تحقیق با موضوع انواع فرهنگ سازمانی و انواع فرهنگ سازمان


Widget not in any sidebars
ارزشهای قوی که به طور گسترده ای مشترک است . ریلی
کاری که ما در سازمان انجام می دهیم . دال و کندی
برنامه ریزی ذهنی و جمعی هافستد
یک سلسله از نهادها،تشریفات،واسطوره هایی که منتقل کننده ارزشها و باورهای اساسی سازمان به کارکنان می باشد . اوچی
مجموعه ای از باورهای مشترک که از طریق ابزارهای متنوع نهادی منتقل می شود و در زندگی افراد معنا و مفهوم ایجاد می کند. هوزس و کالدون
یک سلسله از ارزشهای مشترک مسلط و همبسته ای که با مفاهیم نهادی چون راستانها ، اسطوره ها ، تکیه کلامها و ضرب المثل ها منتقل می شود . وافرمن
الگوهای مفروضات اساسی که یک گروه معین ابداع وکشف می کند یا ارائه می دهد تا بیاموزد که از عهده ی مسائل انطباق خارجی و یکپارچگی داخلی بر می آید . شین
(میر سپاسی و معتمدگرجی، 1386)
2-1-17- شاخصهای فرهنگ سازمانی
شاخصهای فرهنگ سازمانی از نظر رابینز عبارت است از:
1- خلاقیت فردی: میزان برخورداری افراد از آزادی ، مسئولیت و استقلال،
2- ریسک پذیری: میزان تشویق کارکنان به رقابت ، ابتکار و به دنبال ریسک بودن،
3- هدایت: میزان روشن بودن اهداف سازمان،
4- یکپارچگی: میزان هماهنگی واحدهای درون سازمانی با یکدیگر،
5- حمایت مدیریت: میزان ارتباطات آشکار و روشن و میزان حمایت مدیر از زیر دستان،
6- کنترل: میزان قوانین و مقررات و نظارت مستقیم مافوق جهت کنترل رفتار کارکنان،
7- هویت: میزان تعلق افراد به کل سازمان به جای تعلق به گروه یا رشته تخصصی خاص،
8- سیستم پاداش: میزان تخصیص پاداش بر اساس ملاک های عملکرد،
9- درجهی تعارض: میزان سازش کارکنان باپدیده تعارض،
10- میزان برقراری ارتباطات سازمانی در حیطه ی سلسله مراتب رسمی اختیارات (رابینز، 1388).
2-1-18- انواع فرهنگ سازمانی
2-1-18-1- انواع فرهنگ سازمانی از نظر رابینز
سازمانهای کنونی دارای چهار نوع فرهنگ هستند که عبارتند از:
1- مکتب: این سازمان ها بیشتر درصدد جذب و استخدام فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند و آنها را برای کارهای تخصصی تربیت می کنند.
2- باشگاه: این سازمان ها برای افراد وفادار، متعهد ارزش زیادی قائلند و در این سازمان ها سابقه خدمت و ارشدیت اهمیت زیادی دارد همچنین سن و تجربه نقش مهمی را ایفاء میکند.
3- تیم بیس بال: این سازمان ها برای افرادی که اهل خطر و ریسک باشند مناسب است. در این سازمان ها صرفنظر از سن و تجربه افراد از استعداد بالایی برخوردارند. در اینجا پاداش بر اساس میزان تولید تعیین می شود از این رو برای افراد جاه طلب و چالشگر مناسب است.