تحقیق درمورد برنامه ریزی و پیام کوتاه


Widget not in any sidebars
0101
AFGCD
6
0110
FGCDE
7
0111
ABGC
8
1000
ABCDEFG
9
1001
ABCGF
جدول 4-3: جدول روش کد هفت قسمتی
داده های ذخیره شده در سیستم در زمان مقتضی که می تواند هفتگی یا ماهانه یا تناوب در زمان برنامه ریزی شده (ساعت مناسب از شبانه روز) مانند نیمه شب که ترافیک شبکه ها محدود است به یک مرکز منطقه ای یا متمرکز شهری ارسال گردد. در بخش بعدی مختصری در خصوص ﺁن توضیح داده می شود.
4-3 انتخاب روش ارسال داده های قرائت شده از مشترک به مرکز
در سیستم طراحی شده برای ارسال داده ها از GSM استفاده می شود. (S. Arun, 2012) داده های حاوی میزان مصرف مشترکان با اطلاعات کمکی مفید از طریق پیام کوتاه جداگانه برای هر مشترک به مرکز پیام کوتاه اختصاصی مرکز ارسال در تناوب هفتگی یا ماهانه انجام گردد. (آبادی, 2013)
با توجه به اینکه در فصول قبل نیز گفته شد سیستم ارسال اطلاعات به صورت GSM موجود می باشد. لکن تفاوت هایی هم می تواند بشرح ذیل برای بهبود سیستم منظور گردد.
برای ارسال داده به مرکز جمع ﺁوری میزان مصرف مشترکان، در این تحقیق چند نکته اصلی مد نظر قرار گرفته است که ﺁن را از دیگر روش های ارسال داده متمایز نماید.
ارسال نهائی از مناطق به روش پیام کوتاه مبتنی بر شبکه تلفن همراه(GSM) و ﺁنهم در ساعات خلوت سیستم مانند نیمه شب می باید برنامه ریزی شود.
تقریبا برای هر 100 الی 1000 مشترک بسته به تجمع جغرافیای مشترکان یک سیستم بی سیم (یا باسیم) محلی تعبیه شود که بتواند در فواصل زمانی اطلاعات مشترکان را جمع ﺁوری و دسته بندی نماید. این سیستم می تواند در کنار اتاق تقسیم برق یا ﺁب مجتمع یا برروی یکی از تیر برق های کوی یا خیابان و دور از دسترس عموم نصب گردد. این مرکز منطقه ای صرفا عملیات واسطه را انجام می دهد و اختلال در ﺁن ﺁسیبی به سیستم قرائت از راه دور و داده های قبلی نمی رساند. داشتن یک سیمکارت ارزان قیمت اختصاصی پیام کوتاه یک طرفه از جمله ویگی های ﺁن خواهد بود که می تواند میزان مصرف روزانه، هفتگی و یا ماهانه هر مشترک را در یک پیام کوتاه جداگانه همزمان به مرکز صدور قبوض و در صورت هماهنگی و عقد قرارداد به خود مشترک ارسال نماید.
در سیستم پیشنهادی نیازی به ارتباط دو طرفه بین مرکز منطقه ای و سامانه ارسال داده در کنار کنتور نیست و می تواند قسمت گیرنده کنار کنتور حذف شود که در کاهش مصرف باطری و کاهش ﺁلودگی و اختلات فرکانسی موثر باشد.
برای عدم اختلاط و همزمانی در ارسال داده به مرکز منطقه ای زمان ارسال مشترکان مختلف می توان متفاوت برنامه ریزی گردد.
داده ارسالی در هر فریم خود بایستی حاوی: کد مشترک، تاریخ و ساعت ارسال، تکرار داده های ارسالی قبلی(یک یا چند نوبت)، بعلاوه داده اصلی یعنی همان 16 نیم بایت مذکور در بخش قبل باشد.
در صورت علاقه مندی مشترک و عقد قرارداد (پرداخت بهای اندکی در هر ماه) سیستم قرائت کنتور می تواند در تناوب های چند دقیقه تا چند ساعت میزان مصرف مشترک را فقط به سامانه مانیتورینگ اختصاصی مشترک ارسال نماید که می تواند با سیم یا بی سیم تعبیه گردد. این قابلیت برای مشترک امکان کنترل میزان مصرف و خطا های احتمالی مانند نشتی یا یخ زدگی را فراهم نموده و مشترک را در رعایت الگوی مصرف و پرهیز از موارد مصرف غیر ضروری یاری خواهد کرد که می تواند مهمترین ابزار فرهنگی سازی در مصرف بهنه ﺁب محسوب گردد.
سامانه قرائت دیجیتال کنتور و ارسال داده ها اساسا مستقل از برق شهر باید به کار خود بتواند ادامه دهد. لکن استفاده از برق در هنگام برقراری ﺁن هم مطلوب است . در صورتی که برق برای مدتی قطع بماند می توان موارد غیر ضروری مانند استخراج داده با تناوب های کوتاه و ارسال اطلاعات به مشترک را تا برقراری مجدد جریان برق متوقف نمود.