تحقیق درمورد پردازش تصویر و هوش مصنوعی


Widget not in any sidebars

4-2-1 استخراج کارکرد از ارقام موجود در کنتور ﺁب
در این روش که روشی مستقیم ولی دارای مراحل غیر ضروری و حجیم است، با نور پردازی مناسب تصویری واضح از بخش محصور ارقام کنتور برداشته می شود. ابتدا با کمک هسته اصلی یک دوربین دیجیتال یا همان سی-سی-دی (CCD) از صحنه شامل ارقام شمارش شده کنتور در حضور یک نوردهی مناسب عکس برداری شده و اطلاعات تصویر در یک فایل دیجیتال ذخیره و در اختیار پردازنده قرار می گیرد. این تصویر بلافاصله به فرم داده های دیجیتال تبدیل و در فایل مربوطه بصورت دو بعدی و سطوح خاکستری ذخیره خواهد شد. پس از ﺁن بخش دوربین خاموش و بخش 4 شروع به پردازش تصویر فوق با هدف حذف اطلاعات اضافی و استخراج ارقام می نماید. بدلیل دو بعدی بودن تصویر دوربین و حجیم بودن ﺁن اجرای این روش کند و توام با خطای احتمالی است. قابلیت پردازش این دسته از تصاویر که گاه مستلزم بکار گیری روش های فازی و هوش مصنوعی می باشد عموما مختص محیط سخت افزاری شبیه کامپیوتر و یا DSP Processor است که در این صورت برای طرح حاضر چندان مناسب نخواهد بود مگر اینکه سفارش دوربین دیجیتال اختصاصی با تعداد پیکسل های کم در حد 100*1000 و دوسطحی(سیاه و سفید) با خروجی مستقیم دیجیتال (با فرمت داده سریال) بنمائیم.
4-2-2 استخراج کارکرد با کد گذاری رنگی ارقام
در این روش تصویر گیری از ارقام مندرج کنتور به این ترتیب عمل می کنیم که سلول هر کدام از ارقام موجود حول یک چرخ دنده را با یک رنگ مجزا کد گذاری نموده و با استفاده از یک ﺁشکار ساز رنگ مستقیما عدد مورد نظر را استخراج می کنیم. این روش که در حال حاضر تست شده، نیاز به استفاده از تعدادی ﺁشکار ساز رنگ به تعداد ارقام معنی دار کنتور بوده و با توجه به محدودیت امکان جاسازی همه ﺁشکار ساز ها در داخل محفظه خشک کنتور نیازمند واسط فیبر نوری می باشد. از نقاط ضعف دیگر این روش وابستگی ارزیابی رنگ ها به درجه حرارت می باشد که بایستی جبران سازی گردد. کد رنگ های مختلف در این روش همانند کد مرسوم در مشخصه های مقاومت های کربنی مطابق جدول ذیل انتخاب می گردد که از جزئیات بیشتر در این گزارش احتراز و مراتب به تحقیق دیگری موکول می گردد. رنگﺁمیزی سلول های مختلف ارقام با توجه به جنس مناسب ﺁن می تواند براحتی در مرحله ساخت شمارنده منظور گردد که البته مستلزم درخواست اعمال تغییرات در خدمات سازنده کنتور می باشد که با توجه به ساخت داخل ﺁن چندان مشکلی پیش بینی نمی شود.
جدول کد های اختصاصی ارقام مندرج در کنتور ﺁب برای قرائت دیجیتال – روش کد رنگ
رقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
رنگ
سیاه
قهوه ای
قرمز
نارنجی
زرد
سبز
ﺁبی
بنفش
خاکستری
سفید
جدول 4-1: جدول روش کد رنگ