تحقیق درمورد امنیت اجتماعی و تعاریف مفهوم

کاهش مراجعه حضوری و هزینه های قرائت کنتور با توجه به گستردگی جغرافیائی و تعدد رو به افزایش کنتورها
عدم نیاز به قرائت حضوری و رفع مشکلات مربوط به ﺁن از جمله غیبت مشترک
Widget not in any sidebars

مستند سازی مطلوب اطلاعات فنی
تضمین بیشتر امنیت اجتماعی
ارزیابی مصارف روزانه، هفتگی و ماهانه، پردازش مکانیزه داده های آب مصرفی وگزارش میزان ﺁب مصرفی مشترکان
استخراج ویژه گی آماری داده ها که بدلیل کاهش تناوب زمانی قرائت حاصل می شود. از آن جمله می توان به موارد نشتی مداوم، ترکیدگی، یخ زدگی، شناسایی برخی از انواع خرابی ها و انشعاب های غیر مجاز ، شناسایی مصارف بالا و همچنین تجزیه و تحلیل مصارف مشترکان و گزارش رعایت الگوی مصرف اشاره کرد.

1-6 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها
با توجه به اینکه کار، بر روی این تحقیق بصورت ماژول های جداگانه می باشد جهت ارسال اطلاعات کنتور قرائت شده به مرکز میتوان از خط تلفن یا بیسیم استفاده نمود.
فصل دوم (کنتورآب و انواع رایج آن)

2-1 کنتور آب
برای اندازه‌گیری میزان سیال در حال عبور از یک مسیر بسته (مانند خط لوله) یا مسیر باز (مانند کانال) با سطح مقطع مشخص، می‌توان از وسایل و تجهیزات گوناگونی استفاده نمود. در برخی از این وسایل حجم سیال در حال جریان بطور مستقیم خوانده می‌شود و در برخی دیگر پس از اندازه‌گیری دبی سرعت و یا وزن سیال حجم آن با تقریب تخمین زده می‌شود.
طبق تعریف استاندارد(1379-OIML R 49) کنتور آب وسیله‌‌ای است که برای اندازه‌گیری مداوم، حفظ و نشان دادن حجم تجمعی (انتگرالی) آب عبوری از یک مسیر بکار می‌رود.
2-2 قسمت‌های تشکیل‌دهنده کنتور آب
بخش اندازه‌گیرنده
بخش شمارنده (ثبات انتگرال گیر)
بخش نمایش‌دهنده
در شکل 2-1 این قسمت ها به تصویر کشیده شده است.
شکل 2-1 قسمتهای داخلی کنتور آب
بخش اندازه‌گیرنده کنتور قسمتی است که وظیفه تبدیل حجم، دبی، سرعت یا وزن آب عبوری به علائم یا سیگنال‌‌های قابل شمارش را بر عهده دارد. این سیگنال‌ها از طریق مکانیکی و یا الکترونیکی به قسمت شمارنده منتقل و پس از شمارش و پردازش، نتایج حاصل از قسمت نمایش‌دهنده قرائت می‌گردد.
هر یک از بخش‌های فوق می‌تواند در یک محفظه مجزا و یا اینکه هر سه آنها در محفظه‌‌ای مشترک جاسازی شوند.
2-3 انواع کنتور های آب
بطور کلی با توجه به شیوه و نوع مکانیزم اندازه‌گیری، انواع کنتور را می‌توان در چهار گروه اصلی زیر دسته‌بندی نمود که تفصیل آن در جدول صفحه بعد آورده شده است. ( شرکت آب و فاضلاب اصفهان, 1391)
کنتورهای مکانیکی
دبی‌سنج‌های مخصوص
دبی‌سنج‌های استنباطی