تحقیق درمورد انتقال اطلاعات و برنامه ریزی


Widget not in any sidebars

در نمونه ای از مدول های رادیویی، پالسر ( گیرنده پالس از طریق چرخش عقربه ) از طریق سیم به مدول رادیویی متصل می شود. این مدول های رادیویی در پشت دیوار منازل و در محل مناسبی نصب می شود.
تا اینجا پالس مربوط به میزان مصرف هر کنتور ایجاد و وارد مدول رادیویی شده است. مدول های رادیویی بر اساس فرکانس های مختلفی کار می کنند که فرکانس قابل استفاده در ایران 433 مگا هرتز بوده (فراهانی, 1387)، گام بعد دریافت امواج از رادیو مدول ها توسط گیرنده های رادیویی است.
        شایان ذکر است، مدول های رادیویی و گیرنده های امواج رادیویی از طریق رایانه و نرم افزار های مربوط قابل برنامه ریزی هستند.
   
شکل 3-4 طرح شماتیک انتقال اطلاعات از مدول رادیویی به گیرنده امواج
     
همانگونه که در شکل 3-4 نشان داده شده است، امواج ارسالی از مدول رادیویی توسط گیرنده امواج دریافت و ثبت می شود. میزان برد امواج رادیویی بستگی به نوع عوارض و ساختمان های موجود در منطقه دارد، برد امواج کمتر خواهد بود. در قسمت هایی بدون عوارض در نمونه ای از دستگاه ها این برد تا حدود یک کیلومتر هم می رسد.
سیستم قرائت کنتور ها در یک سطح وسیع به گونه ای است که با حرکت دادن گیرنده رادیویی در سطح منطقه ( توسط قاری پیاده یا نصب تجهیزات بر روی خودرو ) عمل قرائت کنتور ها از طریق دریافت امواج ارسالی از کنتور ها ( شامل: کد شناسه، میزان دبی و … ) صورت می گیرد.
 
شکل 3-4 نحوه دریافت اطلاعات در روش پیاده یا حرکت با خودرو
مدول رادیویی که به صورت مستقیم روی کنتور نصب می شوند، جوابگوی ارسال اطلاعات برای یک کنتور هستند. در صورتی که در مدل هایی که پالس توسط سیم به مدول رادیویی منتقل می شود، امکان اتصال تعداد بیشتری کنتور به یک مدول رادیویی وجود دارد.
  از خصوصیات قابل ذکر مدول های رادیویی، می توان به مواردی چون ظرفیت بالای باتری های داخلی ( قابل استفاده تا 7 سال )، قابلیت استفاده در محدوده وسیع دما ( 20 – تا 50+ سانتیگراد ) و کلاس حفاظتی بالاIP68  اشاره کرد. طرح کلی سیستم قرائت خودکار کنتورها از طریق امواج رادیویی می تواند به صورت شکل 3-6 باشد.
همانگونه که در شکل آمده است. قرائت کنتورها دارای 6 مرحله است:
1-     در سیستم صدور قبوض تعداد کنتورها و کد مربوط به آنها مشخص شده و به سیستم نرم افزاری مربوط به تجهیزات قرائت کننده دستی ( گیرنده امواج ) و مدول های رادیویی ارسال می شود.
2-     این اطلاعات در نرم افزار مربوط به تجهیزات بازخوانی شده و برای انتقال به گیرنده های دستی آماده می شود.
3-     فرمان قرائت ( شامل تعداد و کد شناسه کنتورها ) به قرائت کننده دستی منتقل و در این مرحله قرائت توسط حرکت پیاده قاری یا حرکت خودرو صورت گرفته و اطلاعات در قرائت کننده ها ثبت می شود.
شکل 3-6 نمای کلی مراحل مختلف قرائت کنتورها
       4 – اطلاعات دریافت شده در قرائت کننده ها به سیستم مجهز به نرم افزار مربوط منتقل می شود.
       5 – در این قسمت قابلیت گزارش گیری از اطلاعات وجود دارد. همچنین بر اساس قابلیت های نرم افزار امکان شناسایی کنتورهای قرائت نشده، به منظور بررسی مشکل، وجود دارد. همچنین با مقایسه مصرف یک کنتور با مصارف چند ماه قبل و در صورت افزایش غیر منطقی مصرف برای بررسی امکان وجود دارد، آلارم هایی ارسال می شود.
       6 – در مرحله آخر دوباره اطلاعات کنتورها ( کد شناسه و میزان مصرف ) به سیستم صورت حساب ارسال و قبوض مربوط صادر می شود.
در نمونه ای ازتجهیزات به منظور قرائت آنان به خصوص در مواقعی که سیستم قرائت روی خودرو نصب می شود. میتوان از دستگاه های تقویت کننده استفاده کرد. در این زمینه که بیشتر از آن در مناطقی که دارای بافت قدیمی هستند و امکان عبور و مرور در آنها سخت است استفاده می شود.
این طرح در شکل 3-7 نشان داده شده است .
 
شکل 3-7 سیستم قرائت رادیویی همراه با تکرار کننده
 همان گونه که دیده می شود امواج کنتورها از طریق یکRepeater  ( تکرار کننده ) گرفته می شود و دوباره ارسال می شود. مکان نصب Repeater باید به گونه ای باشد که کنتور های مورد نظر را به خوبی به مکانی که محل عبور قرائت کننده است انتقال دهد. تعداد کنتورهایی که می تواند توسطRepeater پشتیبانی شود، بسته به نوع تجهیزات است.
 
3-2-3 سیستم قرائت خودکار از طریق خط تلفن شهری PSTN