مارس 8, 2021

تعامل سازمان گمرک جهانی وسازمان تجارت جهانی دربسط نظام تجارت جهانی۹۳- قسمت ۱۰

تسهیل تجارت قانونی (استاندارد شدن، ساده سازی روال، شفافیت روال، قابلیت پیشگوئی، استفاده از تکنولوژی اطلاعات، مشارکت تجاری)
□ ارتباط روال اجرایی توافق تسهیل تجارت آتی سازمان تجارت جهانی (ارتباط با ابزارهای دیگر).[۱۰۹]
مزیت های روال اجرائی کنوانسیون کیوتو:
-مدیریت بهتر خدمات قانونی
-ترخیص سریعتر و هزینه کمتر معاملات
-افزایش عوایدی و درآمد از طریق افزایش حجم تجارت و ادغام تجارت غیر رسمی
-ارتقای سرمایه گذاری مستقیم تجاری (همان طوری که روال مرزی یکی از فاکتورهای تصمیم گیری است)
-مجوزها دارای عملکرد مناسب بین المللی است(تأثیرات اعلامیه)
مشارکت در ایجاد و استاندارد آتی(حق رأی) معیار ایجاد ظرفیت موفق و حمایت اهداکنندگان
کنوانسیون بین المللی ساده و هماهنگ سازی رویه های گمرکی(کنوانسیون کیوتو) در سال ۱۹۷۴ به اجرا در آمد. از آن پس رشد حمل ونقل بین المللی، پیشرفت باور نکردنی فن آوری اطلاعات و محیط به شدت رقابتی تجارت بین المللی بر پایه تأکید بر خدمات کیفی و رضایت مشتری،‌عوامل تأثیرگذاری هستند که موجب ایجاد تضاد و ناکارآمدی در رویه ها و شیوه های سنتی گمرکی شده است. بنابراین سازمان جهانی گمرک مفاد کنوانسیون کیوتو را مورد بازنگری قرارداده و به روز کرده است تا اطمینان حاصل کند که کنوانسیون فوق قادر به برآوردن تقاضاها و الزامات کنونی تجارت جهانی می باشد.
کنوانسیون بازنگری شده کیوتو سبب افزایش تسهیلات تجاری از طریق الزامات قانونی در قالب فصول،‌ضمائم و بندهای خاص خواهد شد. این الزامات بکارگیری ساده اما کارای رویه ها در جهت به حداکثر رساندن تسهیلات برای کالاها و مسافران را به تفصیل بیان می دارد.[۱۱۰]
کنوانسیون اصلاحی کیوتو:
مدرنیزه شدن:
معرفی شیوه ی مدرن مثل مدیریت ریسک تکنولوژی اطلاعات، مدیریت براساس حسابرسی
اهداف مورد بررسی براساس مدیریت مناسب ریسک
ارائه الکترونیکی مدارک (سیستم ترخیص قانونی خودکار در ژاپن)
کاربرد حسابرسی بعد از ترخیص کالا
شفافیت روال:
در بهبود روال شفافیت نیازهای ضروری اثبات شده در روال قانونی در قانون ملی
اعلامیه سریع به طور کلی وقتی قوانین مربوطه اصلاح شدند. اعلامیه در روزنامه های رسمی در ژاپن.
سیستم قانونی طبقه بندی پیشرفته
تسریع شدن روال:
در قطعی کردن روال تسریع
شده ی تاجران صلاحیت دار
تفکیک واردات و اعلامیه ی انجام وظایف در روال اعلامیه ی ساده در ژاپن.
ارائه ی انبوه اعلامیه در دوره ی خاص در زمان یکسان در اعلامیه ی ساده در ژاپن
هماهنگی
اجباری کردن روال استاندارد
بین المللی روال قانونی
ایجاد گروه استراتژیک سطح بالا:[۱۱۱]
اجلاس کاناناسکی:
کنوانسیون بین المللی در ساده سازی و هماهنگی روال های قانونی:
در سال ۱۹۷۶، به اجراء درآمد و در سال ۱۹۷۶ در ژاپن تصویب شد.
کنوانسیون اصلاحی که در سال ۱۹۹۹ اتخاذ شده بود، هنوز تصویب نشده است.
WCO
جلسات شورای WCO در ۲۰۰۴:
قطعنامه دید اتخاذ شده
۲۰۰۱/۱۱/۹
کنوانسیون در زمینه توصیف حمل کالاهای هماهنگ و سیستم گذاری:
سیستم هماهنگ یا HS، نامگذاری تولیدات
بین المللی چند منظوره است که توسط WCO توسعه یافته اند که حاوی ۵ هزار گروه کالا بوده و هر کدام با کدهای ۶ رقمی شناسایی شدند..

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است