجرائی همکاری با:
IMO
INTERPOL
ICC
قدامات مشترک G8 در ایمنی
بند اول- ماده ۱۰ گات و دستورالعمل سازمان گمرک جهانی
ماده ۱۰ در گات انتشارات و روال اجرائی قوانین تجاری در شفافیت قوانین، مقررات و تصمیمات تجاری و پیشگوئی کاربرد و اجرای این اصول و بررسی ها و درخواست ها فراهم می آید.
بند دوم- شفافیت و پیش بینی روال
با توجه به مسائل شفافیت قانون، فصل ۹ ضمیمه کلی کنوانسیون اصلاحی کیوتو فصلی با ارتباط بیشتر به شفافیت اصول قانونی است. این فصل موادی را در ۳ بخش فرعی بر طبق ماهیت اطلاعات یعنی اطلاعاتی با کاربرد کلی، اطلاعاتی با ماهیت خاص و تصمیمات اصول قانونی تنظیم می کند.
در ارتباط با اطلاعات کاربرد کلی قانون گمرکی، کنوانسیون اصلاحی کیوتو برای آماده کردن اطلاعات موجودرا برای فرد متقاضی فراهم آمده است. همچنین نیاز به این دارد که اگر هر تغییری در این اطلاعات وجود دارد، اطلاعات اصلاحی به اندازه کافی در برآوردن کردن نیازهای جدید موجود باشد. پس افرادمتقاضی می توانند تغییرات را مورد توجه قرار دهند، به خصوص در موارد ی که اخطاریه کلی متوقف شده است. رهنمون های فصل ۹، ابزارهای احتمالی پراکندگی و ارائه اطلاعات را بیان می کنند . برای مثال، انتشارات شامل روزنامه های رسمی، رسانه های انبوه، کمیته مشاوره تجارت معمول و گمرکی اداره های بازرسی می شود. اطلاعات باید در فرمت الکترونیکی در هر جائیکه امکان پذیر است موجود باشند.[۱۱۲]
با توجه به اطلاعات با ماهیت خاص، برای مثال، اطلاعاتی که در مورد درخواست شخص متقاضی است، در طبقه بندی تعرفه ها، وظایف و مالیات، نیازهایی با مدرک ارائه شده و …، کنوانسیون اصلاحی کیوتو نیاز به این دارد اطلاعات به میزان سریع و دقیقی که امکان پذیر است، وجود داشته باشد. همچنین حفاظت از جزئیات اطلاعات خصوصی و محرمانه را فراهم می آورد که بر قوانین گمرک یا تجارت تأثیر دارد. مگر اینکه قوانین با دستورات ملی برای انتشار اطلاعات نیاز و دارای صلاحیت باشند. کمیته اصلاحی کیوتو نیاز به این دارد که قوانین گمرکی اجرائی تصمیماتی را به طور نوشتاری در دوره ای خاص در قوانین ملی فراهم آورند.که جائیکه تصمیمات در تناقض با نظرات فرد است، دلائلی فراهم آید و حقوق افراد مورد بررسی قرار گیرد. درخواست برای تصمیم گیری در سطح قانونی به طور نوشتاری در مورد فرد مربوطه مطرح می شود.[۱۱۳]
کنوانسیون اصلاحی کیوتو با صدور اصول قانونی مشترک بنا به درخواست فرد متقاضی مواجه می شود. به عبارت دیگر اصول پیشرفته برای مثال در مورد طبقه بندی تعرفه و میزان وظایف یا مبدأ کالاهای خاص و ارزش گذاری عملکرد تجاری خاص، همه اطلاعاتی را فراهم آورد که برای تصمیم گیری ضروری است. رهنمون فصل ۹، اصولی را فراهم می آورد که ممکن است در ارتباط با همه اداره های گمرکی موجود باشند، اگر چه انتشار قوانین مشترک اصول مورد نظر را تحت هر تعهد و اجباری قرار نمی دهد. غیر از این است که به سمت فردی است که اصول قانونی را به دست آورده است.[۱۱۴]
در افزودن به فصل ۹، مفادی در ضمیمه عمومی کنوانسیون اصلاحی کیوتو وجود دارد که شفافیت قوانین و عملکردهای رایج را بهبود می بخشد. برای مثال، فصل ۱، نیازمند روال اجرائی قانونی برای تنظیم و حفظ رابطه مشترک و رسمی با تجارت در افزایش همکاری ، از جمله اطلاعاتی است که بین آنها تبادل می شود. رهنمون های این فصل قانونی بیان می کند روال اجرائی قانون تغییر کرده یاروال های جدیدی را معرفی می کند. آیین متداول باید با نمایندگان زیادی در زمینه تجارت مورد مشورت قرار گیرد، پس می توانند فعالیت هایشان را با توجه به نیازهای یکدیگر آغاز کنند. فصل ۶، نیاز به همکاری با تجارت دارد. فصل ۵، نیازمند قوانین و شرایط آشکار و مفاهیم بیان کالاهایی است که در قانون ملی مشخص اند. فصل ۸، مفادی را برای رابطه بین گمرک و حزب ثالث، یعنی واسطه گرها در روال اجرای قانون تنظیم می کند
بند سوم- بررسی ها و درخواست ها
فصل ۱۰، ضمیمه کلی کنوانسیون اصلاحی کیوتو اصولی را برای درخواست در مورد موضوعات قانونی تنظیم می کند. این فصل حاوی ۳ بخش فرعی یعنی حقوق درخواستی، شکل و زمینه های درخواست و اهمیت درخواست هاست.
این فصل نیازمند قانون ملی برای فراهم آوردن حقوق درخواستی در مورد موضوعات متداول در مورد هر شخصی است که به شدت تحت تأثیر تصمیمات و مأموریت های گمرکی است. به علاوه، دلائلی را برای چنین اقدام قانونی بیان می کند که به طور نوشتاری در دوره ی مشخص شده در قوانین ملی در ارتباط با فرد مربوطه فراهم آمدند. همچنین سطوح مختلفی از درخواست از جمله درخواست اولیه برای به کارگیری گمرک را فراهم آورد و بیشتر خواستار صلاحیتی مستقل از عملکرد اجرائی گمرکی و حقوق نهایی درخواستی برای صلاحیت قضائی است.
اشکال و زمینه های مورد درخواست شامل ثابت کردن محدوده ی زمانی در مورد درخواستی می شود که باید برای مطالعه تصمیمات مربوطه کافی بوده، تا درخواست اصلی را آماده کرده و در شرایط مناسب مدارک حمایت کرده را توسط متقاضی محیا کند. فصل ۱۰، نیازمند قوانینی برای مشخص کردن اصول درخواستی به طور کتبی بوده و حقوقی را برای درخواست بیشتر اجرای عرف رایج توسط گروه های مستقل توصیه می کند. با توجه به ملاحظات درخواستی، کنوانسیون اصلاحی کیوتو، نیازمند قوانین گمرکی برای اجرای تصمیمات یا به کارگیری اصول مجاز قانونی و مستقل تا حد امکان است، مگر اینکه درخواست های گمرکی بر خلاف چنین اصول اولیه مطرح باشند.
الف- ماده ۸ گات و دستورالعمل سازمان گمرک جهانی

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.