تحقیق درمورد پردازش تصویر و همزمان سازی


Widget not in any sidebars

ساختار عمومی طرح پیشنهادی قرائت از راه دور و دیجیتال کنتورﺁب در شکل 4-1 صفحه بعد قابل مشاهده است.
ساختار عمومی طرح پیشنهادی قرائت از راه دور و دیجیتال کنتورﺁب
4-واحد پردازش تصویر دیجیتال و استخراج ارقام کنتور
3- واحد تبدیل دیجیتال و ذخیره فایل تصویر
2
5- واحد ذخیره میزان مصرف در جدول زمانی
6- واحد کد کذاری اطلاعات و ارسال داده
از طریق بی سیم یا باسیم
1- واحد کنترل و همزمان سازی
7- مرکز
واحد دریافت و ذخیره بانک داده
برای پردازش مصرف کلیه مشترکان
4-واحد پردازش تصویر دیجیتال و استخراج ارقام کنتور
3- واحد تبدیل دیجیتال و ذخیره فایل تصویر
2
5- واحد ذخیره میزان مصرف در جدول زمانی
6- واحد کد کذاری اطلاعات و ارسال داده
از طریق بی سیم یا باسیم
1- واحد کنترل و همزمان سازی
7- مرکز
واحد دریافت و ذخیره بانک داده
برای پردازش مصرف کلیه مشترکان
شکل 4-1: ‏ اجزا تشکیل دهنده سامانه قرائت دیجیتال اطلاعات مصرف آب از کنتور مکانیکی ‏
همانطوریکه گفته شد تفاوت اساسی ﺁن با روش های پیشین نحوه قرائت کنتور است که مبتنی بر روش پردازش تصاویر دیجیتال بوده که به تناوب در زمان دلخواه کاربر انجام می دهد. این زمان می تواند دارای تناوب یک بار در ساعت، یک بار در روز، یک بار در هفته ، و یک بار در یک ماه یا نظایر ﺁن باشد که مدت زمان تکمیل این زنجیره در هر بار اجرائ متناوب ﺁن کمتر از یک دقیقه تخمین زده می شود. با یک حساب ساده می توان گفت که در شرایط مشابه با سیستم فعلی قرائت حضوری یعنی(دو ماه یک بار) سیستم فوق فقط یک دقیقه در دو ماه فعال بوده و در بقیه موارد در حالت استراحت و صرفه جوئی در باطری بسر می برد که مزیت اصلی ﺁن محسوب می شود. بنابراین در حالت حدی، نسبت مدت زمان کارکرد(فعالیت) ﺁن در مقایسه با سیستم های متداول قرائت دیجیتال یعنی شمارش مداوم عقربه مغناطیسی و یا روش های مستمر مانند فراصوت و ورتکس، برابر 0.0000114 در مقابل 1 می باشد که نسبتی بسیار جذاب(برابر 87000 ) بوده و در صورت رفع موانع ﺁن مطلوب خواهد بود. البته لازم به ذکر است که در مدت استراحت بخش بسیار کوچکی از سیستم همانند یک ساعت دیجیتال در حال محاسبه زمان تناوب می باشد که قاعدتا مصرف توان ناچیزی در مقایسه با اصل سیستم دارد.
درعمل، مهمترین بخش سیستم فوق این است که می بایست با یک پردازنده کم حجم و مقاوم مانند انواع مناسب میکرو کنترلر پیاده سازی گردد. که در این تحقیق از میکرو کنترلر ARM استفاده شده است. در واقع، با انتخاب مناسب یک پردازنده توانا و دارای قابلیت های مقتضی عملا فعالیت کلیه بلوک های 2 تا 6 توسط میکرو کنترلر انجام خواهد شد.
جاسازی بخش تصویر گیری (بخش شماره دو) صرفا در داخل محفظه خشک کنتور بوده به نحوی که بایستی مسیر دید قرائت حضوری احتمالی را مسدود ننماید. نصب بقیه بخش ها می تواند در یک فاصله معقولی از کنتور انجام پذیرد که ارتباط این دو بخش با سیم کابل مناسب برقرار خواهد بود.
نکته کاربردی مهم سیستم پیشنهادی نحوه تصویرگری مطلوب کار کرد کنتور ﺁب است که می تواند روش های متفاوتی صورت پذریرد .