تحقیق درمورد تولید و توسعه و شرایط محیطی

4-1 فرایندهای قبل از طراحی
قبل از فرایند طراحی و ساخت می بایست نوع کنتور و نوع قرائت برر سی و انتخاب گردد.
Widget not in any sidebars

4-1-1 انتخاب نوع کنتور پایه
هدف اصلی این تحقیق اساسا نمی تواند ایجاد تحول بنیادین در نحوه اندازه گیری دبی آب (ساختار کنتور) باشد. در حال حاضر پیاده سازی سامانه قرائت از راه دور بر روی نمونه اصلاح شده یکی از انواع قابل تولید انبوه کنتور های دارای شاخص های معین شده در استاندارد مربوطه متمرکز شده است. لذا بایستی از بین انواع کنتورهای قابل تهیه و ساخت شامل:
کنتورهای مکانیکی
کنتورهای مکانیکی – مغناطیسی
کنتور های فراصوت
کنتور های مبتنی بر پدیده ورتکس
ورتکس ، حالت خاصی از حرکت سیال است که ریشه در چرخش المان سیال دارد. در دینامیک سیالات ورتکس  یا جریان های گردابی اغلب به الگوی چرخش سیال حول یک محور عمودی مستقیم گفته می شود.  ورتکس را می توان نواحی متصل سیال با تمرکز بسیار بالای ورتیسیتی نامید.
در این تحقیق کنتورهای مکانیکی یک مورد را به عنوان فرض دستگاه پایه انتخاب نمائیم. کنتورهای مکانیکی– مغناطیسی (کنتور مکانیکی با کوپلاژ مغناطیسی و دارای عقربه مغناطیسی) را بنا به دلایل ذیل بعنوان اولویت اول و پایه طرح پیشنهادی انتخاب می کنیم .
دلایل:
براساس مشخصات ارائه شده توسط سازندگان کنتور نوع منتخب، بویژه سازندگان داخلی آنها، انواع تولیدی جاری در کشور محدودیت های معین شده در آئین نامه های استاندارد های مصوب را برآورده می نمایند.(استانداردISO 4064 در سال 1379 )
این مدل کنتور از جهت دقت، دوام و طول عمر مفید، استحکام کافی و سازگاری با شرایط محیطی مانند دما و رطوبط و کیفیت آب مصرفی و سهولت نصب، تعویض، تعمیر و تنظیم مورد رضایت و تائید قرار گرفته است.
با توجه به حضور سازندگان متعدد، در حال حاضر مشکلی از نظر فنآوری تولید و توسعه آن نخواهد بود و امید بیشتری به ارتقاء سیستم مزبور با طرح تکمیلی حاضر وجود دارد.
در حال حاضر بیشترین (غالب) تعداد کاربران و مشترکان در ایران و دنیا هم از آن استفاده می نمایند لکن تجهیزات قرائت از راه دور مختلفی بر پایه آن توسعه یافته است که متناسب با اهداف طرح حاضر می باشد.
در حالت کلی نیازی به مصرف برق بالا ندارد و در صورت از کار افتادن یا مختل شدن تجهیزات اتوماسیون و یا تجهیزات و ملحقات قرائت از راه دور، اصل سیستم اندازه گیری (کنتور مکانیکی) محفوظ بوده و بکار عادی خود ادامه می دهد که این مهم با توجه به شرایط ارتباطی شرکت آب و فضلاب و مشترکان ، وضعیت احتمالی قطع و وصل برق و بویژه در مقاطع تغییر نرخها منطقی و مطمئن تر می نماید. برای مثال اگر چه کنتور های فرا صوت ممکن است از لحاظ اتوماسیون و قرائت از راه دور و حتی دقت ارجحتر به نظر بیایند ولی در صورت بروز اختلال یا قطعی در سیستم انرژی الکتریکی (برق شهر و یا باطری) عملکرد عادی آن مختل خواهد بود که حل متعاقب این دسته از نواقصات امری هزینه بر، زمان بر و مهمتر از همه موجبات نارضایتی مشترکان است.
با روش پیشنهادی قرائت از راه دور از جهت پیاده سازی عملی سازگاری مطلوب دارد.
4-1-2 بررسی نوع قرائت دیجیتال
قرائت دیجیتال میزان کارکرد کنتور آب در دنیا و در ایران حسب اطلاع عمدتا به روش استفاده مستقیم از عقربه مغناطیسی تعبیه شده در روی کنتور های آب طرح مکانیکی جدید(مورد منتخب فوق الذکر) مبتنی می باشند.
از محاسن قابل توجه این سیستم همانا عدم امکان ایجاد توقف یا اختلال تجهیزات قرائت دیجیتال بر کارکرد عادی کنتور با روش مکانیکی(عقربه و شمارنده چرخ دنده ای) است.
عیب اساسی این روش کارکرد مداوم آن است که اولا مصرف برق (یا باطری) قابل توجهی داشته و نیازمند تعویض متناوب باطری خواهد بود. در صورت مختل شدن برق یا اتمام باطری بایستی مجددا تنظیم گردد در غیر اینصورت هم راه سوء استفاده های احتمالی و هم اختلال غیر قابل رصد در سامانه اتوماتیک صدور قبوض و بانک اطلاعات مصرف مشترکان بروز خواهد نمود. بعبارت دیگر تسلسل اطلاعات مشترکان تضمین ندارد و در صورت بروز هرگونه خطا نیازمند مراجعه و تنظیم فنی دستگاه خواهد بود. این امر مشکل بزرگی را در صورت استفاده در سطح وسیع خواهد داشت و کشف هر گونه اختلال عمدی یا تصادفی در آن را مستلزم مراقبت مستمر و هوشمندانه می نماید.
4-2 روش پیشنهادی قرائت دیجیتال
در این تحقیق روش جدید و غیر مستقیمی برای قرائت میزان کارکرد کنتور آب در نظر گرفته شده است که نوعا این کاربرد کاملا جدید محسوب می شود که می تواند بعنوان یک ابتکار و اختراع جدید به ثبت برسد.
نکته اصلی روش پیشنهادی بر دو محور زیر استوار است:
عدم مصرف باطری و برق بصورت مستمر جهت قرائت دیجیتال در حالیکه این امر بصورت موازی و مطمئن با روش مکانیکی در حال انجام است.
عدم نیاز به شمارش میزان مصرف و فقط استفاده (قرائت دیجیتال) از اطلاعات کنتور مکانیکی برای ارسال متناوب به مرکز
در این روش پیشنهادی بایستی بنحو مقتضی اعداد شمارش شده کنتور مکانیکی را قرائت دیجیتال نمود و این مهم در ساده ترین حالت همان عکسبرداری از شمارنده و استخراج ارقام ﺁن به روش پردازش تصاویرخواهد بود که می تواند خود به طرق مختلفی انجام پذیرد. شکل زیر ساختار کلی این روش را نمایش می دهد.