تحقیق درمورد پردازش اطلاعات و انتقال اطلاعات

     در سیستم قرائت اتوماتیک کنتورها از طریق خط تلفن شهری نیز باید کنتورها دارای قابلیت ایجاد پالس باشند. پالس ایجاد شده در این روش به جای اتصال به مدول رادیویی می بایستی که یک دیتالاگر با مودم قابل اتصال به خط تلفن شهری نصب شود.
Widget not in any sidebars

  مراحل مختلف قرائت به شرح زیر است:
1- ارسال فهرست مربوط به کنتورها از نرم افزار صدور قبوض به کامپیوتر مجهز به نرم افزار تجهیزات با  قابلیت اتصال از طریق خط تلفن. 
2- پردازش اطلاعات در نرم افزار مربوط به تجهیزات
3- برقراری اتصال از مرکز و با شماره تماس های مربوط به دیتالاگرهای نصب شده برای کنتورهای مختلف وبازخوانی اطلاعات
4- پردازش اطلاعات در کامپیوتر با نرم افزار مربوط به تجهیزات
5- ارسال اطلاعات به نرم افزار مربوط به صدور صورت حساب
  
   تفاوت این روش نسبت به قرائت از طریق امواج رادیویی حذف کلی تیم قرائت کننده و نیاز به تامین خطوط تماس برای امکان انتقال اطلاعات است. از این رو، در این روش باید از دیتالاگرهای با ورودی های بالا استفاده شود. به گونه ای که بتوان برای انتقال اطلاعات چندین کنتور از یک خط تلفن استفاده کرد. نمونه ای از تجهیزات شناسایی شده است که قابلیت ثبت اطلاعات بیش از 30 کنتور درآنها وجود دارد، یعنی می توان با یک خط تماس اطلاعات مربوط به بیش از 30 کنتور را از انتقال داده در مقابل این صرفه جویی در خط تلفن نیاز به سیم کشی از کنتور ها تا محل نصب دیتالاگر به وجود می آید و به تبع، نیاز به تمهیدات خاص در زمان اجرا و بهره برداری دارد.
2-2-4 سیستم قرائت خودکار از طریق شبکه GSM
در این روش هم مانند روش های دیگر کنتورها باید به گونه ای باشند که پالس میزان مصرف دبی درآنها ایجاد شود.               
همانند روش انتقال از طریق خط تلفن مراحل مختلف قرائت شامل بخش های زیر است:
1-     ارسال فهرست مربوط به کنتورها از نرم افزار صدور قبوض به رایانه مجهزبه نرم افزارمربوط به تجهیزات با امکان بر قراری ارتباط از طریق مودم GSM
2-     پردازش اطلاعات در نرم افزار مربوط به تجهیزات
3-     برقراری ارتباط از دفتر مرکزی و از طریق شبکه GSM با شماره سیم کارت های مربوط به دیتالاگرها یا متمرکز کننده های نصب شده برای کنتورهای مختلف و بازخوانی اطلاعات
4-     پردازش اطلاعات در کامپیوتر از طریق نرم افزار مربوط به تجهیزات
5-     ارسال اطلاعات به نرم افزار مربوط به صدور قبوض
  
    در این روش دو نوع تجهیزات مختلف با قابلیت اتصال از طریق شبکه GSM وجود دارد.
• مدل اول نمونه ای از دیتالاگرهایی هستند که با تعبیه یک عدد سیم کارت درآنها امکان ارتباط از طریق شبکه GSM و از دفتر مرکزی با آنها بر قرار می شود. نمونه هایی از این دیتالاگرها قابلیت ارسال هم زمان اطلاعات مربوط به حدود 30 کنتور را دارا هستند که از طریق اتصال با سیم پالس ایجاد شده در کنتور به دیتالاگر منتقل می شود.
حذف کلی تیم قرائت کننده و لزوم سیم کشی و تعبیه محل نصب دیتالاگر به منظور بهینه سازی سیم کشی ها و تهیه کارت برای هر دیتالاگر از موارد قابل ذکر در این روش است.
• مدل دوم انتقال اطلاعات از طریق سیستم GSM در شکل شماره 3-11 نشان داده شده است.
   در این مدل همان گونه که در شکل نشان داده شده است، اطلاعات مربوط به کنتورها به صورت مستقیم یا از طریق تکرار کننده ها به یک متمرکز کننده می رسد. این متمرکز کننده، قابلیت دریافت و ثبت امواج را دارد و از طریق سیم کارتی که در این متمرکز کننده در نظر گرفته شده است امکان برقراری ارتباط از طریق شبکه GSM با دفتر مرکزی و انتقال اطلاعات فراهم می شود. انتخاب محل متمرکز کننده به گونه ای است که دارای پوشش کافی شبکه GSMباشد و امکان دریافت امواج ارسالی از مدول های رادیویی و تکرار کننده ها برای آن وجود داشته باشد. هر کدام از این متمرکز کننده ها قابلیت انتقال اطلاعات تا حدود1000 کنتور را دارا ست.
  
   در این روش نیز تیم قرائت کننده به کلی حذف می شود و فراهم آوری تجهیزات مربوط لازم است.
 شکل 3-8 نحوه انتقال اطلاعات مربوط به کنتور از طریق متمرکزکننده در سیستمGSM
فصل چهارم ( فرایند طراحی و ساخت )